Podróże

Banja Luka w Bośni i Her­ce­go­wi­nie – histo­ria i atrak­cje mia­sta

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk
EyeEm Indir Merdanović / EyeEm/gettyimages

Banja Luka to obo­wiąz­kowy punkt zwiedzania pod­czas podróży przez Bośnię i Hercego­winę. Mia­sto zasły­nęło przede wszyst­kim jako jedna z najpopu­lar­niej­szych bośniac­kich miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wych. Co warto w niej zoba­czyć i jakie atrak­cje tury­styczne cze­kają tam na przy­jezd­nych?

Histo­ria Banja Luki

Jako uzdro­wi­sko Banja Luka zasły­nęła jesz­cze w cza­sach sta­ro­żyt­nych, gdy podróżni z całego świata przy­jeż­dżali tam, by zaznać kąpieli w lecz­ni­czych wodach ter­mal­nych. W latach 1588–1638 mia­sto to peł­niło funk­cję sto­licy Bośni. Na kar­tach histo­rii kraju zapi­sała się przede wszyst­kim jako ośro­dek walk naro­do­wo­wy­zwo­leń­czych i powsta­nia prze­ciwko austro-węgier­skiemu oku­pan­towi. Nato­miast w trak­cie II wojny świa­to­wej w Banja Luce trwały walki par­ty­zanc­kie z oku­pan­tem nie­miec­kim.

Atrak­cje tury­styczne w Banja Luce

W 1969 roku Banja Luka znacz­nie ucier­piała w sil­nym trzę­sie­niu ziemi. Zgi­nęło wów­czas 15 osób, 1000 zostało ran­nych, a 80% zabu­dowy legło w gru­zach. Mimo to można dziś podzi­wiać tam liczne zabytki. Zwie­dza­nie Banja Luki warto zacząć od placu Trg Kra­jine. Choć sam w sobie nie jest zbyt­nio uro­dziwy, jest waż­nym miej­scem na mapie mia­sta. Znaj­duje się na nim meta­lowy zegar sta­nowiący pamiątkę po trzę­sie­niu ziemi. Wska­zuje on dokład­nie godzinę 9.11, czyli moment, w któ­rym kata­klizm nawie­dził mia­sto. Do naj­waż­niej­szych zabyt­ków Banja Luki należy sobór Chry­stusa Zba­wi­ciela, który stał się naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nym sym­bo­lem mia­sta. Budowę pięk­nie zdo­bio­nej poma­rań­czo­wej cer­kwi roz­po­częto w 1993 roku, czyli jesz­cze w trak­cie wojny domo­wej w Jugo­sła­wii. Do użytku publicz­nego została oddana jed­nak dopiero w 2004 roku, a kon­se­kra­cja nastą­piła w roku 2009. Budy­nek sakralny stoi dokład­nie w tym samym miej­scu, w któ­rym przed II wojną świa­tową stała inna cer­kiew. Pozo­sta­ło­ści po znisz­czo­nej przez woj­ska hitle­row­skie świą­tyni można zoba­czyć na placu, przy któ­rym stoi cerkiew. Na tym samym placu podzi­wiać można inne zabytki Banja Luki: cen­trum kul­tury Ban­ski Dvor, ratusz miej­ski oraz ofi­cjalny pałac pre­zy­denta Repu­bliki Serb­skiej w Bośni i Her­ce­go­wi­nie. Do głów­nych atrak­cji mia­sta należy także jego naj­star­szy budy­nek – twier­dza Kastel. Jak wska­zują prace arche­olo­giczne, jej pier­wo­wzór powstał jesz­cze w cza­sach rzym­skich, a dokład­nie w około II wieku n.e. Twier­dza, którą można podzi­wiać w cza­sach współ­cze­snych, powstała zaś pod koniec XVI wieku.

Muzea w Banja Luce

Oprócz zabyt­ków w Banja Luce zna­leźć można także liczne cie­kawe muzea. Dwa naj­waż­niej­sze z nich to Muzeum Repu­bliki Serb­skiej oraz Muzeum Sztuki Współ­cze­snej Repu­bliki Serb­skiej. To pierw­sze przy­bliża bogatą histo­rię regionu. Znaj­dują się w nim trzy różne wystawy: arche ­olo­giczna, etno­gra­ficzna i przy­rod­ni­cza. Muzeum sztuki zaś pre­zen­tuje dzieła lokal­nych arty­stów oraz ręko­dzieła regio­nalne.

Sztuka uliczna Banja Luki

Choć Banja Luka koja­rzona jest przede wszyst­kimi z pięk­nymi cer­kwiami i mecze­tami, sły­nie także ze zdo­bią­cych ją murali. Naj­słyn­niej­szym z nich stał się obraz zaty­tu­ło­wany „Find Your Way to Fly,” powstały przy ul. Beograd­skiej. Został on nama­lo­wany w 2014 roku przez chor­wac­kiego arty­stę Lonaca i serb­skiego gra­fi­cia­rza Arteza. Mural miał być wyra­zem mło­dego poko­le­nia i sym­bo­lem pojed­na­nia kra­jów byłej Jugo­sła­wii. Dzięki miej­skim mura­lom Banja Luka zyskała miano "stre­etar­to­wej sto­licy Bośni i Her­ce­go­winy". Lokalni arty­ści stwo­rzyli tam grupę Fla­ster, która stała się orga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­wego festi­walu Fla­ster Graf­fiti Jam, a w samym mie­ście powstała spe­cjalna trasa „szla­kiem murali Banja Luki”. Na murach budyn­ków w Banja Luce zna­leźć także można akcent pol­ski. Swój mural stwo­rzyła tam bowiem łódzka grupa Etam Cru.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Od przyjaźni do miłości tylko jeden krok?

Od przyjaźni do miłości tylko jeden krok?
Od przyjaźni do miłości tylko jeden krok?
Dzień Dobry TVN

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: EyeEm

Pozostałe wiadomości