Przepisy kulinarne

Moon milk – mleko o magicz­nych wła­ścwo­ściach

Przepisy kulinarne

sveta_zarzamora/ Getty Images

Cie­płe mleko uwa­żane jest od wie­ków za receptę na dobry sen. Warto wie­dzieć, że zamiast niego lepiej działa moon milk, czyli aro­ma­tyczne księ­ży­cowe mleko znane z ajur­wedy, tradycyjnej medy­cyny indyj­skiej, która roz­wi­nęła się już w sta­ro­żyt­no­ści.

Moon milk jest nie tylko sku­tecz­niej­sze niż zwy­kłe cie­płe mleko, ale smacz­niej­szy i… ład­niej­szy. A jak dobrze wiemy, pije się i je także oczami. Sprawdź, jak zro­bić swój "magiczny" napój, któ­rym sztur­mem pod­bił nie tylko Insta­gram, lecz także kubki sma­kowe milio­nów ludzi.

Czym jest moon milk?

Moon milk, czyli księ­ży­cowe mleko, jest napo­jem mlecz­nym z dodat­kami, który sta­nowi receptę na dobry sen pocho­dzącą z ajur­wedy. Jego naj­waż­niej­szym skład­ni­kiem jest ash­wa­gan­dha (inna nazwa to adap­to­gen), czyli zio­łowy lek stanowiący bar­dzo wszech­stronny śro­dek – działa anty­ok­sy­da­cyjnie, rege­ne­ru­ją­cego, uspo­ka­ja­jąco, a także obni­ża­ poziom cukru do bez­piecz­nego poziomu. W skład księżycowego mleka może wchodzić także m.in.: kur­kuma, cyna­mon, kar­da­mon, gałka musz­ka­to­łowa i czarny pieprz. Moon milk powinien być poda­wany z dodat­kiem miodu.

Dzia­ła­nie księ­ży­cowego mleka

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, moon milk sta­nowi ide­alny napój pozwa­la­jący na relaks i szyb­sze zaśnię­cie. Może być dobrą metodą w walce z bez­sen­no­ścią. Oprócz uła­twia­nia zasy­pia­nia ash­wa­gan­dha zwięk­sza odpor­ność orga­ni­zmu na stres i pozwala odzy­skać siły witalne oraz zacho­wać rów­no­wagę psy­chiczną. Jej działanie umożliwia także zni­we­lowanie wyczer­pa­nia fizycznego. Ash­wa­gan­dha działa pozytywnie na układ odde­chowy oraz wspiera pro­cesy zapa­mię­ty­wa­nia. Księżycowe mleko to także dobre roz­wią­za­nie dla spor­tow­ców, ponie­waż moon milk wspiera wzrost masy mię­śnio­wej. Warto zazna­czyć, że dzięki dużej zawar­to­ści anty­ok­sy­dan­tów w adap­to­genie mleko księ­ży­cowe pozwala na spo­wol­nie­nie pro­ce­sów sta­rze­nia. Pozo­stałe skład­niki moon milk spra­wiają, że jest to napój wspo­ma­ga­jący w sta­nach zapal­nych oraz wspie­ra­jący układ odpor­no­ściowy.

Pod­sta­wowy prze­pis na moon milk

Aby przygotować pod­sta­wowe, klasyczne księżycowe mleko, potrzebne są jedynie 4 składniki:

  • szklanka mleka (kro­wiego bądź roślin­nego),
  • łyżeczka miodu,
  • ⅓ łyżeczki ash­wa­gan­dhy,
  • szczypta cyna­monu

Mleko należy deli­kat­nie podgrzać i wymieszać dokład­nie z pozo­sta­łymi skład­ni­kami. Dobrym roz­wią­za­niem będzie także doda­nie do cie­płego mleka: ½ łyżeczki cyna­monu, ½ łyżeczki kur­kumy, ¼ łyżeczki adap­to­genu, szczypty kar­da­monu, 1 goździka i 1 łyżeczki miodu. Można dodatkowo przyprawić napój szczyptą mie­lo­nej gałki musz­ka­to­ło­wej i czar­nego pie­przu, a także uzupełnić łyżeczką masła kla­ro­wa­nego lub oleju koko­so­wego. W wymie­nio­nych wyżej prze­pisach ash­wa­gan­dha może być zastą­piona reishi, czyli prosz­kiem grzy­bo­wym.

Waria­cje na temat napoju

Moon milk nie musi być kla­sycz­nym mle­kiem z aro­ma­tycz­nymi przy­pra­wami. Można go uroz­ma­icić na wiele spo­so­bów. Nie­zwy­kle pyszne będzie różany moon milk, który powinien być przygotowany na bazie mleka mig­da­ło­wego, z dodat­kiem ash­wa­gan­dhy, syropu klo­no­wego i wody róża­nej. Rów­nie cie­kawe sma­kowo będzie księ­ży­cowe mleko o smaku lawendy. Aby je przyrządzić, niezbędne jest dowolnego rodzaju mleko, ash­wa­gan­dha i miód lub syrop lawen­dowy. Popu­lar­no­ścią nie tylko wśród dzieci, lecz także doro­słych, cie­szyć się będzie cze­ko­la­dowy moon milk. Jego bazę sta­nowi oczy­wi­ście mleko – naj­le­piej spraw­dzi się owsiane, a dodat­kami powinny być ash­wa­gan­dha, cyna­mon, kakao lub karob, a także miód.

Moon milk można przyprawić także spi­ru­liną, wani­lią czy korze­niem maca. Z powo­dze­niem można dodać do niego także syrop sma­kowy – nie zmieni on wła­ści­wo­ści mleka.

Jak upięk­szyć swoje księ­ży­cowe mleko?

Moon milk stało się insta­gra­mo­wym hitem nie tylko dzięki swoim nie­sa­mo­wi­tym wła­ści­wo­ściom czy wyjąt­ko­wemu sma­kowi. Swój fenomen zawdzięcza wyglą­dowi. Księ­ży­cowe mleko można ude­ko­ro­wać na wiele spo­so­bów, tak aby cie­szyło nie tylko kubki sma­kowe i układ ner­wowy, lecz także oko. Moon milk naj­le­piej ser­wo­wać w ulu­bio­nym kubku lub szklance. Dobrą deko­ra­cją napoju będzie także spie­nione mleko lub odro­bina barw­nika spo­żyw­czego, która zabarwi mleko na dowolny paste­lowy kolor. Do ude­ko­ro­wa­nia moon milk można użyć także suszo­nych lub świe­żych kwia­tów. Jadal­nymi kwia­tami są m.in.: nastur­cja, fio­łek trój­barwny (nazy­wany pospo­li­cie brat­kiem), sto­krotka, lawenda i róża. Należy pamię­tać, aby kwiaty poda­wane do spo­ży­cia pocho­dziły od dostaw­ców kwia­tów jadal­nych bądź z ogródka, w któ­rym nie były pry­skane środ­kami ochrony roślin. Nie należy spo­ży­wać kwia­tów z kwia­ciarni, a także rosną­cych koło ulicy.

Zobacz też:

Przepis na lody bananowe - jak zrobić je samodzielnie?

Czy picie surowych jajek ma pozytywny wpływ na zdrowie?

Przepis na mleko sojowe - jak zrobić taki napój i jakie są jego właściwości?

Jak przygotować księżycowe mleko? Zobacz wideo:

Autor: Adrianna Kowalczyk

Pozostałe wiadomości