Ciąża

Ostre jedze­nie w ciąży – czy może zaszkodzić pło­dowi lub matce?

Ciąża

Aktualizacja:
DrGrounds/Getty Images

Zach­cianki u wielu kobiet są nie­od­łącz­nym ele­men­tem ciąży. Mogą mieć ochotę np. na dania kuchni taj­skiej lub mek­sy­kań­skiej, które słyną z wyra­zi­stego, pikant­nego smaku. Ograniczeniem do spo­ży­wa­nia ostrego jedze­nia w ciąży czę­sto bywa nie­pew­ność, czy jest ono dozwolone.

Kobiety w ciąży powinny szcze­gól­nie uwa­żać na spo­ży­wane przez sie­bie posiłki – wiele potraw może wywo­łać skutki uboczne u matki lub dziecka. Czy ostre jedze­nie w ciąży znaj­duje się na czar­nej liście?

Jak ostre potrawy w ciąży wpły­wają na płód?

Wiele matek zasta­na­wia się, czy można jeść ostre potrawy w ciąży. Bar­dzo czę­sto oba­wiają się one o zdro­wie maluszka. Ist­nieje mit, że zbyt pikantne jedze­nie może dopro­wa­dzić do przed­wcze­snego porodu. Swoją pod­stawę ma on w sty­mu­lo­wa­niu przez ostre potrawy pracy układu pokar­mo­wego i wywo­ły­wa­nie skur­czów jelit. Spe­cja­li­ści dowie­dli, że spożywanie pikantnych dań przez cię­żarne kobiety nie wpływa na roz­wój płodu oraz nie grozi przed­wcze­snym poro­dem, ponie­waż nie doprowadza ono do skur­czów macicy – jak wiemy z lek­cji bio­lo­gii, nie jest ona w żad­nym stop­niu powią­zana z ukła­dem pokar­mo­wym. Niek­tó­rzy eksperci pod­kre­ślają także, że spo­ży­wa­nie przez matkę pikant­nych potraw w ciąży może mieć pozy­tywny wpływ na roz­wój smaku u malca i jego więk­szą chęć do pró­bo­wa­nia nowych, spe­cy­ficz­nych potraw.

Pikantne jedze­nie w ciąży – wpływ na matkę

W orga­ni­zmie cię­żarnej od pierw­szych tygo­dni ciąży zacho­dzi sze­reg zmian. Bar­dzo wiele z nich zaob­ser­wo­wać można w jej ukła­dzie pokar­mo­wym. Poja­wiają się ten­den­cje do zaparć, zgagi, a także nudności i wymiotów. Mimo braku nega­tyw­nego wpływu na dziecko wiele kobiet nie spo­żywa ostrego jedze­nia w ciąży, ponie­waż odczuwa po nim skutki uboczne. Doskwierają im kłopoty z układem pokarmowym oraz złe samopoczucie. Nawet jeżeli przed ciążą ostre potrawy nie wywo­ły­wały dys­kom­fortu, może ona to zmie­nić. Warto także zazna­czyć, że cię­żarne, które przed ciążą nie jadały potraw bar­dzo pikant­nych, nie powinny nagle wpro­wa­dzać ich do diety ze względu na zwięk­szone nie­bez­pie­czeń­stwo wystą­pie­nia silnych dole­gli­wo­ści ze strony układu pokar­mo­wego.

Moż­liwe skutki uboczne jedze­nia ostrego w ciąży

Zbyt ostre jedze­nie w ciąży może wywo­łać sze­reg skut­ków ubocz­nych u matki. Naj­czę­ściej poja­wiają się: bóle brzu­cha, mdło­ści oraz zgaga. Bar­dzo ostre przy­prawy mogą także powo­do­wać dys­kom­fort w oko­licy odbytu, który w cza­sie ciąży staje się bar­dzo wraż­liwy. Mie­szanki przy­praw zawie­ra­jące w swoim skła­dzie sól mogą dopro­wa­dzić do nadmiernego powstawania obrzę­ków. Co ważne, imbir, sto­so­wany przez wiele przy­szłych matek jako śro­dek prze­ciwko nud­no­ściom, w zbyt dużej ilości może spowo­do­wać nadmierne wydzie­la­nie gazów, podraż­nie­nie żołądka oraz wysypkę. Bar­dzo czę­sto spo­ty­kany w naszych kuch­niach czarny pieprz w cza­sie ciąży może dopro­wa­dzić do zwięk­sze­nia się ilo­ści żółci, a w efek­cie zapalenia trzustki.

Jak jeść ostre jedze­nie w ciąży?

Jedząc ostre potrawy w ciąży, warto pamię­tać o umia­rze. Jak wspo­mniano wcze­śniej, w ukła­dzie pokar­mo­wym przy­szłej matki zacho­dzi sze­reg zmian, dla­tego warto wpro­wa­dzać do diety nie­wiel­kie ilo­ści pikantnych dań, tak aby móc na bie­żąco obser­wo­wać reak­cję orga­ni­zmu i ewen­tu­alne skutki uboczne. Co ważne, warto samemu przygotowywać posiłki, aby dopra­wić je według wła­snych pre­fe­ren­cji. Dobrym roz­wią­za­niem jest wybie­ra­nie łagod­niej­szych przy­praw oraz ogra­ni­cze­nie soli w posił­kach.

Potrawy zaka­zane w cza­sie ciąży

Jak wspo­mnie­li­śmy na początku, ist­nieje czarna lista posił­ków zaka­za­nych w ciąży. Nie ma na niej ostrych potraw, warto jed­nak wspo­mnieć o pro­duk­tach zaka­za­nych w ciąży. Jed­nym z nich jest alko­hol. Należy pamię­tać, że nie ma bez­piecznej ilo­ści alko­holu w cza­sie ciąży – każda jego dawka może wywo­łać wady roz­wo­jowe płodu. Napo­jami nie­bez­piecz­nymi dla cię­żar­nych są także mocna kawa oraz her­bata. Należy uni­kać serów ple­śnio­wych. Bar­dzo czę­sto są one wytwa­rzane z suro­wego, nie­pa­ste­ry­zo­wa­nego mleka, które może zawie­rać w sobie bak­te­rie Liste­ria mono­cy­to­ge­nes. Są one szczególnie niebez­pieczne dla płodu. Surowe nie­pa­ste­ry­zo­wane mleko w jakiej­kol­wiek for­mie jest zakazane w ciąży. Ponadto pro­duk­tem nie­bez­piecz­nym dla cię­żar­nych jest wątróbka, ze względu na zbyt wysoką zawar­tość wita­miny A. Przy­szłe matki powinny uni­kać także suro­wych mięs, ryb oraz jaj. Za szko­dliwe uwa­żane są również owoce morza. Co ważne, ciężarne nie powinny jeść goto­wych dań oraz fast foodów – są to pro­dukty bar­dzo sil­nie prze­two­rzone, zawie­ra­jące dużo soli oraz ubo­gie w skład­niki odżyw­cze.

Zobacz wideo: Pielęgnacja ciała w ciąży. Porady Anety Suchowierskiej

Zobacz też:

Ziemniaki na 5 sposobów. Przepyszne i sycące przepisy Jaśka Kuronia

Świętujemy Dzień Buraka. W naszej kuchni gotuje Szymon Czerwiński

Dziś tata robi śniadanie! Sprawdź przepisy Sebastiana Olmy

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości