Najnowsze

Czym cha­rak­te­ry­zują się źró­dła ter­malne i gdzie można je spo­tkać?

Najnowsze

Jesz­cze do nie­dawna źró­dła ter­malne koja­rzone były głów­nie z Cze­chami, Sło­wa­cją i Węgrami, gdzie powstały liczne baseny wyko­rzy­stu­jące gorącą wodę pod­ziemną. Dziś na popu­lar­no­ści zyskują rów­nież źró­dła ter­malne w Pol­sce. Gdzie można je zna­leźć i jakie korzy­ści nie­sie kąpiel w nich?

Źró­dło ter­malne to takie, któ­rego tem­pe­ra­tura prze­kra­cza 20℃ bądź jest o 5% wyż­sza od śred­niej tem­pe­ra­tury rocz­nej w danym miej­scu . Mimo, że wody ter­malne nie są tym samym co wody lecz­ni­cze, kąpiel w nich nie­sie sze­reg korzy­ści dla zdro­wia. Przede wszyst­kim działa ona relak­su­jąco, pomaga w walce ze stre­sem oraz w lecze­niu róż­no­rod­nych kon­tu­zji ciała. Gorące źró­dła (tzw. termy) wyko­rzy­stuje się w budo­wie base­nów rekre­acyj­nych. Źródła termalne spo­tkać można m.in. w Pol­sce, na Sło­wa­cji i w Cze­chach .

Jak źródła ter­malne wpły­wają na zdro­wie?

Kąpiel w gorą­cych wodach wpływa na ciało odprę­ża­jąco, a to nato­miast pomaga w walce ze stre­sem, eli­mi­no­wa­niu bólu sta­wów i mię­śni czy zmniej­sze­nia pro­ble­mów z bez­sen­no­ścią . Co wię­cej, wydo­by­wane z głę­bo­kich warstw ziemi, źró­dła ter­malne czę­sto bogate są w liczne mine­rały, m.in. krzem, potas, żelazo, chrom, magnez, wapń i selen. Zawar­tość tych skład­ni­ków w wodzie wpływa korzyst­nie na cały orga­nizm czło­wieka: uspraw­niają one pracę serca, regu­lują gospo­darkę hor­mo­nalną, przy­śpie­szają meta­bo­lizm, sta­bi­li­zują sys­tem ner­wowy. Dodat­kowo wody mine­ralne poma­gają w walce z róż­no­rod­nymi cho­ro­bami skóry oraz polep­szają stan cery. Popu­lar­ność źródeł ter­mal­nych nie jest jed­nak spo­wo­do­wana jedy­nie przez korzy­ści zdro­wotne, jakie nie­sie kąpiel w nich. Ich pod­sta­wową zaletą jest stanowienie alter­na­tywy do zwy­kłych pły­walni oraz moż­li­wość pły­wa­nia w base­nie zewnętrz­nym nawet pod­czas minu­so­wych tem­pe­ra­tur.

Źró­dła ter­malne w Pol­sce

Jesz­cze w latach 90. XX wieku by sko­rzy­stać z kąpieli w gorą­cych wodach Polacy musieli udać się za gra­nicę. Moda na baseny ter­malne zawi­tała jed­nak bar­dzo szybko także do Pol­ski, a kąpiel w gorą­cych źró­dłach stała się nie­od­łącz­nym ele­men­tem wypo­czynku w pol­skich górach. Jed­nym z popu­lar­niej­szych base­nów wypo­sa­żo­nych w sek­tor z gorącą wodą jest "Aqu­a Park Zako­pane". Źró­dła ter­malne wyko­rzy­stane w zako­piań­skiej pły­walni geoter­malnej osią­gają tem­pe­ra­turę nawet do 33℃ . Naj­więk­szą atrak­cją aqu­aparku jest moż­li­wość kąpieli w zewnętrz­nym base­nie z pięk­nym wido­kiem na Gie­wont i Tatry Zachod­nie. Źró­dła ter­malne w Zako­panem są jed­nym z naj­star­szych tego typu obiek­tów w Pol­sce . Innymi pod­ha­lań­skimi miej­sco­wo­ściami z base­nami wyko­rzy­stu­ją­cymi źró­dła ter­malne są Białka Tatrzań­ska i Sza­flary. Znaj­du­jące w Białce "Termy Bania" wypeł­nione są wodą bogatą w potas, wapń i magnez, zaś "Termy Sza­flary" zasila woda siar­kowa. Wspa­nia­łym ośrod­kiem z wodami ter­mal­nymi poszczy­cić się mogą także – znaj­du­jące się nie­opo­dal Jele­niej Góry – Cie­plice. Źró­dła ter­malne w cie­plic­kiej pły­walni zasły­nęły jako jedne z naj­go­ręt­szych w Euro­pie . Ze względu na wysoką zawar­tość krze­mionki osią­gają one tem­pe­ra­turę nawet do 87℃. Te wyko­rzy­stane w "Ter­mach Cie­plickich" są jed­nak odpo­wied­nio schło­dzone i prze­fil­tro­wane. Choć z base­nów wyko­rzy­stu­ją­cych gorące wody pod­ziemne słyną głów­nie Mało­pol­ska i Dolny Śląsk, to zna­leźć je można w całej Pol­sce. Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie pozwa­lają na budo­wa­nie kąpie­lisk ter­mal­nych w dużych odle­gło­ściach od tere­nów górzy­stych, w któ­rych wybi­jają źró­dła ter­malne. Unie­jów (miej­sco­wość nie­opo­dal Łodzi) poszczy­cić się może jed­nym z naj­więk­szych base­nów ter­mal­nych w Pol­sce, Msz­czo­nów (leżący pod War­szawą) małym, ale kli­ma­tycz­nym base­nem ter­mal­nym, a Poznań boga­tym w atrak­cje aqu­apar­kiem, zasi­la­nym gorą­cymi źró­dłami.

Źró­dła ter­malne – Sło­wa­cja i Cze­chy

Źró­dła ter­malne na Sło­wa­cji od lat cie­szą się ogromną popu­lar­no­ścią wśród pol­skich tury­stów . Słyną one przede wszyst­kim z ogrom­nych roz­mia­rów oraz spo­rej ilo­ści atrak­cji. Naj­więk­szym par­kiem wod­nym na Sło­wa­cji jest znaj­du­jący się przy Lip­tow­skim Miku­la­szu aqu­apark "Tatra­lan­dia". Do dys­po­zy­cji gości znaj­duje się tam 8 base­nów zewnętrz­nych i wewnętrz­nych, 27 zjeż­dżalni oraz cała masa róż­no­rod­nych atrak­cji dla doro­słych i dzieci. Źródła ter­malne Sło­wa­cji znaj­du­jące się bli­sko gra­nicy z Pol­ską sta­no­wią ide­alne miej­sce na week­en­dowy wypad czy krótki urlop . Łatwo dostać się do nich np. z Kra­kowa czy z Zako­panego zarówno samo­cho­dem, jak i trans­por­tem mię­dzy­kra­jo­wym. Źró­dła ter­malne w Cze­chach są nieco mniej popu­larne niż te na Sło­wa­cji. Mimo to zna­leźć tam można wiele ośrod­ków ofe­ru­ją­cych kąpiel w gorą­cych wodach pod­ziem­nych. Naj­po­pu­lar­niej­szym jest ten znaj­du­jący się w miej­sco­wo­ści uzdro­wi­sko­wej Teplice. Wydo­by­wane w Tepli­cach wody mine­ralne osią­gają tem­pe­ra­turę do 42℃ i są bogate w jony wodo­rowe, węgla­nowe i flu­or­kowe, które wyko­rzy­stuje się w lecz­nic­twie. Jest to jedno z naj­star­szych kąpie­lisk ter­mal­nych w Euro­pie.

Zobacz też:

Węgry - baseny termalne dla każdego. Jakie są właściwości lecznicze węgierskich gorących źródeł?

Nowe baseny i zjeżdżalnie w Termach Uniejów

Czy warto pojechać nad Balaton do Siofok?

Pierwsi na świecie chcą zdobyć Koronę Wodospadów
Pierwsi na świecie chcą zdobyć Koronę Wodospadów Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news

Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Eric Svensson / EyeEm/Getty Images

Pozostałe wiadomości