Podróże

Szkocka wyspa Skye – kraina jak z bajki. Co warto tam zoba­czyć?

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk
Wyspa Skye

Szkocka wyspa Skye (Isle of Skye) to zie­lona kra­ina, która przy­po­mina sce­no­gra­fię do filmu fan­tasy. Każdy jej zaką­tek wygląda jak dom zacza­ro­wa­nych elfów czy leśnych wró­żek. Tajem­ni­czo­ści dodają rozsiane na jej obsza­rze śre­dnio­wieczne zamki oraz wspa­niałe, gór­skie kra­jo­brazy. Co warto zoba­czyć na wyspie Skye i na czym polega jej magia?

Gdzie leży wyspa Skye?

Wyspa Skye znaj­duje się w pół­nocno – zachod­niej Szko­cji i jest czwartą co do wiel­ko­ści wyspą Wiel­kiej Bry­ta­nii. Należy ona do archi­pe­lagu Hebry­dów Wew­nętrz­nych i jest obszarem naj­bar­dziej wysu­niętym na pół­noc. Od lądu dzielą ją cie­śniny Inner Sound oraz Sound of Steal, a łączy most wybu­do­wany pomię­dzy miej­sco­wo­ściami Kyle of Lochalsh i Kyle­akin. Nie­opo­dal Skye znaj­dują się dwie inne duże szkoc­kie wyspy: Uist i Har­ris oraz trzy mniej­sze: Rum, Eigg i Ras­say. Cał­ko­wita powierzch­nia wyspy Skye wynosi zale­d­wie 1656 km², a zamiesz­kuje ją nie­spełna 10 tysięcy miesz­kań­ców. 

Co warto zoba­czyć na wyspie Skye?

Przez wielu podróż­nych wyspa Skye w Szko­cji uzna­wana jest za jedno z najpięk­niej­szych miejsc na świe­cie. Wszystko za sprawą jedy­nych w swoim rodzaju kra­jo­bra­zów, któ­rych nie spo­tka się ni­gdzie indziej. Będą na wyspie warto odwie­dzić jej cztery naj­waż­niej­sze miej­sca: The Storr, Quira­ing, Fairy Pools i Neist Point. Ska­li­ste wzgó­rze Storr stało się sym­bo­lem całego Skye, dlatego też widnieje na więk­szo­ści pocz­tó­wek z wyspy. Z zie­lo­nych zbo­czy wyrastają znie­nacka wyso­kie, spi­cza­ste i wręcz nie­na­tu­ralne skały, a do naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nych z nich należy Old Man of Storr.

Quiring to naj­waż­niej­szy punkt wido­kowy całej wyspy Skye. Z wyso­kiego wzgó­rza podzi­wiać można cią­gnące się kilo­me­trami zie­lone poła­cie trawy oraz różnorakie ukształtowanie terenu wyspy. Z kolei Fairy Pools (Baseny wró­żek) są ide­alnym miej­scem na krótki spa­cer po wyspie. Miesz­kańcy Skye wie­rzą, że znaj­dujące się tam stru­mie­nie i kaskady zamieszkują baśnio­we stwo­ry. W połu­dnio­wej czę­ści wyspy znaj­duje się Neist Point. Szlak tury­styczny pro­wa­dzi tu po stro­mym, wpa­da­ją­cym wręcz pio­nowo do morza kli­fie, a koń­czy się przy czyn­nej latar­nii mor­skiej.

Atrak­cje wyspy Skye

Choć na wyspie Skye naj­waż­niej­szymi atrak­cjami są natura i kra­jo­brazy, zna­leźć tam można rów­nież inne tury­styczne roz­rywki. Przede wszyst­kim w magicznej kra­inie zlokalizowane są licz­ne zam­ki i ruiny zamkowe. Do naj­waż­niej­szych należą: znaj­dujący się nad jezio­rem Alsh zamek Eilean Donan, leżący na pół­nocy wyspy zamek Dunve­gan i peł­niący dziś rolę hotelu zamek Arma­dale. Sta­nowią one nie tylko piękny ele­ment baśnio­wego kra­jo­brazu, ale także sce­ne­rię dla wielu fil­mów histo­rycz­nych i fan­tasy. Na wyspie Skye znaj­duje się także naj­star­sza w Szko­cji desty­lar­nia whi­sky – miej­sce pro­duk­cji whi­sky Teli­sker. Jest ona otwarta dla zwie­dza­ją­cych, a co wię­cej można wziąć udział w degu­sta­cji trunku. Naj­więk­szym mia­stem na tere­nie wyspy Skye jest uro­kliwe mia­steczko por­towe Por­tee. Warto wybrać się do portu, który two­rzy sze­reg kolo­ro­wych dom­ków, jak również do jed­nej z lokal­nych restau­ra­cji lub pubów, aby spró­bo­wać regio­nal­nych spe­cja­łów i oczy­wi­ście napić się whi­sky.

Podróż na wyspę Skye – informacje praktyczne

Aby odwiedzić wyspę Skye, naj­le­piej wyszu­kać połą­cze­nie lot­ni­cze do jed­nego z więk­szych miast Szko­cji, np. Edyn­burga lub Glas­gow. Nie­stety, nawet stamtąd, komunikacja z wyspą Skye nie jest zbyt dobra – auto­busy jeż­dżą tam spo­ra­dycz­nie, pociągi zaś wcale. Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest więc wypo­ży­cze­nie auta bądź wyku­pie­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej wycieczki w lokal­nym biu­rze podróży. Naj­więk­szą bazę noc­le­gową na wyspie sta­nowi Por­tree, acz­kol­wiek miej­sca noc­le­gowe zna­leźć można na tere­nie całego Skye. Zazwy­czaj są to małe, pry­watne pen­sjo­naty czy kwa­tery.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Wyspa na sprzedaż

Wyspa na sprzedaż
Wyspa na sprzedaż Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: 1111IESPDJ/GettyImages

Pozostałe wiadomości