Kiedy i jak obcho­dzi się Dzień Den­ty­sty? Dlaczego warto go odwiedzić, nie tylko w ten szczególny dzień?

Źródło: Dzień Dobry TVN
Sekrety dentystów. Czego nie wiecie siedząc na fotelu w gabinecie
Sekrety dentystów. Czego nie wiecie siedząc na fotelu w gabinecie
Jak zadbać o siebie naturalnie
Jak zadbać o siebie naturalnie
Naturalne sposoby na mocne włosy i paznokcie
Naturalne sposoby na mocne włosy i paznokcie
Lecznicze zioła prosto z Kaszub
Lecznicze zioła prosto z Kaszub
W tej chacie aż pachnie zdrowiem
W tej chacie aż pachnie zdrowiem
Pią­tego marca oka­zję do świę­to­wa­nia mają sto­ma­to­lo­dzy. Dzień Den­ty­sty to święto wszyst­kich leczą­cych zęby, ale i oka­zja, by "odcza­ro­wać" ich nie­zbyt pozy­tyw­nie koja­rzony zawód oraz przy­po­mnie­nie, że den­ty­stów warto odwie­dzać.

Nikt nie ma chyba wąt­pli­wo­ści, że zawód den­ty­sty to trudna i wyma­ga­jąca praca. W Pol­sce tytuł sto­ma­to­loga i prawo do wykonywania zawodu zdo­bywa się po pię­cio­let­nich stu­diach i odby­tej prak­tyce sto­ma­to­lo­gicz­nej. I choć mało kto lubi leczyć swoje zęby i odwie­dzać den­ty­stów, nie­wąt­pli­wie sto­ma­to­lo­dzy zasłu­gują na swoje święto, które ustanowione zostało 5 marca. Można prze­cież żar­to­bli­wie powie­dzieć, że są oni super­bo­ha­te­rami od uśmie­chów.

Dla­czego warto cho­dzić do den­ty­sty?

Strach przed wizytą w gabi­ne­cie den­ty­stycznym to rzecz nie­zwy­kle powszechna. Jed­nakże spraw­dza­nie kon­dy­cji oraz lecze­nie uzębie­nia jest rów­nie ważne, jak każde inne ruty­nowe bada­nie. Cho­roby zębów mają bowiem ści­sły zwią­zek z ogól­nym zdro­wiem czło­wieka. Długo nie­le­czone zęby powo­dują nie tylko dys­kom­fort i ból, ale i poważne cho­roby. Stany zapalne, które ata­kują uzę­bie­nie, mogą prowadzić do chorób innych czę­ści ciała, m.in. mię­śni, serca, nerek, jaj­ników czy skóry. Co wię­cej, zigno­ro­wa­nie pierw­szych oznak cho­rych zębów (deli­katny ból czy nie­wiel­kie prze­bar­wie­nia) może spowodować dużo poważ­niej­sze i wyma­ga­jące długiego lecze­nia cho­roby.

Zdrowie

Źródło: Dzień Dobry TVN
Styczeń - zdrowy i silny brzuch (napisy)
Styczeń - zdrowy i silny brzuch (napisy)
Co wydłuża, a co skraca nam życie?
Co wydłuża, a co skraca nam życie?
Choroby, które dostajemy w spadku
Choroby, które dostajemy w spadku
Wynalazek Polaków ratuje życie i zdrowie dzieci
Wynalazek Polaków ratuje życie i zdrowie dzieci
Całoroczne wyzwanie Raczków: styczeń – zdrowy i silny brzuch
Całoroczne wyzwanie Raczków: styczeń – zdrowy i silny brzuch
Czy Polacy dbają o zdrowie swojej wątroby?
Czy Polacy dbają o zdrowie swojej wątroby?
Jak wiatr wpływa na zdrowie człowieka?
Jak wiatr wpływa na zdrowie człowieka?
Oleje i octy do picia – moda czy przepis na zdrowie?
Oleje i octy do picia – moda czy przepis na zdrowie?
Zdrowie zaczyna się na talerzu
Zdrowie zaczyna się na talerzu
Owoce czarnego bzu na zdrowie
Owoce czarnego bzu na zdrowie
Turbo miody na turbo zdrowie!
Turbo miody na turbo zdrowie!
Zdrowie rodziny na talerzu
Zdrowie rodziny na talerzu
Pozytywny wpływ śmiechu na zdrowie
Pozytywny wpływ śmiechu na zdrowie
Jak wiatr wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Jak wiatr wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie?
Chodzenie na zdrowie
Chodzenie na zdrowie
Naturalne syropy na zdrowie
Naturalne syropy na zdrowie
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi
Zespół Marfana – choroba wysokich ludzi
Protonoterpia w leczeniu dzieci w Polsce
Protonoterpia w leczeniu dzieci w Polsce
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Lepiej więc odwie­dzać den­ty­stów regu­lar­nie i zapo­bie­gać roz­wi­ja­niu się cho­rób jamy ust­nej. Lecze­nie jesz­cze mało roz­wi­nię­tej choroby nie tylko mniej boli, ale i mniej kosz­tuje, nie jest też tak czasochłonne. Mało kto wie, że pro­blemy z zębami mogą wpły­wać także na samo­po­czu­cie czy być przyczyną dolegliwości pozor­nie niezwią­zanych z kon­dy­cją uzę­bie­nia, np. ból głowy, bez­sen­ność, brak ener­gii czy spa­dek odpor­no­ści orga­ni­zmu.

