Ryba fugu – śmiertelny przysmak

Ryba Fugu
Ryba Fugu
Źródło: Jonathan Austin Daniels/Getty Images
Ryba fugu, nazy­wana rów­nież roz­dymką, jest bar­dzo intry­gu­ją­cym zwie­rzę­ciem. W chwili zagro­że­nia nabiera do swo­jego ciała sporą ilość wody i zamie­nia się w naje­żoną kol­cami kulkę. Jed­nak nie z tego powodu jest znana od lat Japoń­czy­kom. Swoją sławę zawdzię­cza wyjąt­ko­wemu sma­kowi oraz temu, że nie­od­po­wied­nio przy­rzą­dzona staje się śmier­telną tru­ci­zną, ze względu na tok­syny zawarte w swoim wnę­trzu. 

Miesz­kań­ców Kraju Kwit­ną­cej Wiśni to nie prze­raża. Ryba fugu sta­nowi jedno z bar­dzo lubia­nych i cenio­nych dań kuchni japoń­skiej. O tym, jak bar­dzo nie­bez­pieczny może być posi­łek zawierający rybę fugu, niech świad­czy fakt, że cesarz Japo­nii ma cał­ko­wity, ofi­cjalny zakaz jej spo­ży­wa­nia.

Czym jest ryba fugu?

Ryba fugu jest gatun­kiem ryby z rodziny roz­dym­ko­wa­tych. Jej prze­ciętne wymiary wahają się od 40 do 80 cen­ty­me­trów. Jej narządy wewnętrzne, głów­nie wątroba, jaj­niki i jądra, zawierają nie­zwy­kle silnie trującą sub­stan­cję, jaką jest tetro­do­tok­syna. Ryba ta występuje zarówno w wodach słod­kich, jak i sło­nych. Miej­scami jej byto­wa­nia są: Ocean Spo­kojny, Morze Żółte, Morze Wschod­nio­chiń­skie oraz Morze Japoń­skie. Japoń­czycy posia­dają długą tra­dy­cję spo­ży­wa­nia ryb i owo­ców morza, stąd rów­nież wynika popu­lar­ność ryby fugu w japoń­skich kuch­niach i restau­ra­cjach.

Potrawa z ryby fugu

Potrawa z ryby fugu jest naro­dowym przy­smakiem Japoń­czy­ków. Pod­czas podróży do Japo­nii warto spró­bo­wać tego dania, należy jed­nak pamię­tać, by spo­żyć ją w miej­scu cer­ty­fi­ko­wa­nym. Ryba fugu ma bar­dzo deli­katny, nie­po­wta­rzalny smak. Za jej dodat­kowy atut uwa­żany jest dresz­czyk emo­cji, który zwią­zany jest z tru­ją­cym dzia­ła­niem nie­pra­wi­dłowo przy­go­to­wa­nego mięsa. Niek­tó­rzy mistrzo­wie kuchni spe­cjal­nie pozo­sta­wiają w rybie fugu zni­komą ilość tok­syny, by wywo­łać u jedzą­cego uczu­cie mro­wie­nia czy krót­ko­trwa­łego para­liżu języka. Naj­po­pu­lar­niej­szą metodą poda­wa­nia ryby fugu jest sashimi z sosem sojo­wym, cytryną, szczy­pior­kiem, rzepą i chili. Warte uwagi są rów­nież sma­żone płe­twy poda­wane z gorącą sake. Daniem kul­to­wym na wielu japoń­skich wyspach jest techiri, czyli fugu goto­wana z warzy­wami w aro­ma­tycz­nym sosie.

Ryba fugu – przy­rzą­dza­nie

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, ryba fugu zawiera w swoim wnę­trzu bar­dzo silną tok­synę – tetrodotok­synę. Z tego powodu do przy­go­to­wa­nia ryby fugu dopusz­czeni są jedy­nie licen­cjo­no­wani kucha­rze. Są oni dokład­nie prze­szko­leni, a ich umie­jęt­no­ści spraw­dzane pod­czas egza­minu. W japoń­skich restau­ra­cjach bar­dzo czę­sto ryby fugu prze­cho­wane są żywe. Zada­niem kucha­rza jest zabi­cie jej oraz deli­katne usu­nię­cie wnętrz­no­ści (nie można dopu­ścić do ich pęk­nię­cia i zatru­cia tok­synami całej potrawy). Mię­so oczysz­cza się rów­nież dokład­nie z krwi, a następ­nie kroi spe­cjal­nym nożem – fugu hiki. Mięso może być cienko pokro­jone, sma­żone, gril­lo­wane lub wol­no­ go­to­wane. Tra­dy­cją stało się, że kucharz w towa­rzy­stwie klienta pró­buje goto­wej potrawy.

Co cie­kawe, jadalną czę­ścią ryby fugu są jej jądra – w Japo­nii uwa­żane są za cenny afro­dy­zjak, jed­nak ich przy­go­to­wa­nie jest nie­zwy­kle trudne i nie­wielu kucha­rzy podej­muje się tego zada­nia.

Ryba fugu – jak tok­syna wpływa na czło­wieka?

Tok­syna (tetro­do­tok­syna) znaj­du­jąca się we wnętrz­no­ściach, narzą­dach płcio­wych oraz krwi ryby fugu jest tysiąc razy bar­dziej tok­syczna niż cyja­nek. Tetro­do­tok­syna z jed­nego śred­niej wiel­ko­ści okazu jest wystar­cza­jąca do zabi­cia 30 doro­słych osób. Tok­syna ta powo­duje prze­rwa­nie prze­kaź­nic­twa elek­trycz­nego w ner­wach, a co za tym idzie para­liż mię­śni, jed­nak nie wywo­łuje utraty przy­tom­no­ści. W następ­stwie tego przy­czyną śmierci jest udu­sze­nie. Innymi obja­wami, które towa­rzy­szą spo­ży­ciu tok­syny, są: ból i zawroty głowy, nud­no­ści, uczu­cie zmę­cze­nia.

Do tej pory nie udało się odkryć anti­do­tum, które neutra­li­zo­wa­łoby dzia­ła­nie tok­syny. Jed­nak nie każde jej spo­ży­cie musi skut­ko­wać śmier­cią. U poszko­do­wa­nego można sztucz­nie pod­trzy­my­wać oddech, aż do czasu, gdy tok­syna prze­staje dzia­łać. Zasto­so­wać można rów­nież płu­ka­nie żołądka oraz poda­nie węgla aktyw­nego, który ma za zada­nie wią­zać tok­syny. Nie­stety ponad 50% przy­pad­ków spo­ży­cia źle przy­rzą­dzo­nej ryby fugu koń­czy się śmier­cią.

Ryba fugu w Pol­sce

Ryba fugu nie jest dostępna na tery­to­rium Pol­ski oraz całej Unii Euro­pej­skiej. Wydano ofi­cjalny zakaz spro­wa­dza­nia jej do celów gastro­no­micz­nych. Dania tego można spró­bo­wać w Japo­nii, Kana­dzie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Bar­dzo czę­sto wyko­rzy­sty­wane są spe­cjal­ne hodo­wlane odmiany nie­za­wie­ra­jące tru­ci­zny.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Wyprawa na ryby

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Jonathan Austin Daniels/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Nowa Rzeczniczka Praw Dziecka doprowadziła Ewę Drzyzgę do łez. "Wzbudziło to we mnie młodzieńczy bunt"

Nowa Rzeczniczka Praw Dziecka doprowadziła Ewę Drzyzgę do łez. "Wzbudziło to we mnie młodzieńczy bunt"

Iga Świątek wyjawiła tajemnicę dotyczącą słynnej czerwonej sukni. "W końcu wyszło tak, że zostałam sama"

Iga Świątek wyjawiła tajemnicę dotyczącą słynnej czerwonej sukni. "W końcu wyszło tak, że zostałam sama"

Odkrywamy gabinet Mariusza Szczygła. O czym będzie jego kolejna książka? "Ten obraz stanie się okładką"

Odkrywamy gabinet Mariusza Szczygła. O czym będzie jego kolejna książka? "Ten obraz stanie się okładką"

Świąteczny zapach w domu. Jak wykonać go samodzielnie? Potrzebujesz tylko dwóch produktów

Świąteczny zapach w domu. Jak wykonać go samodzielnie? Potrzebujesz tylko dwóch produktów

Nie żyje popularny amerykański aktor. Syn żegna Ryana O'Neala

Nie żyje popularny amerykański aktor. Syn żegna Ryana O'Neala

Jak wygląda codzienność 13-osobowej rodziny? "Ludzie już się przyzwyczaili do tego, jakie ilości zakupów robimy"

Jak wygląda codzienność 13-osobowej rodziny? "Ludzie już się przyzwyczaili do tego, jakie ilości zakupów robimy"

Była niesłusznie oskarżana o współudział w morderstwie przyjaciółki. Irena Santor przeżyła wiele

Była niesłusznie oskarżana o współudział w morderstwie przyjaciółki. Irena Santor przeżyła wiele

Osteopata ostrzega: "Nie kichaj jak alpaka"

Osteopata ostrzega: "Nie kichaj jak alpaka"

Co robić, gdy dotyka nas hejt? "Ma na celu poniżenie, ośmieszenie, zastraszenie"
Materiał promocyjny

Co robić, gdy dotyka nas hejt? "Ma na celu poniżenie, ośmieszenie, zastraszenie"

Twój kot lubi się wdrapywać na choinkę? Spryskaj drzewko płynem. "Nie znoszą tego zapachu"

