Profilaktyka zdrowia

Męski okres – jakie jest podłoże ISM, czyli syn­dromu poiry­to­wa­nego samca?

Profilaktyka zdrowia

Aktualizacja:

Draż­li­wość, płacz­li­wość, iry­ta­cja… Wiele kobiet cierpi na obja­wia­jący się w ten spo­sób PMS. Warto wie­dzieć, że nie tylko u nich można zaob­ser­wo­wać cykliczne zmiany hor­mo­nalne i związane z nimi wahania nastroju. Doty­czą one także panów. Uważa się, że ponad ¼ męż­czyzn doskwiera tzw. męski okres.

Nie­stety pano­wie mają gorzej, ponie­waż męski okres nie jest aż tak regu­larny jak kobiecy. Może zasko­czyć ich w każ­dym momen­cie i trwać jeden dzień lub kilka tygo­dni. Na świe­cie ist­nieją jed­nak mężczyźni, któ­rym przy­tra­fia się on bar­dzo regu­lar­nie. Bada­niami na jego temat zaj­muje się dr Yael Var­nado.

Czym jest okres u faceta?

Męż­czyźni, podob­nie jak kobiety, mogą cier­pieć na huś­tawki nastroju. Nazwane zostały przez spe­cja­li­stów męskim okre­sem. Zjawisko to można zde­fi­nio­wać jako zespół irra­cjo­nal­nych zmian nastroju. Nazy­wane jest IMS (z ang. irri­ta­ble male syn­drome, co ­tłu­ma­czy się jako "syn­drom poiry­to­wa­nego samca"). Nazwa nawią­zuje do kobie­cego PMS, czyli zespołu napię­cia przedmie­siącz­ko­wego (pre­men­strual syn­drome), jed­nak mimo podo­bieństw nie należy trak­to­wać tych zja­wisk jako toż­same. Co cie­kawe, męski okres jest poję­ciem funk­cjo­nu­ją­cym nie­ofi­cjal­nie w medy­cy­nie. Jako pierw­szy zaob­ser­wo­wał go szkocki beha­wio­ry­sta Lin­coln Gerald, badacz zaj­mu­jący się owcami. Zauważył on zmianę nastroju u bara­nów w okre­sie jesien­no­-zi­mo­wym. Dal­sze bada­nia pozwo­liły na zaob­ser­wo­wa­nie podob­nych zacho­wań u sam­ców innych zwie­rząt – jeleni, reni­fe­rów i łosi. Wciąż trwają bada­nia mające na celu jego bez­sprzeczne potwier­dze­nie u ludzi. Co ważne, uważa się, że nie wszy­scy pano­wie cier­pią na IMS, dotyka on jedy­nie część popu­la­cji, a część może przechodzić go nie­mal niezauwa­żal­nie.

Jakie są przy­czyny męskiego okresu?

Za okres, zarówno u kobiet, jak i u męż­czyzn, odpo­wia­dają zmiany hor­mo­nalne. W przy­padku panów docho­dzi do nagłych spad­ków testo­ste­ronu, bar­dzo czę­sto towa­rzy­szą mu także skoki kor­ty­zolu. To wła­śnie one są przy­czyną wahań nastro­jów. Warto zaznaczyć, że na zmiany poziomu testo­ste­ronu i kor­ty­zolu u męż­czyzn wpływ ma nie tylko fizjo­lo­gia. Mogą być one wywo­łane np. nadmier­nym stre­sem czy wie­kiem. Dok­tor Yael Var­nado uważa, że za wahania poziomu hor­mo­nów dopro­wa­dza­jące do męskiego okresu może odpo­wia­dać także nie­pra­wi­dłowa dieta. Ponadto spe­cja­li­ści sądzą, że na IMS wpływają nie tylko zmiany hor­mo­nalne. Czyn­ni­kami zwięk­sza­ją­cymi ich prawdopodo­bieństwo mogą być: pory roku, kon­dy­cja psy­chiczna czy nadmierne osła­bie­nie, a także uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne i przyj­mo­wane leki.

Objawy okresu u faceta

Temat męskiego okresu wciąż jest mało znany. Ponadto bywa objęty tabu. Męż­czyźni powinni być świa­domi, że zmiany hor­mo­nalne zacho­dzące w ich cia­łach mogą wywo­łać wiele nie­przy­jem­nych obja­wów. Do naj­częst­szych należą wspo­mniane wcze­śniej zabu­rze­nia samo­po­czu­cia – pano­wie są draż­liwi, przy­bici, ner­wowi. Mogą poja­wiać się także bóle głowy czy brzu­cha, a także znana wielu kobietom chęć podjadania, zwłasz­cza nie­zdro­wych pro­duk­tów. Warto wie­dzieć, że męski okres może dawać także poważniejsze objawy – obni­że­nie wła­snej war­to­ści, pro­blemy z nawią­zy­wa­niem kon­tak­tów, zabu­rze­nia sfery sek­su­al­nej. Zbyt duży spa­dek poziomu testosteronu może dopro­wa­dzić do sil­nych sta­nów depre­syj­nych.

Metody na męski okres

Ilu męż­czyzn, tyle spo­so­bów na okres. Wielu z nich uważa, że naj­lep­szą metoda na IMS jest prze­cze­ka­nie go. Spe­cja­li­ści pod­kre­ślają, że w tym trud­nym cza­sie warto sko­rzy­stać z pomocy part­nerki, która powinna wyka­zać się dużą dozą wyro­zu­mia­ło­ści. Za metody przy­no­szące ulgę panom z IMS uwa­żane są także: aktyw­ność fizyczna oraz cie­pła kąpiel, relak­sa­cja i ćwi­cze­nia odde­chowe. Spe­cja­li­ści uwa­żają, że świetnym sposobem na zni­we­lo­wa­nie przy­krych obja­wów męskiego okresu mogą być zdrow­szy tryb życia oraz ogra­ni­cze­nie uży­wek. Czyn­niki te mają spory wpływ na poprawny poziom hor­mo­nów w orga­ni­zmie. W tym cza­sie warto także uni­kać stresu i sku­pić się na pozy­tyw­nych aspek­tach życia. Niek­tó­rzy za lek na męski okres uwa­żają piwo, jed­nak nie pole­camy alko­holu jako metody pozwa­la­ją­cej na radze­nie sobie z pro­ble­mami o podłożu psy­chicz­nym oraz hor­mo­nal­nym. Warto skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, gdy męski okres zna­cząco utrud­nia funk­cjo­no­wa­nie. W skraj­nych przy­pad­kach konieczna może być far­ma­ko­te­ra­pia.

Zobacz wideo: Jak rodzic sobie z obfitymi miesiączkami?

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

Pozostałe wiadomości