Więcej osób skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Aktualizacja:
Spadek darowizna podatek

We wtorek, 27 października br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z jej zapisami rozszerzony został krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zaliczono do niego m.in. osoby przebywające w rodzinie zastępczej oraz takie, które prowadzą rodzinny dom dziecka.

Osoby zwolnione z podatku od spadków i darowizn w 2020 r.

Do czasu nowelizacji od podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny byli zwolnieni: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.
W wyniku zmiany do grona:
  • zstępnych zaliczano także osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a do
  • wstępnych zaliczono odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Autorzy przepisów argumentowali, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.
Do czasu nowelizacji osoby te były zaliczane do trzeciej grupy podatkowej jako osoby niespokrewnione ze sobą, co było społecznie niesprawiedliwe.

Jak wygląda opodatkowanie spadków i darowizn?

Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
  • do grupy pierwszej - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy drugiej - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy trzeciej - innych nabywców.
Przy czym za rodziców uważa się także przysposabiających, a za zstępnych również przysposobionych i ich zstępnych.
Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
  • 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do pierwszej grupy podatkowej;
  • 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do drugiej grupy podatkowej;
  • 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do trzeciej grupy podatkowej.
Rząd planuje wprowadzić "podatek od deszczu". Średnio nawet 1350 zł rocznie - tyle zapłacisz, jeśli twoja posesja spełnia kilka warunków:
>>> Zobacz także:
Autor: Iza Dorf
Pozostałe wiadomości