Ryba fugu – śmiertelny przysmak

Ryba Fugu
Ryba Fugu
Źródło: Jonathan Austin Daniels/Getty Images
Ryba fugu, nazy­wana rów­nież roz­dymką, jest bar­dzo intry­gu­ją­cym zwie­rzę­ciem. W chwili zagro­że­nia nabiera do swo­jego ciała sporą ilość wody i zamie­nia się w naje­żoną kol­cami kulkę. Jed­nak nie z tego powodu jest znana od lat Japoń­czy­kom. Swoją sławę zawdzię­cza wyjąt­ko­wemu sma­kowi oraz temu, że nie­od­po­wied­nio przy­rzą­dzona staje się śmier­telną tru­ci­zną, ze względu na tok­syny zawarte w swoim wnę­trzu. 

Miesz­kań­ców Kraju Kwit­ną­cej Wiśni to nie prze­raża. Ryba fugu sta­nowi jedno z bar­dzo lubia­nych i cenio­nych dań kuchni japoń­skiej. O tym, jak bar­dzo nie­bez­pieczny może być posi­łek zawierający rybę fugu, niech świad­czy fakt, że cesarz Japo­nii ma cał­ko­wity, ofi­cjalny zakaz jej spo­ży­wa­nia.

Czym jest ryba fugu?

Ryba fugu jest gatun­kiem ryby z rodziny roz­dym­ko­wa­tych. Jej prze­ciętne wymiary wahają się od 40 do 80 cen­ty­me­trów. Jej narządy wewnętrzne, głów­nie wątroba, jaj­niki i jądra, zawierają nie­zwy­kle silnie trującą sub­stan­cję, jaką jest tetro­do­tok­syna. Ryba ta występuje zarówno w wodach słod­kich, jak i sło­nych. Miej­scami jej byto­wa­nia są: Ocean Spo­kojny, Morze Żółte, Morze Wschod­nio­chiń­skie oraz Morze Japoń­skie. Japoń­czycy posia­dają długą tra­dy­cję spo­ży­wa­nia ryb i owo­ców morza, stąd rów­nież wynika popu­lar­ność ryby fugu w japoń­skich kuch­niach i restau­ra­cjach.

Potrawa z ryby fugu

Potrawa z ryby fugu jest naro­dowym przy­smakiem Japoń­czy­ków. Pod­czas podróży do Japo­nii warto spró­bo­wać tego dania, należy jed­nak pamię­tać, by spo­żyć ją w miej­scu cer­ty­fi­ko­wa­nym. Ryba fugu ma bar­dzo deli­katny, nie­po­wta­rzalny smak. Za jej dodat­kowy atut uwa­żany jest dresz­czyk emo­cji, który zwią­zany jest z tru­ją­cym dzia­ła­niem nie­pra­wi­dłowo przy­go­to­wa­nego mięsa. Niek­tó­rzy mistrzo­wie kuchni spe­cjal­nie pozo­sta­wiają w rybie fugu zni­komą ilość tok­syny, by wywo­łać u jedzą­cego uczu­cie mro­wie­nia czy krót­ko­trwa­łego para­liżu języka. Naj­po­pu­lar­niej­szą metodą poda­wa­nia ryby fugu jest sashimi z sosem sojo­wym, cytryną, szczy­pior­kiem, rzepą i chili. Warte uwagi są rów­nież sma­żone płe­twy poda­wane z gorącą sake. Daniem kul­to­wym na wielu japoń­skich wyspach jest techiri, czyli fugu goto­wana z warzy­wami w aro­ma­tycz­nym sosie.

Ryba fugu – przy­rzą­dza­nie

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, ryba fugu zawiera w swoim wnę­trzu bar­dzo silną tok­synę – tetrodotok­synę. Z tego powodu do przy­go­to­wa­nia ryby fugu dopusz­czeni są jedy­nie licen­cjo­no­wani kucha­rze. Są oni dokład­nie prze­szko­leni, a ich umie­jęt­no­ści spraw­dzane pod­czas egza­minu. W japoń­skich restau­ra­cjach bar­dzo czę­sto ryby fugu prze­cho­wane są żywe. Zada­niem kucha­rza jest zabi­cie jej oraz deli­katne usu­nię­cie wnętrz­no­ści (nie można dopu­ścić do ich pęk­nię­cia i zatru­cia tok­synami całej potrawy). Mię­so oczysz­cza się rów­nież dokład­nie z krwi, a następ­nie kroi spe­cjal­nym nożem – fugu hiki. Mięso może być cienko pokro­jone, sma­żone, gril­lo­wane lub wol­no­ go­to­wane. Tra­dy­cją stało się, że kucharz w towa­rzy­stwie klienta pró­buje goto­wej potrawy.

Co cie­kawe, jadalną czę­ścią ryby fugu są jej jądra – w Japo­nii uwa­żane są za cenny afro­dy­zjak, jed­nak ich przy­go­to­wa­nie jest nie­zwy­kle trudne i nie­wielu kucha­rzy podej­muje się tego zada­nia.

Ryba fugu – jak tok­syna wpływa na czło­wieka?

Tok­syna (tetro­do­tok­syna) znaj­du­jąca się we wnętrz­no­ściach, narzą­dach płcio­wych oraz krwi ryby fugu jest tysiąc razy bar­dziej tok­syczna niż cyja­nek. Tetro­do­tok­syna z jed­nego śred­niej wiel­ko­ści okazu jest wystar­cza­jąca do zabi­cia 30 doro­słych osób. Tok­syna ta powo­duje prze­rwa­nie prze­kaź­nic­twa elek­trycz­nego w ner­wach, a co za tym idzie para­liż mię­śni, jed­nak nie wywo­łuje utraty przy­tom­no­ści. W następ­stwie tego przy­czyną śmierci jest udu­sze­nie. Innymi obja­wami, które towa­rzy­szą spo­ży­ciu tok­syny, są: ból i zawroty głowy, nud­no­ści, uczu­cie zmę­cze­nia.

Do tej pory nie udało się odkryć anti­do­tum, które neutra­li­zo­wa­łoby dzia­ła­nie tok­syny. Jed­nak nie każde jej spo­ży­cie musi skut­ko­wać śmier­cią. U poszko­do­wa­nego można sztucz­nie pod­trzy­my­wać oddech, aż do czasu, gdy tok­syna prze­staje dzia­łać. Zasto­so­wać można rów­nież płu­ka­nie żołądka oraz poda­nie węgla aktyw­nego, który ma za zada­nie wią­zać tok­syny. Nie­stety ponad 50% przy­pad­ków spo­ży­cia źle przy­rzą­dzo­nej ryby fugu koń­czy się śmier­cią.

Ryba fugu w Pol­sce

Ryba fugu nie jest dostępna na tery­to­rium Pol­ski oraz całej Unii Euro­pej­skiej. Wydano ofi­cjalny zakaz spro­wa­dza­nia jej do celów gastro­no­micz­nych. Dania tego można spró­bo­wać w Japo­nii, Kana­dzie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­sty­wane są spe­cjal­ne hodo­wlane odmiany nie­za­wie­ra­jące tru­ci­zny.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Wyprawa na ryby

Wyprawa na ryby
Źródło: Dzień Dobry TVN

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Jonathan Austin Daniels/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Klaudia El Dursi odsłania kulisy 8. edycji "Hotelu Paradise". "To buduje intensywne emocje"

Klaudia El Dursi odsłania kulisy 8. edycji "Hotelu Paradise". "To buduje intensywne emocje"

Żona króla Karola III wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków

Żona króla Karola III wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

Orły 2024. Maja Ostaszewska z synem, Magdalena Cielecka w srebrnych cekinach

Orły 2024. Maja Ostaszewska z synem, Magdalena Cielecka w srebrnych cekinach

Co na Dzień Kobiet w 2024 roku? Najlepsze pomysły na prezenty 
Materiał promocyjny

Co na Dzień Kobiet w 2024 roku? Najlepsze pomysły na prezenty 

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D
Materiał promocyjny

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim
Materiał promocyjny

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"
Materiał promocyjny

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania
Materiał promocyjny

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego
Materiał promocyjny

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg
Materiał promocyjny

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w  HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas