Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby? Których nie suszyć? Wskazówki i sprawdzone sposoby

photo_8920928
Źródło: Dzień Dobry TVN
Grzybiarskie tipy
Grzybiarskie tipy
Trufle – najdroższe grzyby świata
Trufle – najdroższe grzyby świata
Grzyb, który niszczy komórki raka jelita grubego
Grzyb, który niszczy komórki raka jelita grubego
Rey & Roll, czyli emocje jak na grzybobraniu
Rey & Roll, czyli emocje jak na grzybobraniu
Na grzyby!
Na grzyby!
Nietypowe grzyby w polskich lasach
Nietypowe grzyby w polskich lasach
Późne lato i jesień jest ulu­bio­nym czasem dla wszyst­kich miło­śni­ków grzy­bo­brań. Boro­wiki, maślaki, praw­dziwki, kanie, rydze… jest w czym wybie­rać. Nie wszyst­kie zebrane okazy będą zjedzone od razu, część zapra­gniemy pozo­sta­wić na zimę i wyko­rzy­stać do aro­ma­tycz­nych zup i sosów. Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby leśne, by nie stra­ciły one swo­jego aro­matu? Których nie suszyć?

Jak prze­cho­wy­wać suszone grzyby – w szczelnym sło­iku, a może lepiej w płó­cien­nym woreczku, by unik­nąć ple­śni? Których lepiej nie suszyć? Jakie rozwiązania są najlepsze?

Jak suszyć grzyby?

W suszarce lub piekarniku

Susze­nie grzy­bów jest znaną od lat metodą, która pozwala prze­cho­wać je przez długi czas. Warto jed­nak dobrze prze­pro­wa­dzić ten pro­ces – w prze­ciw­nym razie bar­dzo praw­do­po­dobne będzie znisz­cze­nie całych naszych jesien­nych zbio­rów. Warto zazna­czyć, że grzyby przed susze­niem nie mogą być umyte, gdyż wydłuży to czas suszenia – należy zro­bić to dopiero bez­po­śred­nio przed ich uży­ciem. Dobrą metodą susze­nia grzy­bów pokro­jo­nych w pla­stry (mniejsze można w pozostawić w całości lub pokroić w ćwiartki) jest umieszczenie ich w pie­kar­niku (mak­sy­mal­nie 50℃, piekarnik ustawiony z ter­mo­obiegiem) lub spe­cjal­nej maszynce. Plasterki można rów­nież nawlec na grubą nić np. dra­twę i zawie­sić taki łań­cu­ch w oko­licy kalo­ry­fera. Dobrze wysu­szone grzyby pękają przy moc­nym wygię­ciu, te nie­do­su­szone będą nadal ela­styczne – to znak, że jesz­cze nie można zakoń­czyć całego procesu.

Na nitce lub sznurku

Równie częstym sposobem jest suszenie grzybów na sznurku lub nitce. Najlepiej sprawdzi się sznurek jutowy, ale cienki. Grzyby należy pokroić w plastry (choć można suszyć w całości), i wykałaczką je poprzekłuwać. Następnie przeciągnąć sznurek przez dziurki i suszyć w przewiewnym miejscu. Można to robić w suchej komórce lub na słońcu - na balkonie czy w ogródku.

W lodówce

Innym sposobem jest suszenie... w lodówce. Jednak, aby to zrobić, trzeba przygotować specjalne warunki. Grzyby tradycyjnie kroimy w plastry. Półkę w lodówce lub kieszeń wykładamy papierem do pieczenia, a także wstawiamy pochłaniacz wilgoci lub wkładamy papier ręcznikowy (który pochłonie nadmiar wilgoci). Grzyby rozkładamy tak, aby się nie stykały i zostawiamy. Niestety ta metoda suszenia trwa najdłużej z wymienionych wcześniej sposobów. Jednak bezpiecznie można na długo zostawić grzyby.

Których grzybów nie suszyć?

Na upartego wszystkie grzyby można suszyć, ale nie zawsze ma to sens. Blaszki grzybów blaszkowych po wysuszeniu często się kruszą, więc niewiele nam z nich zostaje. Dlatego rydze, kanie, gąski czy kurki zdecydowanie lepiej jest ugotować, usmażyć lub umieścić w słoiku na dłużej.

Ponadto bardzo dużo grzybów zawiera w swoim składzie od 80-90% wody. Oznacza to, że po suszeniu zmniejszą się one kilkukrotnie. To dotyczy np.. maślaków.

