Gwiazdki Miche­lin dla kucharzy i restauracji. Kto i jak je przyznaje?

kucharz gotuje w restauracji
Westend61/Getty Images
Źródło: Westend61
Gwiazdki Miche­lin to naj­bar­dziej pre­sti­żo­we odz­na­czenia kuli­nar­ne. Przy­znaje się je jedy­nie naj­lep­szym restau­ra­cjom na świe­cie. Niewiele osób wie, że za ideą Gwiazdek Michelin stoi… pro­du­cent opon samo­cho­do­wych. Jak wygląda pro­ces przy­zna­wa­nia Gwiaz­dek Miche­lin i gdzie można zna­leźć wyróż­nione restau­ra­cje?

Gwiazdki Miche­lin przy­zna­wane są restau­ra­cjom na całym świe­cie, ale tylko w wybra­nych mia­stach i regio­nach. Przy­kła­dowo, w Pol­sce w ran­kingu mogą wziąć udział jedy­nie lokale gastro­no­miczne z Kra­kowa i War­szawy. Przy­zna­jąc gwiazdki, juro­rzy biorą pod uwagę nie tylko smak dań, ale i sposób poda­nia, świe­żość pro­duk­tów, ory­gi­nal­ność prze­pisu oraz ogólny wygląd restau­ra­cji. Jednak nie tylko ele­ganc­kie i luk­su­sowe restau­ra­cje zdobywają te odznaczenia – jedną Gwiazdką Michelin może się pochwalić cho­ciażby sin­ga­pur­ski fast food. W Polsce istnieją trzy restauracje z wyróżnieniem Michelin.

Histo­ria Gwiaz­dek Miche­lin

Histo­ria Gwiaz­dek Miche­lin się­ga roku 1900, kiedy to fran­cu­ski wyna­lazca i pro­du­cent opon samocho­do­wych Andre Miche­lin opu­bli­ko­wał pierw­szą edy­cję prze­wod­nika kuli­nar­nego po Francji. Książka miała pomóc kie­row­com znaleźć miejsca, w któ­rych można dobrze zjeść w trak­cie podróży. Pierwotnie przewodniki obejmowały jedynie regiony Francji, ale bardzo szybko zaczęto w nich opisywać również inne kraje Europy, Azji i Ameryki Północnej. W 1926 roku wpro­wa­dzono do przewodników sys­tem gwiazd­kowy, uła­twia­jący oce­nia­nie danych loka­lów gastro­no­micz­nych.

Wyda­wane przez firmę Miche­lin prze­wod­niki można podzie­lić na dwie kate­go­rie: czer­wone, opisujące naj­lep­sze hotele i restau­ra­cje, a także zie­lone, infor­mu­jące o cie­ka­wych atrak­cjach turystycznych. Już od początku wyda­wa­nia prze­wod­ni­ków naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cieszyła się sek­cja kuli­narna, a dziś Gwiazdki Miche­lin to naj­więk­sze wyróż­nie­nie, o jakie wal­czyć mogą restauratorzy.

Jak wygląda pro­ce­dura przy­zna­wa­nia gwiaz­dek Miche­lin?

Każda restau­ra­cja może dostać mak­sy­mal­nie 3 Gwiazdki Miche­lin. Jedna gwiazdka ozna­cza, że dane miej­sce jest godne uwagi, dwie są infor­ma­cją, że oce­nioną restau­ra­cję zde­cy­do­wa­nie warto odwie­dzić, a trzy, że koniecz­nie trzeba spró­bo­wać potraw ser­wo­wa­nych w lokalu. Ist­nieje około 100 restau­ra­cji posia­da­ją­cych aż 3 Gwiazdki Miche­lin (z czego znaczna część to lokale we Fran­cji i Japo­nii), ponad 400 z 2 Gwiazd­kami Michelin i bli­sko 2000 z jedną. Nie wia­domo, kto dokład­nie przy­znaje wyróż­nie­nia. Spe­ku­luje się, że restauracje odwie­dzają ano­ni­mowe osoby zatrud­niane przez kon­cern Miche­lin, a następ­nie doko­nują wewnętrz­nej gra­da­cji. Miej­sca, które uwa­żają za godne uwagi, odwie­dzane są kil­ka­na­ście razy w roku i dopiero wtedy podej­mo­wana zostaje decyzja o przy­zna­niu gwiazdki.

Co prawda Gwiazdki Miche­lin nie są przy­zna­wane kucha­rzom, a restau­ra­cjom, ale wyróż­nie­nie może przynieść sławę także sze­fowi kuchni. Jeśli odej­dzie on z danego lokalu, wów­czas restauracja może stracić wcze­śniej przy­znane odznaczenie kulinarne. Odz­na­cze­nie zostaje także ode­brane tym miej­scom, któ­rych jakość znacz­nie obniżyła się po nada­niu wyróż­nie­nia. Wyniki rankingu poda­wane są raz do roku i mają ułatwić tury­stom znalezienie naj­lep­szego miej­sca, by zjeść coś dobrego. Niek­tó­rzy ludzie orga­ni­zują swoje urlopy tak, by odwie­dzić jak naj­wię­cej wyróż­nio­nych restau­ra­cji.

Restau­ra­cje z gwiazd­kami Miche­lin w Pol­sce

W Pol­sce udział w ran­kingu mogą wziąć udział jedy­nie restau­ra­cje z Kra­kowa i War­szawy, ponieważ tylko te uzna­wane są za "więk­sze euro­pej­skie mia­sta", które są brane pod uwagę w gra­da­cji przewodników Miche­lin. Pierw­szą restau­ra­cją w Pol­sce odznaczoną Gwiazdką Miche­lin zostało Atelier Amaro w War­sza­wie (sze­fem kuchni jest znany pol­ski restau­ra­tor, Woj­ciech Modest Amaro), które otrzy­mało wyróż­nie­nie w 2013 roku. Dopiero trzy lata póź­niej kolejną gwiazdkę zdo­była inna war­szaw­ska restau­ra­cja – Sen­ses (jej sze­fem kuchni jest Włoch Andrea Cama­stra). W 2020 r. do tego grona dołączyła Bottiglieria 1881 z Krakowa.

Poza tym siedem lokali otrzymało w przewodniku wyróżnienie Bib Gourmand za korzystny stosunek jakości potraw do ceny. Tym wyróżnieniem cieszą się:

 • warszawskie: Alewino, Brasserie Warszawska, Butchery and Wine, Kieliszki na Hożej, Szósta;
  • krakowskie: Zazie, Fiorentina.

   Zobacz też:

   Kuchnia z gwiazdką Michelin: kamienie z jogurtu i ryba w sosie rybno-cebulowym

   Poznaj polskiego szefa kuchni, który zdobył gwiazdkę Michelin. "Nie jest to łatwa droga"

   Polak szefem kuchni restauracji z gwiazdką Michelin w Bangkoku. "Musiałem mocno otworzyć swoją głowę na nowe smaki"

   Zobacz video: Kuchnia z gwiazdą Michelin

   Autor: Adrian Adamczyk

   Źródło zdjęcia głównego: Westend61

   podziel się:

   Pozostałe wiadomości