Kim są iluminaci i na czym polega teoria spiskowa z iluminatami w roli głównej?

Aktualizacja:

Istnieje teoria, według której światem rządzą tzw. iluminaci – niegdyś zakon, dziś grupa najbardziej wpływowych osób na świecie. Jaka jest historia stowarzyszeniowa oraz kto według miłośników teorii spiskowych do niego należy?

Świat pełen jest tajemniczych opowieści, legend, teorii spiskowych i wierzeń. Jednym z nich jest przekonanie, że nad światem panuje jedna grupa ludzi – następcy średniowiecznego zakonu iluminatów. Teorię tę napędzają popkultura oraz media, które bar­dzo szybko zorien­to­wały się, że maso­ne­ria i teo­rie na temat ilu­mi­na­tów to nie­zwy­kle chwy­tliwe tematy. Motywy te poja­wiły się cho­ciażby w książ­kach Dana Browna „Anioły i Demony”, „Tajem­nice loży” Gon­zalo Ginera czy nieco star­szym „Ręko­pi­sie zna­le­zio­nym w Sara­gos­sie” Jana Potoc­kiego.

Kim są ilu­mi­naci?

Ilu­mi­naci (zwani bawarskimi) to właściwie zakon zało­żony w 1776 roku przez bawar­skiego filo­zofa Adama Weishaupta. Sto­wa­rzy­sze­nie gło­siło poglądy oświe­ce­niowe, sprze­ci­wiało się hie­rar­chiom spo­łecz­nym, wie­rzyło w rów­ność i wol­ność wszyst­kich ludzi na świe­cie. Popie­rało anar­chię i było zda­nia, że spo­łe­czeń­stwo nie potrze­buje wła­dzy – zarówno poli­tycz­nej, jak i kościel­nej. Przez Kościół ilu­mi­naci zostali uznani za wcie­le­nie zła, a i ich dzia­łal­ność sprzeczna z zasa­dami wiary. W 1785 roku papież Pius VI zaka­zał przy­na­leż­no­ści do zakonu, a wła­dze Bawa­rii zapo­wie­działy kara­nie ilu­mi­na­tów śmier­cią. Ofi­cjal­nie sto­wa­rzy­sze­nie zostało zamknięte w 1790 roku. Jed­nakże wiele osób twier­dzi, że prze­trwało ono do dziś. Według tej teo­rii ilu­mi­naci mają wpły­wać na struk­tury zwią­zane z wła­dzą, m.in. poprzez zaj­mo­wa­nie wyso­kich sta­no­wisk. Ilu­mi­na­tami mają więc być wysoko posta­wieni, wpły­wowi urzęd­nicy i poli­tycy, ale też arty­ści, cele­bryci i naj­bo­gatsi ludzie świata.

Pow­sta­nie teo­rii spi­sko­wej na temat ilu­mi­na­tów

Teoria spi­skowa mówiąca o tym, że ilu­mi­naci rzą­dzą świa­tem, powstała praw­do­po­dob­nie jesz­cze w XVIII wieku. Współ­cze­śnie prze­ko­na­nie zyskało na popu­lar­no­ści za sprawą książki Dana Browna „Anioły i Demony” oraz powsta­łej na jej pod­sta­wie ekra­ni­za­cji. Główny boha­ter powie­ści pró­buje odgad­nąć, czym jest rysu­nek wypa­lony na ciele zmar­łego fizyka. Roz­po­znaje w nim sym­bol nie­ist­nie­ją­cego od wie­ków zakonu ilu­mi­na­tów. Oka­zuje się, że sto­wa­rzy­sze­nie dalej ist­nieje, a jego człon­ko­wie pro­wa­dzą tajną walkę z Kościo­łem kato­lic­kim i przej­mują wła­dzę nad świa­tem. Książkę okrzyk­nięto best­sel­le­rem, a wielu czy­tel­ni­ków uwie­rzyło, że wątek zwią­zany z ilu­mi­na­tami nie był jedy­nie wyni­kiem wyobraźni autora. Na temat sto­wa­rzy­sze­nia oraz teo­rii doty­czą­cych jego współ­cze­snych dzia­łań powstało wiele arty­ku­łów, blo­gów i fil­mów.
Zobacz także: 

Ilu­mi­naci współ­cze­śnie

Naj­bar­dziej powszechna teo­ria spi­skowa na temat ilu­mi­na­tów zakłada, że współ­cze­snym świa­tem rzą­dzi przede wszyst­kim trzy­na­ście wpły­wo­wych rodzin: Roth­schild, Roc­ke­fel­ler, Bundy, Col­lins, Du Pont, Fre­eman, Ken­nedy, Li, Astor, Onas­sis, Rey­nolds, Rus­sel i Van Duyn. Wszyst­kie one two­rzą wpły­wowe osoby, zazwy­czaj poli­tycy lub przed­się­biorcy-milio­ne­rzy. Liczba rodów nie jest przy­pad­kowa. Ma nawią­zy­wać do wybra­nych przez Boga dwu­na­stu ple­mion Izra­ela. Liczba trzy­na­ście ma więc tu słu­żyć jako drwina z biblij­nych wie­rzeń. Miło­śnicy teo­rii spi­sko­wych zakła­dają, że oprócz wymie­nio­nych rodzin zakon ilu­mi­na­tów two­rzą także znane oso­bi­sto­ści takie jak Beyoncé , Kanye West, Madonna, David Bowie czy Justin Bie­ber. Według wie­rzeń to wła­śnie zakon ilu­mi­na­tów ma stać za tak waż­nymi wyda­rze­niami, jak rewo­lu­cja fran­cu­ska, śmierć Tupaca czy Micha­ela Jack­sona.

Sym­bole ilu­mi­na­tów

Wszyst­kie sym­bole zwią­zane z ilu­mi­na­tami są uzna­wane przez Kościół za sza­tań­skie. Należą do nich m.in. odwró­cony krzyż, rogi i trzy szóstki. Naj­po­pu­lar­niej­szym i naj­czę­ściej koja­rzo­nym z ilu­mi­na­tami sym­bolem jest tzw. Oko Opatrz­no­ści (cha­rak­te­ry­styczny obraz oka wry­so­wa­nego w trój­kąt rów­no­ra­mienny, z któ­rego biją pro­ste pro­mie­nie), które ma sym­bolizować nie Boga, a fakt, że ilu­mi­naci wszystko widzą i trzy­mają kon­trolę nad całym świa­tem. Sym­bol ten wid­nieje w wielu miej­scach histo­rycz­nych i w świą­ty­niach róż­nych wyznań oraz nie­jed­no­krot­nie poja­wia się w sze­roko rozu­mia­nej popkul­tu­rze. Oko Opatrzności widnieje również na ame­ry­kań­skim bank­no­cie jed­no­do­la­ro­wym.
Więcej:
Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN
Pozostałe wiadomości