Profilaktyka zdrowia

Czym jest brzuch alko­ho­lowy i w jaki spo­sób się go pozbyć?

Profilaktyka zdrowia

Fot. moodboard / Getty Images

Z badań wynika, że alkohol pije ponad 90% naszych roda­ków. Się­ga­jąc po kie­li­szek, powinniśmy pamię­tać, że nie jest on obojętny dla naszego orga­nizmu. Wielu pijących ma tzw. brzuch alko­ho­lowy, któ­rego głów­nym, choć nie jedy­nym powo­dem, są wyso­ko­pro­cen­towe trunki.

Z badań przeprowadzonych przez The Drug and Alco­hol Rese­arch Cen­tre wynika, że wśród kobiet piją­cych spore ilo­ści alko­holu rośnie praw­do­po­do­bień­stwo poja­wie­nia się oty­ło­ści brzusz­nej, która cechuje się figurą w kształ­cie jabłka. W przy­padku brzu­cha alko­ho­lo­wego tłuszcz odkłada się pod mię­śniami lub zaraz pod skórą. Ten pierw­szy typ oty­ło­ści jest bar­dzo groźny, a także dużo trud­niej­szy do zwal­cze­nia. Pozbycie się jej nie jest jed­nak nie­moż­liwe.

Więcej:

Jak wygląda brzuch alko­ho­lowy?

Jak już wspo­mniano, brzuch alko­ho­lowy to typ oty­ło­ści brzusz­nej. Poja­wia się zarówno u kobiet, jak i u męż­czyzn. Tłuszcz gro­ma­dzi się głów­nie z przodu brzucha, nie „roz­lewa się” na boki, dla­tego osoby z brzu­chem alko­ho­lowym nie mają cha­rak­te­ry­stycz­nych dla nadmier­nej masy ciała tzw. bocz­ków. Tłuszcz nie odkłada się także na pośladkach i bio­drach.

Brzuch alko­ho­lowy może być bar­dzo groźny zdro­wia i życia, ponie­waż pro­wa­dzi do zaburzeń pro­ce­sów prze­miany mate­rii oraz wpływa nega­tyw­nie na gospo­darkę lipi­dową orga­nizmu. Może być przy­czyną wielu cho­rób – głów­nie układu ser­co­wo­-na­czy­nio­wego oraz krę­go­słupa.

Przy­czyny brzu­cha alko­ho­lo­wego

Za główną przy­czynę brzucha alko­ho­lo­wego uwa­żane jest nadmierne spo­ży­wa­nie alko­holu. Warto jed­nak zazna­czyć, że do oty­ło­ści brzusz­nej może także doprowadzić insu­li­no­opor­ność, która upo­śle­dza wch­ła­nia­nie się węglo­wo­da­nów, oraz spo­ży­wa­nie zbyt dużej ilo­ści rafi­no­wa­nych cukrów. Jego powsta­wa­nie zwią­zane jest z dużą wraż­li­wo­ścią komó­rek tłusz­czo­wych w oko­li­cach brzu­cha na dzia­ła­nie insu­liny, która rośnie zbyt gwał­tow­nie po spo­ży­ciu m.in. cukrów pro­stych. Jej dzia­ła­nie wpływa na kumu­lo­wa­nie w for­mie tłusz­czu nadmiaru meta­bo­li­zo­wa­nych skład­ni­ków odżyw­czych. Waż­nym aspek­tem w przy­padku tego typu oty­ło­ści jest fakt, że alko­hol odpo­wiada za opóź­nia­nie spa­la­nia tłusz­czu w orga­nizmie oraz za spa­dek meta­bo­li­zmu. Za pro­duk­cję żółci koniecz­nej do jego niwe­lo­wa­nia odpowiedzialna jest wątroba, która po spo­ży­ciu alko­holu musi „zająć się” usu­wa­niem tok­syn z orga­nizmu. U osób pijących alkohol produkcja żółci przez wątrobę jest znacznie zmniejszona.

Czy istnieją metody na pozby­cie się brzu­cha alko­ho­lo­wego?

Jeżeli chcesz pozbyć się brzucha alko­ho­lo­wego, sposób jest bardzo prosty – ogranicz spo­ży­wa­nie alko­holu. Warto również wyeliminować z diety cukry, zwłasz­cza te pochodzące ze sło­dy­czy i wypie­ków. Aby zacho­wać dobrą syl­wetkę, zale­cana jest zbi­lan­so­wana dieta oraz aktyw­ność fizyczna. Dzięki wyko­rzy­sta­niu tych pro­stych i zna­nych od lat metod moż­liwe jest pozby­cie się brzu­cha alko­ho­lo­wego.

Ból brzu­cha po alko­holu

Oso­bom spo­ży­wa­ją­cym wyso­ko­pro­cen­towe trunki może dokuczać nie tylko brzuch alko­ho­lowy. Do czę­stych przy­pa­dło­ści należą: ból oraz wzdęty brzuch po alko­holu. Są one wywo­łane podrażnieniem ślu­zówki prze­wodu pokar­mo­wego przez eta­nol. Pamię­tajmy, że jest to tru­ci­zna, która spo­ży­wana w nadmia­rze pobu­dza moto­rykę dzia­ła­nia układu pokar­mo­wego, wywo­łu­jąc ból brzu­cha, mdło­ści, bie­gunkę. Wzdęcia brzucha po alkoholu pojawiają się także wtedy, gdy towarzyszył on obfi­tym i cięż­ko­straw­nym posił­kom.

Codzienne picie alko­holu – skutki

Pamię­tajmy jed­nak, że brzuch alko­ho­lowy nie jest naj­więk­szym zmar­twie­niem osób spo­ży­wa­ją­cym regu­lar­nie alko­hol. Ten rodzaj używek wywo­łuje znacz­nie poważ­niej­sze kło­poty ze zdro­wiem. Dole­gli­wo­ści ze strony układu pokar­mo­wego poja­wiają się jako pierw­sze w przy­padku alko­holizmu. Należą do nich: prze­wle­kły stan zapalny błon ślu­zo­wych prze­wodu pokar­mo­wego, wrzody żołądka oraz dwu­nast­nicy. Oso­bom uza­leż­nio­nym od alko­holu bar­dzo czę­sto doku­czają także bie­gunki, refluks żołąd­ko­wo­-prze­ły­kowy, wzdę­cia, żylaki prze­łyku i odbytu oraz prze­wle­kłe nud­no­ści. Na sku­tek dzia­ła­nia eta­nolu dojść może także do roz­woju alko­ho­lo­wego stłusz­cze­nia wątroby lub alko­ho­lo­wego zapa­le­nia wątroby. Oso­bom nad­uży­wa­ją­cym alko­hol doskwie­rać może także ostre lub prze­wle­kłe zapa­le­nie trzustki, cho­roba wrzo­dowa żołądka oraz dwu­nast­nicy. Nad­mierne spo­ży­wa­nie alko­holu skut­kuje także zabu­rze­niami w obrę­bie układu krwio­no­śnego i ner­wo­wego, a także dopro­wa­dza do powsta­wa­nia zabu­rzeń w sferze psychicznej.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości