Porady

Co do czego pasuje, czyli jak łączyć kolory?

Porady

Aktualizacja:
Dzień Dobry TVN

Wbrew pozo­rom łącze­nie ze sobą kolo­rów bywa trudną sztuką. Inne odcie­nie pasują do sie­bie w przy­padku urzą­dza­nia wnętrz, a inne przy dobie­ra­niu dodat­ków do sukienki. Dowiedz się, jak umie­jęt­nie łączyć kolory ścian, ubrań i deko­ra­cji w miesz­ka­niu.

Jesz­cze w latach 90. XX wieku faux pas było ubra­nie się w czer­wono-różową sukienkę. Dziś takie odważne połącze­nie kolo­rów to trend kró­lu­jący na wybie­gach naj­więk­szych domów modo­wych. Nieg­dyś wiele osób malowało ściany swo­ich salo­nów w odcie­niach żółci, dziś eks­pe­ry­men­tują z wszyst­kimi kolo­rami tęczy. Czy ist­nieje więc spraw­dzony, ponad­cza­sowy spo­sób na łącze­nie ze sobą kolo­rów? Jak łączyć kolory we wnę­trzach, a jak w codzien­nych sty­li­za­cjach ubrań? Jakie efekty uzy­skać można, łącząc kon­kretne odcie­nie? Sprawdź odpo­wie­dzi na te pyta­nia i stwórz najmod­niej­sze połą­cze­nia kolo­ry­styczne.

Jak łączyć kolory ubrań, by zawsze wyglą­dać dobrze?

Nie ma co ukry­wać – naj­lep­sze połą­cze­nia kolo­rów w przy­padku ubrań to takie, w któ­rych czujesz się i wyglą­dasz naj­le­piej. Odcie­nie odzieży należy rów­nież dobie­rać odpo­wied­nio do rodzaju kar­na­cji oraz kolo­rów wło­sów i oczu. Jeśli wyglą­dasz dobrze w czer­wo­nym, nie ozna­cza to, że będzie w nim dobrze wyglą­dała Twoja przy­ja­ciółka i na odwrót. Co wię­cej, innych kolo­rów używa się w przy­padku looku bizne­so­wego, a innych w kre­acjach wie­czo­ro­wych. Jakie połą­cze­nia kolo­rów ubrań są więc naj­bez­piecz­niej­sze oraz jak skom­po­no­wać te, w któ­rych każdy będzie wyglą­dał dobrze? Naj­le­piej spraw­dzą się wszyst­kie „bez­pieczne” kolory – czarny, biały, gra­na­towy, szary, beżowy i brą­zowy. Bez względu na to, jaką kom­bi­na­cję stwo­rzysz (np. gra­na­towe spodnie i szara bluzka czy beżowa spód­nica do bia­łej koszuli), będzie ona wyglą­dała dobrze i mod­nie.

Jak łączyć kolory ubrań męskich, a jak dam­skich?

Dawniej męskie ubra­nia wystę­po­wały jedy­nie w kolo­rach uzna­wa­nych za ele­ganc­kie, tj. czar­nym, gra­na­towym i sza­rym. Moda się jed­nak zmie­niła, a pano­wie śmiało mogą eks­pe­ry­men­to­wać i bawić się całą paletą barw. Jeśli chcesz stwo­rzyć modne połą­cze­nia kolo­rów w sty­li­za­cjach ubrań męskich, przej­rzyj kre­acje, które królują na wybie­gach modo­wych. Choć same ubra­nia proponowane przez sław­nych pro­jek­tan­tów rzadko kiedy nadają się do codzien­nego ubioru, ich propozycje dotyczące łącze­nia kolo­rów mogą sta­no­wić cie­kawą inspi­ra­cję. Do błę­kit­nej koszuli możesz śmiało zało­żyć bor­dowe spodnie, a do gra­na­towych spodni blado-różową koszulę. Jak zaś łączyć kolory ubrań dam­skich? Bardzo kobiecą i ponadczasową kreację uzyskać można poprzez połączenie sto­no­wanych kolorów ze sto­no­wa­nymi (np. beżowa spód­nica do oliw­ko­wej koszuli) oraz paste­lowych z paste­lo­wymi (np. błę­kitny z pudro­wym różem). Nato­miast jeśli w Two­jej garderobie zna­leźć można dużo ubrań w żywych kolo­rach, zawsze ostroż­nie łącz je z innymi elementami ubioru, np. wście­kle różowe rurki zakła­daj tylko do bluzki w paste­lo­wym lub bia­łym kolo­rze, a fio­le­tową marynarkę do czar­nych spodni. Połącze­nia takich kolo­rów, jak kanar­kowy żółty z zie­le­nią czy niebieski z poma­rań­czo­wym zostaw na waka­cyjne dni i bar­dziej casu­alowe stylizacje.

Jak łączyć kolory ścian?

Zupeł­nie ina­czej od zasad łącze­nia kolo­rów ubrań będzie wyglą­dać pro­ces wybie­ra­nia kolo­rów ścian. Cie­ka­wym zabie­giem jest malo­wa­nie trzech ścian pokoju na jeden kolor, a jed­nej na inny. Jeśli chcesz, by Twoje wnę­trza były spo­koj­nym miej­scem do odpo­czynku, wybie­raj sto­no­wane, naj­le­piej paste­lowe odcie­nie. Przy wybo­rze koloru czwar­tej ściany pomoże Ci spe­cjalne koło barw poka­zu­jące, jak łączyć kolory, by do sie­bie paso­wały. Nato­miast jeśli chcesz stwo­rzyć ory­gi­nalne, nie­sza­blo­nowe wnę­trza, możesz nieco bar­dziej eks­pe­ry­men­to­wać z dobo­rem farb. Pamię­taj jednak, by nie łączyć dwóch ostrych kolo­rów, np. czer­wo­nego z poma­rań­czo­wym lub dwóch ciemnych, np. gra­na­towego z ciem­no­zie­lo­nym. Modne połą­cze­nia kolo­rów ścian to np. szary i pista­cjowy albo gra­na­towy i błę­kitny, czyli takie, gdzie jeden kolor znacz­nie „domi­nuje” nad drugim. Jak nato­miast łączyć kolory mebli z odcie­niami na ścia­nach? Tu wszystko zależy od Twoich upodo­bań i gustu oraz od efektu, jaki chcesz uzy­skać. Białe meble będą wyglą­dać zarówno dobrze przy żywych, jak i sto­no­wa­nych kolo­rach. Drew­niane będą pięk­nie pre­zen­to­wać się zarówno na tle zie­lo­nej ściany, jak i tej w odcie­niach beżu.

Zobacz też:

Kwiaty, dzięki którym Twój balkon będzie kolorowy i radosny

Jak przygotować kolorowy lukier? Jak zrobić go bez barwników?

Kolorowy makaron - przygotuj według włoskiego przepisu Cristiny Catese

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości