Podróże

Gru­zja – co warto zoba­czyć? Prak­tyczne infor­ma­cje

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk
Tanatat pongphibool, tajlandia/GettyImagesGruzja

Gru­zja to kra­ina maje­sta­tycz­nych gór­skich wido­ków, śre­dnio­wiecz­nych twierdz i malow­ni­czo poło­żo­nych klasz­to­rów. Roz­ko­cha w sobie zarówno miło­śni­ków pla­żo­wa­nia, jak i pasjo­na­tów trek­kingu. Co warto w niej zoba­czyć i kiedy naj­le­piej jechać do Gruzji?

Ciekawostki na temat Gru­zji

Gru­zja traf­nie koja­rzona jest głów­nie z wyso­kimi górami. Znaczna część jej obszaru to teren górzy­sty, a jej pół­nocna gra­nica prze­biega wzdłuż Pasma Głów­nego Wiel­kiego Kau­kazu. Wzdłuż jej zachod­niej gra­nicy roz­ciąga się zaś Morze Czarne. Kon­ty­nent, na któ­rym leży Gru­zja, to czę­sto kwe­stia sporna. Jedni uwa­żają, że leży ona w Azji, dru­dzy – że w Euro­pie. W rze­czy­wi­sto­ści geo­gra­ficz­nie poło­żona jest na pogra­ni­czu oby­dwu kon­ty­nen­tów. Panu­jący na tery­to­rium Gru­zji kli­mat to kli­mat pod­zwrot­ni­kowy (wil­gotny na zacho­dzie kraju, a kon­ty­nen­talny na wscho­dzie). Tem­pe­ra­tury na tere­nach nadmor­skich są dużo wyż­sze od tych panu­ją­cych na wscho­dzie, na tere­nach górzy­stych. Domi­nu­jącą reli­gią w Gru­zji jest pra­wo­sła­wie, choć spo­tkać tam można rów­nież spore grupy wyznaw­ców islamu.

Sto­lica Gru­zji – Tibi­lisi

Pod­czas podróży do Gru­zji warto zwie­dzić jej sto­licę – Tbi­lisi, poło­żoną we wschod­niej czę­ści kraju. Tra­dy­cja prze­plata się tam w nie­zwy­kle har­mo­nijny spo­sób z nowo­cze­sno­ścią, co two­rzy nie­po­wta­rzalny kli­mat mia­sta. Wizyta w Tbi­lisi daje moż­li­wość dokład­nego zazna­jo­mie­nia się ze wspa­niałą kul­turą kraju, smaczną kuch­nią i życiem codzien­nym miesz­kań­ców, czyli wszyst­kim tym, czym urzeka Gru­zja. Zwie­dza­nie mia­sta warto zacząć od placu Wol­no­ści i alei Szoty Rusta­we­lego. Znaj­dują się tam m.in. zabyt­kowy ratusz miej­ski, kościół i pomnik patrona mia­sta – św. Jerzego, Gru­ziń­skie Muzeum Naro­dowe oraz Opera im. Zaka­rii Paliasz­wi­lego. Warto wybrać się rów­nież na spa­cer brze­giem rzeki Kury, z któ­rego roz­po­ściera się widok na całe mia­sto.

Co wybrać w Gru­zji – morze czy góry?

Wielu tury­stów jadą­cych do Gru­zji staje przed dyle­ma­tem: morze czy góry? Teren pań­stwa jest bowiem nie­zwy­kle zróż­ni­co­wany, a każdy z rejo­nów zachwyca i zaska­kuje innymi aspek­tami. Zachód sły­nie z pięk­nych nadmor­skich miej­sco­wo­ści, a wschód z nie­zwy­kle malow­ni­czych gór­skich szczy­tów. Na zacho­dzie kraju warto wybrać się w podróż po nadmor­skich wio­skach i mia­stecz­kach, któ­rych kli­mat znacz­nie różni się od tych zna­nych znad Bał­tyku. W Gru­zji morze jest cie­płe, a plaże nie­za­tło­czone. Jed­nym z więk­szych nadmor­skich kuror­tów jest Batumi. Choć to duże, por­towe mia­sto, w jego oko­licy znaj­duje się wiele piasz­czy­stych plaż oraz ogród bota­niczny – uro­kliwe miej­sce, gdzie podzi­wiać można tro­pi­kalne gatunki roślin. Z nadmor­skich regio­nów warto udać się Kuta­isi. To wła­śnie w tym mie­ście znaj­dują się wszyst­kie naj­waż­niej­sze zabytki Gru­zji, takie jak kate­dra Bagrata, mona­styr Gelati czy cer­kiew Archa­nioła. Wybie­ra­jąc na kie­ru­nek swo­jej podróży wschod­nią część kraju, nie spo­sób nie odwie­dzić Cminda Sameba. Wzno­szący się na wzgó­rzu pra­wo­sławny klasz­tor nie­wąt­pli­wie stał się naj­waż­niej­szym sym­bo­lem całego kraju. Pod­sta­wo­wym prze­pi­sem na aktywne spę­dza­nie czasu w Gru­zji jest trek­king. Praw­do­po­dob­nie najpopu­lar­niej­szym miej­scem do gór­skich wędró­wek jest Pasmo Boczne Wiel­kiego Kau­kazu, nad któ­rym góruje naj­wyż­szy szczyt Gru­zji – Kazbek.

Ide­alne miej­sce na narty, czyli Gru­zja zimą

Gru­zja w sty­czniu, lutym i w święta Bożego Naro­dze­nia zamie­nia się w praw­dziwą mekkę pasjo­na­tów spor­tów zimo­wych. Do jej naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­ków nar­ciar­skich należą Gudauri, Baku­riani i Mestia. Wszyst­kie trzy znaj­dują się w paśmie pięciotysięcz­ni­ków, a dodat­kowo doświad­czają wil­got­nego powie­trza nad­cią­ga­ją­cego znad Morza Czar­nego. Te dwa czyn­niki gwa­ran­tują im przez cały sezon ide­alne warunki śnie­gowe, co czyni je cie­kawą alter­na­tywą dla ośrod­ków we Fran­cji, Szwaj­ca­rii czy Austrii. Choć Gru­zja koja­rzy się raczej z zie­lo­nymi wzgó­rzami, zimą sta­nowi ide­alny kie­ru­nek na narty i snow­bo­ard.

Gru­zja – infor­ma­cje prak­tyczne

Ważną kwe­stią dla osób wybie­rających się do Gru­zji jest bez­pie­czeń­stwo. Kraj ten uzna­wany jest przez Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych jako kie­ru­nek bez­pieczny. Zarówno praw­do­po­do­bień­stwo zama­chu ter­ro­ry­stycz­nego, jak i prze­stęp­czość oce­niane są na sto­pień "umiar­ko­wany". Choć Gru­zja nie należy do Unii Euro­pej­skiej, można podró­żo­wać do niej bez pasz­portu.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Pieszo wzdłuż Bałtyku

Pieszo wzdłuż Bałtyku
Pieszo wzdłuż Bałtyku
Dzień Dobry TVN

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Tanatat pongphibool, tajlandia/GettyImages

Pozostałe wiadomości