Twój kot lubi się wdrapywać na choinkę? Spryskaj drzewko płynem. "Nie znoszą tego zapachu"

Robimy drewnianą choinkę. "Jest totalne zero waste"

Robimy drewnianą choinkę. "Jest totalne zero waste"

Świąteczne atrakcje w Zamku Książ. "To wisienka na torcie, którą kończymy rok 2023 z przytupem"
Materiał promocyjny

Świąteczne atrakcje w Zamku Książ. "To wisienka na torcie, którą kończymy rok 2023 z przytupem"

"Święta marzeń". Pobierz nasz e-book i zacznij przygotowania do świąt już dziś
Materiał promocyjny

"Święta marzeń". Pobierz nasz e-book i zacznij przygotowania do świąt już dziś

Gdzie znaleźć uniwersalne prezenty pod choinkę?
Materiał promocyjny

Gdzie znaleźć uniwersalne prezenty pod choinkę?

Jak zatrzymać procesy starzenia? "Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o białkach"
Materiał promocyjny

Jak zatrzymać procesy starzenia? "Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o białkach"

Wygrał fortunę i stracił kontakt z matką. "Obraziła się na mnie, bo nie chciałem dać jej 25 mln dol."

Wygrał fortunę i stracił kontakt z matką. "Obraziła się na mnie, bo nie chciałem dać jej 25 mln dol."

Dominika Gwit-Dunaszewska świętuje pierwsze mikołajki z synkiem. "Marzyłam o tej chwili"

Dominika Gwit-Dunaszewska świętuje pierwsze mikołajki z synkiem. "Marzyłam o tej chwili"

Ruszyła akcja "Podaruj Misia". Jakie kreacje przygotowały gwiazdy z projektantami?

Ruszyła akcja "Podaruj Misia". Jakie kreacje przygotowały gwiazdy z projektantami?

Jak ozdobić mieszkanie na święta? "To świetny sposób na zmianę wnętrza"
Materiał promocyjny

Jak ozdobić mieszkanie na święta? "To świetny sposób na zmianę wnętrza"

Aparatem czy smartfonem - czym lepiej tworzyć treści na Instagramie?
Materiał promocyjny

Aparatem czy smartfonem - czym lepiej tworzyć treści na Instagramie?

Zimowe atrakcje turystyczne w Warszawie. "Odpalenie iluminacji, a potem silent disco"
Materiał promocyjny

Zimowe atrakcje turystyczne w Warszawie. "Odpalenie iluminacji, a potem silent disco"

Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na sprawdzone, łatwe w doborze kosmetyki
Materiał promocyjny

Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na sprawdzone, łatwe w doborze kosmetyki

Wielkie otwarcie e-sklepu TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

Wielkie otwarcie e-sklepu TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Kup frytki i wspomóż ważną akcję. To dzięki niej rodzice mogą być blisko chorujących dzieci
Materiał promocyjny

Kup frytki i wspomóż ważną akcję. To dzięki niej rodzice mogą być blisko chorujących dzieci

Zdrowa i szybka kuchnia dla najmłodszych. Na punkcie tych dań dzieci dosłownie oszaleją
Materiał promocyjny

Zdrowa i szybka kuchnia dla najmłodszych. Na punkcie tych dań dzieci dosłownie oszaleją

Udekoruj pierniczki i poczuj magię świąt. Pomysły Darii Ładochy
Materiał promocyjny

Udekoruj pierniczki i poczuj magię świąt. Pomysły Darii Ładochy

"The Last of Us" najlepszym serialem 2023 roku. Kiedy drugi sezon?

"The Last of Us" najlepszym serialem 2023 roku. Kiedy drugi sezon?

''Gorgonzola. Przepyszna historia''. Pobierz nasz e-book i poznaj przepisy na dania z wyjątkowym włoskim serem.  
Materiał promocyjny

''Gorgonzola. Przepyszna historia''. Pobierz nasz e-book i poznaj przepisy na dania z wyjątkowym włoskim serem.  

Jak podkreślić biżuterią świąteczne stylizacje? "Ważne, żebyśmy wyglądały olśniewająco"
Materiał promocyjny

Jak podkreślić biżuterią świąteczne stylizacje? "Ważne, żebyśmy wyglądały olśniewająco"

Jakie są oczekiwania inwestorów co do zielonej energii? 
Materiał promocyjny

Jakie są oczekiwania inwestorów co do zielonej energii? 

Szukasz pomysłu na wykwintną przystawkę z Gorgonzolą?  
Materiał promocyjny

Szukasz pomysłu na wykwintną przystawkę z Gorgonzolą?  

Buty na jesień/zima 2023. Jak szybko i skutecznie wybrać najmodniejszy model?
Materiał promocyjny

Buty na jesień/zima 2023. Jak szybko i skutecznie wybrać najmodniejszy model?

Dlaczego koale przytulają drzewa? Poznaj ciekawostki o tym uroczym zwierzaku
Materiał promocyjny

Dlaczego koale przytulają drzewa? Poznaj ciekawostki o tym uroczym zwierzaku

Pizza pachnąca jesienią w wykonaniu Aleksandry Juszkiewicz. Jakie składniki wybrać?

Pizza pachnąca jesienią w wykonaniu Aleksandry Juszkiewicz. Jakie składniki wybrać?

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Kupujesz gwiazdy betlejemskie w dyskoncie? Zwróć uwagę na cyjacje. Co to takiego?

Kupujesz gwiazdy betlejemskie w dyskoncie? Zwróć uwagę na cyjacje. Co to takiego?

Halina Mlynkova wspomina jedną z ostatnich rozmów z teściem Janem Nowickim. "Czym zasłużyłam, że mówił mi takie rzeczy".

Halina Mlynkova wspomina jedną z ostatnich rozmów z teściem Janem Nowickim. "Czym zasłużyłam, że mówił mi takie rzeczy".

Świąteczne historie miłosne, które warto zobaczyć na ekranie

Świąteczne historie miłosne, które warto zobaczyć na ekranie

Zagięte kości w każdej chwili mogą przebić jej skórę. "Jestem w Polsce jedynym przypadkiem"

Zagięte kości w każdej chwili mogą przebić jej skórę. "Jestem w Polsce jedynym przypadkiem"

Nastolatka urodziła w lesie. "Personelowi medycznemu powiedziała, że znalazła dziecko" 

Nastolatka urodziła w lesie. "Personelowi medycznemu powiedziała, że znalazła dziecko" 

Marzena Rogalska wydała zbiór świątecznych opowiadań. "Wszystkie dzieją się w Wigilię"

Marzena Rogalska wydała zbiór świątecznych opowiadań. "Wszystkie dzieją się w Wigilię"

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcia z mamą. "Taki mój prywatny Aniołek"

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcia z mamą. "Taki mój prywatny Aniołek"

Ile zapłacimy za zupy i dania świąteczne Magdy Gessler?

Ile zapłacimy za zupy i dania świąteczne Magdy Gessler?

Tanie prezenty Mikołajkowe. Czy da się kupić prezent za 30 lub 50 zł w dobie inflacji?

Tanie prezenty Mikołajkowe. Czy da się kupić prezent za 30 lub 50 zł w dobie inflacji?

Ile zostało niedziel handlowych do końca roku? Czy w wigilię 2023 zrobimy zakupy?

Ile zostało niedziel handlowych do końca roku? Czy w wigilię 2023 zrobimy zakupy?

Mandat za zostawienie psa pod sklepem? To nie wszystko!

Mandat za zostawienie psa pod sklepem? To nie wszystko!

Maria Machulska o dorastaniu w domu znanych rodziców. "Chciałam zostać anonimowa"

Maria Machulska o dorastaniu w domu znanych rodziców. "Chciałam zostać anonimowa"

Spektrum autyzmu diagnozowane jest również u dorosłych. Jak wygląda rozpoznanie?

Spektrum autyzmu diagnozowane jest również u dorosłych. Jak wygląda rozpoznanie?

Finalistka "MasterChefa" o planach ślubnych. "Jest to temat sporny"

Finalistka "MasterChefa" o planach ślubnych. "Jest to temat sporny"

Historia Przemka, która łamie serce. "Zasługuje, na to, by móc funkcjonować tak, jak zwyczajne dzieci"

Historia Przemka, która łamie serce. "Zasługuje, na to, by móc funkcjonować tak, jak zwyczajne dzieci"

Życie w spirali zadłużenia. Jak nie nabrać się na "chwilówkę"?

Życie w spirali zadłużenia. Jak nie nabrać się na "chwilówkę"?

Święty Mikołaj w Dzień Dobry TVN. "Przyjechał specjalnie dla Państwa i Waszych dzieci"

Święty Mikołaj w Dzień Dobry TVN. "Przyjechał specjalnie dla Państwa i Waszych dzieci"

Klaudia El Dursi zdradziła, ile kieszonkowego dostaje jej syn. Kwota zaskakuje

Klaudia El Dursi zdradziła, ile kieszonkowego dostaje jej syn. Kwota zaskakuje

Co trzeci Polak jest niewierny. Czy warto ostrzegać bliskich, że są zdradzani?

Co trzeci Polak jest niewierny. Czy warto ostrzegać bliskich, że są zdradzani?

Micro-cheating. Na czym polega subtelna zdrada?

Micro-cheating. Na czym polega subtelna zdrada?

Trzylatka podmieniła w sklepie stare buty na nowe. "Geniusz"

Trzylatka podmieniła w sklepie stare buty na nowe. "Geniusz"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas