Newsy

Żłobki, przedszkola i szkoły zamknięte, ale nie dla wszystkich. Kto może korzystać z opieki nad dzieckiem?

Newsy

przedszkole, dzieci

Nowe ograniczenia, które obowiązują od 27 marca 2021 roku obejmują zamknięcie placówek edukacyjnych i opiekuńczych na terenie całego kraju. Są jednak wyjątki. Kto wciąż może posłać swoje dziecko do żłobka, przedszkola lub szkoły?

Dla kogo przedszkola i szkoły w czasie lockdownu?

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, od 27 marca zawieszona została działalność żłobków i przedszkoli. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. Co to oznacza?

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy, że dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, ma obowiązek zorganizować zajęcia na wniosek:

 1. 1rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. 2rodziców dzieci, którzy:
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Żłobek - dla kogo otwarty?

Z kolei w przypadku żłobków, o tym, kto wciąż może z nich korzystać dowiadujemy się z Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obowiązek zapewnienia opieki oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, mają dyrektorzy placówek na wniosek, otrzymany od rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Podobnie jest w przypadku rodziców i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, wciąż uczą się zdalnie.

Nowe obostrzenia – do kiedy?

Wszystkie restrykcje, które weszły w życie 27 marca 2021 roku, a dotyczą uczniów szkół podstawowych oraz wychowanków żłobków i przedszkoli obowiązują do 11 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie, od 10 kwietnia dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, za zgodą odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

Zobacz wideo: Marszałek Senatu: Lockdown powinien być kompletny i należy myśleć o kolejnych tarczach

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Kamila Glińska

Pozostałe wiadomości