W czym prze­cho­wy­wać suszone grzyby, a w czym nie?

Dobrze wysu­szone grzyby można prze­cho­wy­wać na wiele spo­so­bów. Jed­nym z naj­bar­dziej higie­nicz­nych i popu­lar­nych jest umieszczenie ich w szkla­nym słoju z gumką. Dzięki zastosowaniu takiego pojem­nika, grzyby nie tracą swo­jego aro­matu, a dodat­kowo zabez­pie­czone są przed inwa­zją moli spo­żyw­czych, które przy­ciąga ich inten­sywny zapach. Słój należy trzymać w ciem­nym miej­scu, ponie­waż grzyby nie powinny być wysta­wiane na dzia­ła­nie świa­tła – tracą wtedy swój smak i aro­mat.

Jak jeszcze można przechowywać suszone grzyby? Sprawdzą się do tego idealnie drewniane, emaliowane lub blaszane pojemniki. Trzeba jed­nak pamię­tać, by wyło­żyć je papie­rem (np. papie­ro­wymi ręcz­ni­kami czy ser­wet­kami). Tego typu pojem­niki mogą stać na bla­tach i odgry­wać dodat­kowo deko­ra­cyjną rolę. Niewskazane są pudełka pla­sti­kowe do prze­cho­wa­nia żyw­no­ści, ponie­waż „przejdą” one nie­zwy­kle sil­nym, cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chem grzy­bów.

Do prze­cho­wy­wa­nia suszo­nych grzy­bów nadadzą się też materiałowe lub papie­rowe woreczki. Te pierwsze możemy wyko­nać samo­dziel­nie, zszy­wa­jąc dwa kawałki mate­riału np. płótna lub bawełny i wcią­ga­jąc w tunel tro­czek, dzięki któ­remu szczel­nie zamkniemy wore­czek. Nie należy wyko­rzy­sty­wać zwy­kłych folio­wych worków lub zamykanych strunowo, ponie­waż grzyby zaple­śnieją z powodu braku cyr­ku­la­cji powie­trza.

Najlepsze środowisko do przechowywania grzybów

Suszone grzyby powinny być prze­cho­wy­wane w szczel­nym pojem­niku, ponie­waż pochła­niają one zapa­chy oraz wil­goć. Niska wil­got­ność powie­trza oraz tem­pe­ra­tura poko­jowa sta­no­wią naj­lep­sze śro­do­wi­sko do ich prze­cho­wy­wa­nia. Nie należy prze­cho­wy­wać grzybów przy kalo­ry­fe­rze lub nad kuchenką. Wysoka tem­pe­ra­tura może dopro­wa­dzić do ich przesusze­nia. Suszone grzyby pod żad­nym pozo­rem nie mogą być mro­żone! Taki spo­sób prze­cho­wy­wa­nia spraw­dzi się jedy­nie w przy­padku świe­żych oka­zów.

Warto zazna­czyć, że prze­su­szone, łatwo łamiące się grzyby rów­nież nadają się do spo­ży­cia. Można zro­bić z nich pro­szek grzy­bowy, który z powo­dze­niem można prze­cho­wy­wać w szczel­nie zakrę­co­nym sło­iku. Świet­nie spraw­dzi się do nada­nia smaku i aro­matu sosom.

Jak długo można prze­cho­wy­wać suszone grzyby?

Odpowiednio wysu­szone grzyby można prze­cho­wy­wać przez bar­dzo długi czas – nawet do 3 lat. Należy jed­nak co kilka mie­sięcy spraw­dzać, czy nie pokry­wają się ple­śnią lub, czy w pojem­niku nie poja­wiły się szkod­niki takie jak mole.

Mole, pleśń – naj­więk­sze zagro­że­nia suszo­nych grzy­bów

Na suszo­nych grzy­bach może poja­wić się pleśń, a w pojemniku mogą zalę­gnąć się mole. To ryzyko zepsucia się zbiorów można jednak skutecznie zminimalizować. Ple­śni może zapo­biec kilka zia­re­nek ryżu, które należy umieścić w pojemniku z grzy­bami. Będą one pochła­niać wil­goć. Naj­lep­szym spo­so­bem na odstra­sze­nie moli jest z kolei wło­że­nie liścia laurowego do pojemnika (lub do szafki, w której przechowujemy grzyby).

Zobacz także:

Autor: Adrianna Kowalczyk

Źródło zdjęcia głównego: Images say more about me than words/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości