Dziecko

Badania Sanepidu: tornistry nadal zbyt ciężkie

Dziecko

Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Nie mogą o tym zapomnieć dzieci, które muszą zyskać siłę nie tylko na naukę, ale również na dźwiganie tornistrów, które - jak wynika z badań - są w 75 proc. przypadków zbyt ciężkie. Jaki ple­cak dla ucznia będzie naj­lep­szy i co brać pod uwagę przy jego zaku­pie?

Jed­nym z jej najistotniejszych ele­men­tów wyprawki dla ucznia jest tor­ni­ster, który pomie­ści wszyst­kie potrzebne książki, zeszyty, piór­nik i strój na wf, a dodat­kowo będzie ładny i wygodny.

>>> Zobacz także:

Jak powiedziała Alina Hamerska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, waga pustego tornistra może się wahać od mniej więcej 0,5 do 2 kilogramów, natomiast jego maksymalny ciężar z wypełnieniem nie powinien przekraczać od 10 do 15 proc. masy ciała ucznia. Tymczasem, z przeprowadzonych przez toruński Sanepid badań wynika, że blisko 75 proc. zbadanych dzieci nosi zbyt ciężkie tornistry, co może wywołać w przyszłości przykre:

Trafiają do nas dzieci z różnymi wadami postawy, skoliozami, czyli poważnymi skrzywieniami kręgosłupa.

- powiedziała fizjoterapeutka, Anna Gołaszewska.

Co lepsze – ple­cak czy tor­ni­ster?

Wielu rodzi­ców, kom­ple­tu­jąc rze­czy potrzebne dla ucznia szkoły pod­sta­wo­wej, staje przed dyle­ma­tem – tor­ni­ster czy ple­cak? Ten pierw­szy wydaje się zdrow­szy dla krę­go­słupa, ale za to nie­po­ręczny i ciężki. Drugi zaś zdaje się prze­zna­czony dla star­szych dzieci, jednak, choć lżej­szy, może powo­do­wać bóle ple­ców. Tym­cza­sem róż­nica jest mała. Tor­ni­stry nie są już bowiem tak cięż­kie, jak kie­dyś, a ple­caki czę­sto wypo­sa­żone są w spe­cjalne usztyw­nie­nia na krę­go­słup. Dobry ple­cak to taki, któ­ry pomie­ści wszyst­kie potrzebne rze­czy (ale nie powinien być zbyt duży), będzie wypo­sa­żony w usztyw­nie­nie lub grubą piankę oraz będzie się malu­chowi podo­bał. Dobrze, jeżeli ple­cak dla dziecka będzie także wypo­sa­żony w róż­no­rodne zapię­cia, siatki i kie­szonki, które pomogą mu zacho­wać w nim porzą­dek.

Ple­cak na kół­kach

Tor­ni­ster na kół­kach sta­nowi ple­cak i walizkę w jed­nym. Paski umoż­li­wiają nosze­nie go na ple­cach, a dzięki spe­cjalnej rączce i kół­kom można prze­obra­zić go w walizkę. W ten spo­sób możliwym staje się odciążenie pleców małego ucznia, a co za tym idzie uchro­nienie go przed poważ­nymi pro­ble­mami z krę­go­słupem. Taki ple­cak-walizka spraw­dzi się jed­nak jedy­nie w wypadku, gdy droga do szkoły dziecka jest nie­długa i pro­wa­dzi po pro­stym tere­nie, np. równym chod­niku.

Naj­waż­niej­sze ele­menty w ple­caku

Ple­caki szkolne wystę­pują w róż­nych rodza­jach, kształ­tach i faso­nach. Jak dobrać ple­cak dla ucznia? Najważniejsze, by dobrze paso­wał do małego ciała dziecka. Nie może być więc za duży i za ciężki, bo jego unie­sie­nie będzie dziecku spra­wiało trud­no­ści bądź nawet okaże się nie­moż­liwe do zro­bie­nia. Warto wybrać ple­cak, który będzie można indy­wi­du­al­nie dopa­so­wać do wzro­stu i gaba­ry­tów dziecka, tj. tor­ni­ster wypo­sa­żony w zaci­ski regu­lu­jące paski. Dobrze wybrać także model, który posiada pas na klatce pier­sio­wej. To dodat­kowo pomoże pierw­szo­kla­si­ście zacho­wać odpowiednią posturę.

Bardzo ważne jest to, aby paski po jednej i drugiej stronie były tak samo długie, żeby plecak nie był szerszy niż plecki dziecka. Powinien zaczynać się mniej więcej na wysokości barków.

- powiedziała fizjoterapeutka, Anna Gołaszewska.

Nie można zapo­mnieć także o jako­ści tor­ni­stra. Ple­cak dla ucznia musi być wytrzy­mały, tak by star­czył na dłu­żej niż jeden semestr szkolny.

Ple­cak, czyli mała skarb­nica

Wybie­ra­jąc ple­cak dla ucznia, rodzice powinni pamię­tać, że nie jest to jedy­nie torba na książki. Dla dziecka tor­ni­ster sta­nowi sym­bol tego, że jest już ono – w jego mnie­ma­niu – „doro­słe”. Ple­cak, z któ­rym będzie cho­dziło do szkoły, powi­nien być więc nie tylko pojemny, dobrze wyko­nany i wytrzy­mały, ale i podo­bać się jego wła­ści­cie­lowi. Wygląd tor­ni­stra warto więc skon­sul­to­wać ze swoją pocie­chą. Można wybrać na przy­kład model z nadru­kiem przed­sta­wia­ją­cym postaci z ulu­bio­nej bajki dziecka lub kolo­rowy tornister w abs­trak­cyjne kształty. Ładny ple­cak oraz zestaw nowych przy­bo­rów szkol­nych spra­wią, że mały uczeń poczuje się pew­niej i chęt­niej będzie cho­dził do szkoły. Dziecko będzie bowiem trak­to­wało ple­cak jak pudełko na skarby. To tam włoży ulu­bioną zabawkę, by pochwa­lić się nią kole­gom z klasy, sło­dy­cze na szkolną wycieczkę, kulki szczę­ścia, karty do gry, zestaw kolo­rowych maza­ków i wiele innych szkol­nych skar­bów. Warto jednak, aby rodzice kontrolowali, to co dziecko wkłada do tornistra, aby ten nie był zbyt ciężki.

Autor: Gaba Kopyto

Pozostałe wiadomości