Styl Życia

Czy picie surowych jajek ma pozytywny wpływ na zdrowie?

jajko

xiangyan meng/Getty Images

Styl Życia

Czy picie surowych jajek ma pozytywny wpływ na zdrowie?

jajko

xiangyan meng/Getty Images

Nie od dziś wiadomo, że jajka są bogaty źródłem witamin i składników odżywczych. Warto włączyć je do swojej diety np. w formie jajecznicy czy jajek w koszulkach. A co z piciem surowych jajek? Jak eksperci zapatrują się na spożywanie ich bez obróbki termicznej?

Przed laty picie surowych jajek było stosowane jako złoty środek dla sportowców, ponieważ uważano, że dzięki zawartości wysokowartościowego białka poprawiają przemianę materii oraz zwiększają masę mięśniową. Z czasem coraz częściej zaczęli sięgać po nie także ludzie niezwiązani ze sportem, by poprawić swój stan zdrowia. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy może je spożywać w tej formie.

Właściwości jajek

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, jajka są źró­dłem wyso­ko­war­to­ścio­wego białka. Dostar­czają egzo­gen­nych ami­no­kwa­sów, czyli takich, które nie mogą być wypro­du­ko­wane samodzielnie przez orga­nizm. To jed­nak nie wszyst­kie ich wła­ści­wo­ści. Zawie­rają bar­dzo dużo: rybo­fla­winy, kwasu folio­wego, cynku, fos­foru, magnezu, mie­dzi, selenu, wap­nia i żelaza. Są bogatym źródłem wita­min z grupy B (głów­nie B6 i B12) oraz A, D, E, H (zna­nej jako bio­tyna) i K. Ponadto picie suro­wych jajek pozwala na dostar­cze­nie do organizmu lecy­tyny oraz war­to­ścio­wych kwa­sów tłusz­czo­wych.

Co daje picie surowych jajek?

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści war­to­ścio­wych skład­ni­ków odżyw­czych jajka mają wszech­stronny wpływ na zdro­wie. Przy­czy­niają się do wzro­stu masy mię­śnio­wej oraz przy­spie­sze­nia meta­bo­li­zmu i reduk­cji tkanki tłusz­czo­wej, przez co są szcze­gól­nie lubiane przez osoby odchu­dza­jące się i rzeź­biące syl­wetkę. Dodat­kowo pozwa­lają na poprawę kondycji układu kost­nego, a także zębów, paznokci oraz wło­sów. 

Co ważne, mają dobry wpływ na wzrok – pozwa­lają uniknąć cho­rób oczu oraz wad widze­nia. Jajka dzia­łają także pozy­tyw­nie na układ odpor­no­ścio­wy, ser­co­wo­-na­czy­nio­wy oraz pokar­mo­wy (głów­nie wątrobę). Dowie­dziono, że jajka mają wpływ na poprawę samo­po­czu­cia oraz kon­cen­tra­cji i zapa­mię­ty­wa­nia. Mogą dzia­łać pozy­tyw­nie na poten­cję u męż­czyzn i popra­wiać rów­no­wagę hor­mo­nalną u kobiet.

Czy można pić surowe jajka?

Jak widać, picie suro­wych jajek ma wiele korzy­ści. Warto jed­nak wziąć pod uwagę fakt, że spo­ży­wa­jąc je bez obróbki ter­micz­nej, wystawiamy się na ryzyko zara­że­nia sal­mo­nellą. Udo­wod­niono także, że w suro­wym białku znaj­duje się awi­dyna, która nega­tyw­nie wpływa na wch­ła­nia­nie się bio­tyny w ludz­kim orga­nizmie. Spe­cja­li­ści nie odra­dzają picia jajek, jed­nak przy­chy­lają się do spo­ży­wa­nia ich ugo­to­wa­nych na miękko lub w koszul­kach. Co ważne, więk­szość skład­ni­ków odżyw­czych zawar­tych w nich nie ulega roz­pa­dowi pod wpły­wem tem­pe­ra­tury. Jaja naj­le­piej pić lub jeść z rana, tak aby orga­nizm mógł prze­tra­wić je w pełni w ciągu dnia – są one sto­sun­kowo cięż­ko­strawne, zwięk­szają także poziom cho­le­ste­rolu we krwi.

Jak spożywać surowe jajka?

Picie suro­wych jajek bez dodat­ków u nie­któ­rych może wzbu­dzać wstręt – nie tylko ze względu na kon­sy­sten­cję, lecz także smak. Z tego powodu warto poznać prze­pisy na smaczne kok­tajle z ich dodat­kiem. W ten spo­sób można w nie­zau­wa­żalny spo­sób dostarczyć sobie dawkę wita­min i składników odżyw­czych. Bar­dzo dobrze smakują zblen­do­wane: jajko, rosz­punka, brzo­skwi­nie, dak­tyle, banany, mleko, miód i woda. Odżyw­czym, smacz­nym smo­othie będzie również to przy­­go­wane z: żółtka, banana, mango, wody koko­so­wej i kur­kumy. 

Aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko zacho­ro­wa­nia na sal­mo­nellę pod­czas picia kok­tajli z suro­wymi jajkami, warto kupo­wać je z eko­lo­gicz­nej farmy. Dodatkowo jajka takie pozba­wione są hor­mo­nów i anty­bio­ty­ków. Aby mieć pew­ność, że spo­ży­wamy świeży pro­dukt, jajko należy wło­żyć do miski z wodą – gdy będzie leżeć nie­ru­chomo na dnie, jest świeże, gdy wypły­nie, nie wolno go jeść. Ponadto nie powinno spo­ży­wać się na surowo jajek pęk­nię­tych, brud­nych oraz prze­cho­wy­wa­nych poza chło­dziarką.

Picie surowego jajka – przeciwwskazania

Mimo dobro­czyn­nego wpływu jajek na zdro­wie nie mogą być one pite przez każ­dego. Warto wziąć pod uwagę fakt, że nie powinny być one poda­wane dzieciom do lat 8 ze względu na duże ryzyko wystą­pie­nia reak­cji aler­gicz­nej oraz nie­do­sko­nale wykształ­cony układ odpor­no­ściowy, który może nie pora­dzić sobie z pałecz­kami sal­mo­nelli. Dodat­kowo suro­wego jajka oraz kok­tajli z jego dodat­kiem nie mogą pić osoby z:

  • aler­gią na jajka,
  • cho­ro­bami wątroby lub pęche­rzyka żół­cio­wego,
  • wyso­kim pozio­mem cho­le­ste­rolu we krwi (w tym wypadku można zde­cy­do­wać się na jajka indy­cze lub prze­piór­cze, jed­nak należy spo­ży­wać je z ostroż­no­ścią)

Zobacz też:

Sennik. Konie, o których śnimy

Znaczenie snu o błocie, bagnie i kałuży – sennik

Co według sennika oznacza sen o statku – rejsie albo tonięciu?

Jajeczna terapia. Poznaj kilka sposobów na piękne i zadbane włosy. Zobacz wideo: 

Co sądzisz o tym artykule?
50
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0