Jak dbać o zęby i jamę ustną?

Dzień Den­ty­sty to także ide­alna oka­zja do tego, by przy­po­mnieć, jak odpo­wied­nio dbać o zęby i jamę ustną. Oprócz regu­lar­nych wizyt u "leka­rzy od zębów" należy prze­strze­gać kilku waż­nych zasad. Przede wszyst­kim trzeba pamiętać o dokład­nym (min 2-minu­to­wym) myciu zębów codzien­nie rano i wie­czo­rem. Bar­dzo pomocne jest także nit­ko­wa­nie, czyli czysz­cze­nie prze­strzeni mię­dzy zębami za pomocą nitki den­ty­stycz­nej.

W swo­jej die­cie warto ogra­ni­czyć ilość cukrów, a jeść dużo pro­duk­tów biał­ko­wych i boga­tych w wita­miny A, C i D oraz wapń i fluor. Dobrym spo­so­bem na higienę jamy ust­nej jest także płu­ka­nie jej spe­cjal­nymi roz­two­rami, które nie tylko odświe­żają oddech, ale i zapo­bie­gają roz­wi­ja­niu się szko­dli­wych bak­te­rii i wiru­sów.

Obchody Dnia Den­ty­sty

Święto Den­ty­sty nie wiąże się z wiel­kimi obcho­dami, jed­nakże tego dnia w gabi­ne­tach sto­ma­to­lo­gicz­nych bar­dzo czę­sto odby­wają się tzw. dni otwarte. Można więc odwiedzić lekarzy w ich miejscu pracy, poznać codzienne obowiązki i zapoznać się z narzędziami pracy.

Na dni otwarte warto zabrać także dzieci, by zmniejszyć strach przed badaniami stomatologicznymi. Niektórzy leka­rze odwiedzają wów­czas przed­szkola i szkoły, gdzie opo­wia­dają dzie­ciom o swoim zawo­dzie, uczą, dla­czego warto dbać o zęby oraz prze­ko­nują, że wizyta w gabi­ne­cie den­ty­stycznym wcale nie musi być trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem. Dzień Den­ty­sty to także ide­alny moment na to, by podzię­ko­wać rodzin­nemu sto­ma­to­lo­gowi za pomoc i lecze­nie.

Czego życzyć sto­ma­to­lo­gom w Dzień Den­ty­sty?

Den­ty­stom nale­ża­łoby życzyć przede wszyst­kim tego, by ich zawód nie koja­rzył się z bólem, okrop­nym dźwię­kiem wier­tła i godzi­nami męczarni na sto­ma­to­lo­gicz­nym fotelu. Każ­demu den­ty­ście warto podzię­ko­wać za to, że dba o uśmie­chy swo­ich pacjen­tów, a tym samym życzyć uśmie­chu jemu samemu. Tego dnia można poda­ro­wać im cukierki i cze­ko­ladki, bo prze­cież nikt bar­dziej niż oni nie potrafi zadbać o zęby i zapo­biec próch­nicy.

Jak mogłyby brzmieć przy­kła­dowe życze­nia?

"Wywia­dów dobrze zebra­nych,

pacjen­tów zdy­scy­pli­no­wa­nych,

chi­rur­gii bez kom­pli­ka­cji

i przy­jem­nych eks­trak­cji,

ubyt­ków ide­al­nie oczysz­czo­nych,

kana­łów pro­stych, nie­za­krzy­wio­nych,

pedo­don­cji cichej i bez krzy­ków,

na egza­mi­nach dobrych wyni­ków,

gabi­ne­tów super wypo­sa­żo­nych,

no i waka­cji – w pełni zasłu­żo­nych,

dużego, białego uśmiechu,

więcej luzu, mniej pośpiechu!"

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Peter Cade/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości