Przepisy kulinarne

Jak zapa­rzyć kawę pię­ciu prze­mian, by móc w pełni wyko­rzy­stać jej wła­ści­wo­ści?

Przepisy kulinarne

Aktualizacja:

Masz ochotę na fili­żankę aro­ma­tycz­nej kawy? Znu­dziła ci się kla­syczna czarna czy latte? Sprawdź, jak przy­go­to­wać aro­ma­tyczną kawę pię­ciu prze­mian, która jest nie tylko smaczna, ale też bogata w proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści. Wywo­dzi się ona z chiń­skiej medy­cyny tradycyjnej.

Co cie­kawe, kawa pię­ciu prze­mian może być spo­ży­wana nawet przez osoby, które nie powinny pić kawy na co dzień, ponie­waż w mniej­szym stop­niu pobu­dza układ ner­wowy i nie odwad­nia tak, jak kla­syczny napar.

Czym jest kuch­nia pię­ciu prze­mian?

Kawa pię­ciu prze­mian wywo­dzi się z chiń­skiej kuchni pię­ciu prze­mian. Opiera się ona na prze­ko­na­niu, że to co człowiek je, musi być zgodne z naturą pię­ciu żywio­łów: drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody. Ich odpo­wied­ni­kiem w die­cie jest pięć róż­nych sma­ków: kwa­śny, gorzki, słodki, ostry i słony. W skład każ­dego dania muszą wejść pro­dukty ze wszyst­kich grup sma­ko­wych. W kuchni pię­ciu prze­mian bar­dzo istotna jest kolej­ność łącze­nia pro­duk­tów. Należy doda­wać je do dania na zasa­dzie koła: smak gorzki – słodki – ostry – słony – kwa­śny itd. Dieta opiera się na warzy­wach, słod­kich owo­cach, chu­dym mię­sie i rybach, ziar­nach sło­necz­nika, gro­chu, zie­lo­nej her­ba­cie i oli­wie z oli­wek. W kuchni pię­ciu prze­mian nie wszyst­kie pro­dukty są dozwo­lone. Zakazane są m.in.: cukier, sło­dzone mleko, pro­dukty wędzone oraz tłusz­cze zwie­rzęce. Co cie­kawe, zakłada się, że smak kwa­śny czy słony nie może domi­no­wać w potra­wach. Kuchnię pięciu przemian uważa się za bar­dzo zdrową, która wpływa pozy­tyw­nie na prze­mianę mate­rii, dzięki czemu można schud­nąć bez licze­nia kalo­rii.

Kawa 5 prze­mian – w czym tkwi jej sekret?

Kawa 5 sma­ków jest jedną z naj­bar­dziej zna­nych prze­pi­sów kuchni pię­ciu prze­mian. Ist­nieje wiele róż­nic mię­dzy nią a kawą kla­syczną. Jedną z naj­waż­niej­szych jest to, że jest ona gotowana, a nie parzona. W kawie pię­ciu prze­mian żywioły są repre­zen­to­wane przez poszcze­gólne skład­niki:

 • ogień, czyli smak gorzki, to woda i kawa,
 • zie­mia, czyli smak słodki, to cyna­mon i miód,
 • metal, czyli smak ostry, to kar­da­mon, goździki i imbir,
 • woda, czyli smak słony, to sól,
 • drzewo, czyli smak kwa­śny, to cytryna.

Co ważne, skład­niki nie są narzu­cane z góry, można je mody­fi­ko­wać według wła­snego uzna­nia. Za smak słodki mogą odpo­wia­dać także np.: kmi­nek, rodzynki, sza­fran albo wani­lia, a także słod­kie likiery, ponie­waż kuch­nia pię­ciu prze­mian nie wyklu­cza alko­holu. Smakiem ognia w kawie pię­ciu prze­mian może być także kakao, należy jed­nak uwa­żać z jego ilo­ścią, aby nie zdo­mi­no­wało napoju – jeden smak nie powi­nien w tej kawie prze­wa­żać. Sma­kiem metalu mogą być rów­nież: anyż, chilli, goździki czy pieprz. Kwa­śną cytrynę można zastą­pić sokiem z man­da­rynki, pomarańczy albo całą tru­skawką.

Kawa według 5 prze­mian – wła­ści­wo­ści

Napar ten ma wła­ści­wo­ści pobu­dzające, dodaje ener­gii do dzia­ła­nia oraz akty­wi­zuje umysł. To jed­nak nie wszystko! Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, kawa pię­ciu prze­mian wpływa bar­dzo pozy­tyw­nie na zdro­wie. Dzieje się tak dzięki róż­no­rod­nym zawar­tym w niej skład­ni­kom. Warto wypić ją w zimne dni, ponie­waż roz­grzewa orga­nizm. Dodat­kowo wzmac­nia go i popra­wia krą­że­nie, nie podno­sząc ciśnie­nia. Kawa pię­ciu prze­mian ma też pozy­tywny wpływ na pracę układu pokar­mo­wego oraz moczo­wego. Wyka­zuje również dzia­ła­nie usy­pia­jące, odprę­ża­jące i prze­ciw­za­palne. Kawa goto­wana wg pię­ciu prze­mian jest pole­cana oso­bom będą­cym na die­cie, ponie­waż przy­spie­sza meta­bo­lizm oraz niwe­luje cel­lu­lit.

Prze­pis na kawę wg 5 prze­mian

Żeby przy­go­to­wać porcję kawy według pię­ciu prze­mian, potrzebne są:

 • 300 mili­li­trów wody,
 • łyżeczka kawy,
 • szczypta cyna­monu,
 • odro­bina miodu,
 • szczypta imbiru,
 • ziarno kar­da­monu,
 • goździk,
 • odro­bina soku z cytryny,
 • mała szczypta soli.

Do garnka wlej wodę i dopro­wa­dź ją do wrze­nia. Następ­nie dodaj cyna­mon i gotuj przez 60 sekund. Kolejno do wrzątku dodaj goździki, imbir i kar­da­mon. Po minu­cie goto­wa­nia wrzuć szczyptę soli i dalej gotuj. Późniejszym kro­kiem jest doda­nie soku z cytryny. Po chwili wsyp kawę. Następnie cało­ść gotuj przez około 5 minut, by kawa w pełni oddała swój aro­mat. Po tym cza­sie gar­nek zdejmij z ognia i dodaj miód. Kawa jest gotowa do spo­ży­cia. Nie należy jej dodatkowo słodzić ani zabie­lać.

Zobacz wideo: Jaka kawa na dobry początek dnia?

Zobacz też:

Najlepszy na świecie włoski szef kuchni w Dzień Dobry TVN! Sprawdź niezwykłe przepisy Enrico Derflinghera

Najlepszy na świecie włoski szef kuchni w Dzień Dobry TVN! Sprawdź niezwykłe przepisy Enrico Derflinghera

Cebula - smaczna i zdrowa. Przepisy Grzegorza Zawieruchy

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości