Styl życia

Najmłodsi uczniowie wracają do szkół. "Strach będzie z nami jeszcze bardzo długo"

Styl życia

Aktualizacja:

Ferie zimowe dobiegają końca. W poniedziałek 18 stycznia do szkół wrócą dzieci z klas I-III. Nauka stacjonarna będzie się odbywała zgodnie z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Jak wyglądają przygotowania do tego ważnego dnia?

Dzieci z klas I-III wracają do szkół

Zdaniem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, otwarcie nauczania stacjonarnego w klasach I-III to "najbardziej nieśmiały krok".

- Przeważyła opinia, że szkody związane z nieprzebywaniem dzieci z klas I-III w normalnej grupie rówieśniczej są wyższe niż ryzyko, które uwzględnia rozwój pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku wśród rówieśników - stwierdził szef resortu zdrowia.

- W tej grupie ryzyko transmisji koronawirusa jest stosunkowo najmniejsze - podkreślił Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Powrót do szkół w czasie pandemii

Anna Lideke-Konert jest mamą ośmiolatka i sama uczy w szkole.

- Jako rodzic bardzo się cieszę, bo relacje społeczne są bardzo potrzebne. Ale jako człowiek się boję i ten strach będzie z nami chyba jeszcze bardzo długo - przyznała nasza rozmówczyni.

- Kontaktuje się z nami dyrekcja i wychowawca. Jesteśmy informowani, jakie są procedury. Przestrzegane są wszystkie obostrzenia . Natomiast zawsze będzie strach - dodała pani Anna.

Jak przygotować dzieci na powrót do szkół?

Wielu najmłodszych uczniów obawia się powrotu do rówieśników i zmiany systemu nauczania. Mama 8-letniego Marcina ma jednak kilka argumentów, które przemawiają za doszukiwaniem się pozytywów tej sytuacji.

- Mówiliśmy, że będzie z kolegami, że będzie pani, że będzie można pójść na salę poćwiczyć. Te pierwsze lekcje online pokazały, jak im brakuje siebie. One nie do końca mają świadomość, że im tego tak brakuje - powiedziała nauczycielka.

- Kamerka nigdy nie pokaże, co dziecko naprawdę robi. Dziecko czuje się "wyoutowane". Na żywo zawsze są inne reakcje - zaznaczyła Anna Lideke-Konert.

Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla szkół.

Zgodnie z nimi, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie powinni stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. Uczniowie mają w szkole często myć ręce.

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Należy wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Dyrektorzy szkoły mają tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

W szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. Uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. W wytycznych wskazano, że uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki będzie można zostawiać w szkole. Uczeń nie powinien też zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się zaś organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Zajęcia świetlicowe powinny odbywać się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.

Zajęcia pozalekcyjne nie powinny odbywać się w trakcie pracy stacjonarnej klas I-III, tylko po jej zakończeniu. Rekomenduje się ich organizację w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej powinny uwzględniać konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych, dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

Zobacz też:

Nie oglądałeś Dzień Dobry TVN na antenie? Pełne odcinki znajdziesz w serwisie Player.pl

Autor: Oskar Netkowski

Reporter: Kinga Burzyńska

Pozostałe wiadomości