Porady

Perełki na licytacjach komorniczych

Porady

Licytacja komornicza to publiczna sprzedaż ruchomości bądź nieruchomości, która ma na celu zdobycie środków finansowych na spłatę wierzytelności dłużnika. Licytację przeprowadza się aż do momentu uzyskania najlepszej oferty od nabywcy. Kupującym może być osoba fizyczna lub podmiot prawny.

Licytacja odbywa się w czasie i miejscu wskazanym przez komornika, a wziąć w niej udział może niemalże każdy (poza wskazanymi przez przepisy wyjątkami). Ideą licytacji jest uzyskanie jak najwyższej kwoty ze sprzedaży nieruchomości lub ruchomości. Egzekucja z majątku dłużnika jest krokiem ostatecznym, wcześniej zostaje on wezwany do spłaty zobowiązania. Wraz z zajęciem komorniczym nieruchomości następuje wpis do hipoteki, a w przypadku braku reakcji dłużnika na wezwanie do zapłaty, komornik obwieszcza licytację.

>>> Zobacz także:

Przedmioty, które może zająć komornik

Wierzyciel i sąd decydują o tym, co powinien zająć komornik, są oni jednak ograniczeni przepisami prawa.

I tak, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego egzekucji komorniczej nie podlegają:

  • przedmioty urządzenia domowego: lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, pościel, bielizna, ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubrania niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres miesiąca;
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
  • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz wyroby medyczne.

Procedura komorniczej licytacji komorniczej

Licytacja komornicza to sprzedaż jakiejś części majątku dłużnika w celu pokrycia jego należności wobec wierzycieli. Sprzedaż publiczna własności osoby zadłużonej jest jednak krokiem ostatecznym, wcześniej dłużnik dostaje wezwanie do zapłaty, a komornik nawet po zajęciu mienia wyznacza mu termin, w którym powinien uregulować należność. Egzekutor, który przeprowadza licytację, wcześniej próbuje nawiązać kontakt z dłużnikiem, wysyłając listy polecone, odwiedzając go w domu czy dzwoniąc. Jeśli próby pozostają bez odzewu, komornik zajmuje mienie dłużnika (ma prawo zająć część wynagrodzenia lub oszczędności). Zajęte przedmioty zostają oznaczone specjalną naklejką, dłużnik może zaś z nich korzystać do czasu licytacji. Komornik dokonując zajęcia, wzywa osobę zadłużoną do spłaty zobowiązania w ciągu dwóch tygodni. Jej brak oznacza przygotowania do licytacji. Egzekutor przystępuje do wyceny nieruchomości, a następnie obwieszczenia licytacji.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Informacja o planowanej licytacji zostaje podana do wiadomości publicznej. O jej terminie i miejscu informuje komornik. Licytacja nie może odbyć się wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyceny nieruchomości ani przed uprawomocnieniem się wyroku, który umożliwił wszczęcie egzekucji. Jednocześnie może ona mieć miejsce dopiero po upływie dwóch tygodni od jej obwieszczenia. Ogłoszenie o licytacji powinno zawierać informacje o wartości wyceny, sumie wywołania, a także opis nieruchomości. Komunikat o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji pojawia się w budynku sądu, urzędzie gminy czy lokalnej prasie. Można go znaleźć również w internecie, np. na stronie komornika lub specjalnej witrynie poświęconej licytacjom.

Zasady i przebieg licytacji komorniczej nieruchomości

Każdy uczestnik licytacji jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie (wadium) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, nie później niż dzień przed licytacją. Kwota ta wliczana jest do sumy ceny, którą zapłaci osoba wygrywająca, pozostali uczestnicy odbierają wniesioną opłatę. Najniższa cena wywoławcza podczas pierwszej licytacji powinna wynosić 3/4 sumy oszacowania. Druga licytacja nieruchomości dłużnika odbywa się na wniosek wierzyciela w sytuacji, gdy podczas pierwszej nie udało się jej sprzedać. W tym przypadku cena wywoławcza nie może wynosić mniej niż 2/3 sumy wyceny nieruchomości. Jeśli również kolejna licytacja nie zakończy się pomyślnie, postępowanie egzekucyjne musi zostać umorzone. Oznacza to, że następne może zostać wszczęte dopiero za pół roku. Jak wygląda licytacja komornicza nieruchomości? Odbywa się ona publicznie w obecności sędziego, który sprawuje nadzór nad całą procedurą. W licytacji nie mogą brać udziału określone prawem osoby, czyli dłużnik, członkowie jego rodziny czy komornik. Przebieg licytacji komorniczej nieruchomości to wywołanie, czyli krótkie poinformowanie uczestników o przedmiocie licytacji oraz cenie wywoławczej i kwocie wadium, a następnie kolejne wezwania do licytowania, czyli podbijania ceny. Podbicie ceny nie może być niższe niż 1 proc. ceny wywołania. Komornik wzywa trzykrotnie do podbicia ceny, a jeśli nikt się nie zgłosi, przybija ostatnio podaną kwotę. Decyzja o przybiciu ceny wydana przez sąd musi się uprawomocnić, następnie sąd wzywa osobę, która wygrała licytację do zapłacenia pozostałej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania wspomnianego wezwania.

Licytacja komornicza nieruchomości z hipoteką

Zdarza się dość często, że dochodzi do licytacji nieruchomości obciążonych hipoteką. Co w takiej sytuacji dzieje się z obciążeniem i czy nabywca będzie musiał je spłacić? Gdy nabywca nieruchomości wpłaci należną kwotę, następuje tzw. przesądzenie o przybiciu. Wydane zostaje jednocześnie postanowienie o przysądzeniu przybicia, które przenosi prawo własności. Gdy postanowienie owo uprawomocni się, wygasają wszelkie obciążenia ciążące na nieruchomości, w tym właśnie hipoteka. Licytant nabywa więc nieruchomość bez obciążeń, a podmioty uprawnione (z tytułu istniejącej wcześniej hipoteki) mogą żądać zaspokojenia roszczeń z kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości