Porady

Klauzula wykonalności i jej znaczenie. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Porady

Aktualizacja:
seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd nie oznacza jeszcze, że należność można egzekwować. Takie orzeczenie musi zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności, która informuje, iż dany tytuł wykonawczy ma zostać zrealizowany. Wszystkie strony, których może dotyczyć taki wyrok obowiązane są do podporządkowania się i udzielenia pomocy w jego przeprowadzeniu.

Klauzula wykonalności potwierdza, że można przystąpić do egzekwowania uzyskanego orzeczeniem wyroku. Nadaje się ją z urzędu lub na wniosek, który powinien zostać złożony na piśmie wraz z koniecznymi załącznikami. Wniosek taki rozpatrywany jest nie później niż w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia. Sąd nie bada zasadności roszczenia, sprawdza tylko czy dokument jest tytułem egzekucyjnym.

Jak uzyskać klauzulę wykonalności?

Klauzula wykonalności nie tworzy nowego prawa, a jedynie stwierdza, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania . Klauzula wykonalności ma więc zazwyczaj charakter deklaratoryjny. W kilku przypadkach może ona jednak zmieniać postanowienia tytułu egzekucyjnego. Mówi się wtedy o konstytutywnym charakterze klauzuli. Klauzulę wykonalności najczęściej nadaje sąd, a w niektórych przypadkach referendarz sądowy . Może ona zostać nadana z urzędu, kiedy zasądzone są alimenty lub świadczenia dla pracownika. W innych przypadkach klauzula nadawana jest na wniosek wierzyciela, który obligatoryjnie należy złożyć na piśmie, załączając niezbędne dokumenty: tytuł egzekucyjny, dokumenty, które są dowodem zaistnienia zdarzenia, akty małżeństwa itp. Czym zatem jest klauzula wykonalności wyroku? Jest to potwierdzenie, że wyrok może zostać wykonany, stąd też przed udaniem się do komornika należy uzyskać klauzulę wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Wniosek o jej nadanie można złożyć, gdy wyrok jest prawomocny lub podlega natychmiastowemu wykonaniu (istnieje orzeczenie sądu w tej sprawie lub stanowi o tym ustawa). Orzeczenie staje się prawomocne, gdy minie termin przewidziany na wniesienie odwołania przez pozwanego. Muszą więc minąć dwa tygodnie od dnia dostarczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Jeśli w tym czasie nie zostanie on zaskarżony to staje się prawomocny i wierzyciel może składać wniosek o uzyskanie klauzuli wykonalności.

Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

Wniosek jest krótkim pismem, które należy jednak przygotować szczególnie starannie. Należy wskazać w nim strony postępowania, określić kto ponosi koszty nadania klauzuli, wymienić załączniki, dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty. Jaka jest opłata za klauzulę wykonalności ? Jeśli do wniosku dołączony zostanie odpis orzeczenia, nie wnosi się opłaty sądowej czy kancelaryjnej. Jeśli jednak wierzyciel nie posiada odpisu orzeczenia, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę wniosku. Jak wygląda klauzula wykonalności? Jej brzmienie określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 sierpnia 2014 roku. Sąd ma obowiązek nadać klauzulę w przeciągu 3 dni od momentu złożenia stosownego wniosku. Co się dzieje dalej z klauzulą wykonalności? Daje ona możliwość dochodzenia swoich praw przez wierzyciela, który może zwrócić się do komornika w celu wyegzekwowania należności od dłużnika. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie istnieje przedawnienia klauzuli wykonalności, a jedynie przedawnienie roszczeń.

Co trzeba wiedzieć o klauzuli wykonalności?

Czasem zdarza się, że trzeba uzyskać również klauzulę wykonalności na małżonka dłużnika. Zgodnie z art. 787 k.p.c. sąd może wydać taką klauzulę, ale tylko wtedy, jeżeli wierzyciel udowodni, że dług został zaciągnięty za zgodą współmałżonka. Przepis ten obowiązuje od 20 stycznia 2005 roku. W przypadku zasądzenia alimentów klauzula wykonalności zostaje nadana z urzędu. Oznacza to, że nie ma obowiązku składania wniosku, a tytuł wykonawczy zostanie dostarczony wierzycielowi z urzędu. Jeszcze inaczej rzecz się ma z klauzulą wykonalności a nakazem zapłaty z weksla. Sąd musi wydać nakaz z weksla, który podlega natychmiastowemu wykonaniu, bez dodatkowego starania się o klauzulę wykonalności. A jak do klauzuli ma się rygor natychmiastowej wykonalności? Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności można od razu wystąpić o uzyskanie klauzuli wykonalności, nie trzeba zatem czekać na uprawomocnienie się wyroku. Oczywiście znacznie skraca to całe postępowanie windykacyjne, bowiem od razu można udać się do komornika. Rygor natychmiastowej wykonalności jest przywilejem i nadaje się go tylko wyłącznie tym wyrokom, które można wykonać na drodze windykacji komorniczej. Rygor natychmiastowej wymagalności sprawia, że postanowienie jest ważne już od momentu jego podpisania i ogłoszenia przez sąd, co umożliwia natychmiastową egzekucję długu.

Zobacz także:

Przełomowy wyrok: Za polubienie zniesławiającego wpisu można zostać współwinnym przestępstwa

Jaka jest procedura unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Nie dawaj dowodu pod zastaw. Radca prawny: "Może ci to skomplikować życie"

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości