Newsy

Egzaminy 2020 - znamy wytyczne. Czy uczniowie będą musieli mieć maseczki?

Newsy

iStockphotoNoipornpan/Getty Images

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w czasie epidemii koronawirusa. Uczniowie muszą do szkoły przynieść własne przybory i wodę, a rodzice nie będą mogli wejść do budynku. O czym jeszcze muszą pamiętać zdający?

Koronawirus wymusił przesunięcie terminów egzaminów zewnętrznych. Planowany na kwiecień egzamin ósmoklasisty rozpocznie się 16 czerwca , a matury zaczną się 8 czerwca . Ministerstwo edukacji zdecydowało o odwołaniu w tym roku egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego, które dotąd obowiązkowo zdawali maturzyści. A wszystkie pisemne zostaną przeprowadzone w rygorze sanitarnym.

Egzaminy 2020 - bez obecności rodziców

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wytyczne do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Dokument zaczyna się od stwierdzenia: "Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną".

Rodzic lub opiekun prawny nie będzie mógł wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, na przykład w poruszaniu się. CKE chciałaby, aby do minimum została ograniczona liczba osób w szkole.

Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń

- zaleca komisja.

Przy wejściu do budynku należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, minimum 60 procent) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Egzaminy 2020 - co można mieć ze sobą

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, czy kalkulatora. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu przyborów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać, na przykład długopisów, od innych zdających.

Szkoła nie będzie zapewniała zdającym wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą . Na jej terenie nie będzie można zapewnić dzieciom posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia, jeżeli zapewniona zostanie do tego odpowiednia przestrzeń.

Egzaminy 2020 - gdzie trzeba mieć maseczkę

Czekający na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej mają zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz muszą mieć zakryte usta i nos. Tylko z zasłoniętą częścią twarzy będzie można wejść do szkoły. CKE zaleca maseczkę jedno- lub wielorazową, materiał lub przyłbicę – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)

- czytamy w wytycznych CKE.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. W trakcie testu egzaminowany ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos w następujących przypadkach: gdy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; gdy zdający wychodzi do toalety; gdy podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w egzaminach zawodowych) oraz gdy uczeń kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Co jeśli ktoś nie może zakrywać ust i nosa?

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, na przykład specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu

- przestrzega CKE.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 roku. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dla takiego ucznia egzamin zostanie zorganizowany w osobnej klasie.

Egzaminy 2020 - reżim sanitarny

CKE nie wprowadza ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów). Zaleca jednak – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.

Zobacz też:

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości