Dziecko

Egzamin poprawkowy dla uczniów. Kiedy można do niego podejść?

Dziecko

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
prawo.pl
Uczniowie na egzaminie

Egzamin poprawkowy to ostateczność dla niektórych uczniów. Nazywany jest też egzaminem komisyjnym. Podchodzi się do niego, jeśli uzyskało się ocenę niedostateczną, która powoduje, że nie można przejść z klasy do klasy. Co warto o nim wiedzieć?

Co to jest egzamin komisyjny i egzamin poprawkowy?

Egzamin komisyjny w szkole

Egzamin komisyjny w szkole to egzamin poprawkowy. Ma on miejsce, kiedy uczeń dostał niewystarczającą ocenę do promocji do następnej klasy.

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, z rozdziałem 3a "Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych", Art. 44k :

  1. 1Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
  2. 2Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  3. 3Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Szkoła

Uczniowie o zmianach w edukacji
Uczniowie o zmianach w edukacjiDzień Dobry TVN
wideo 2/5

W szkołach podstawowych od IV klasy uczniowie mają możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego, często nazywanego właśnie egzaminem komisyjnym. Młodszym uczniom (klasy I-III) nie organizuje się egzaminów poprawkowych, ponieważ stosowana jest ocena opisowa. 

Egzamin komisyjny na studiach

Tak, jak w szkole, tak na studiach można podjeść do egzaminu komisyjnego. Dotyczy to sytuacji, kiedy zdającemu nie udało się uzyskać pozytywnej oceny z egzaminu w pierwszym i drugim terminie. Uczelnie mają różne regulaminy, w których zawarte są szczegółowe informacje dotyczące podejścia do takiego egzaminu. Jednak wspólne wytyczne zawarte są w Ustawie Prawo Oświatowe.

Kiedy można przystąpić do egzaminu komisyjnego?

Jak podaje Art. 44m. Ustawy Prawo Oświatowe do egzaminu poprawkowego mogą przystępować uczniowie powyżej IV klasy szkoły podstawowej, którzy w wyniku klasyfikacji otrzymali negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Powodem do przeprowadzenia takiego egzaminu jest sytuacja, w której roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć bądź z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami.

W takiej sytuacji przeprowadzany jest sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, ustalona przez komisję, nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1". 

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 44m Ustawy Prawo Oświatowe, "Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7".

Kto może podejść do egzaminu poprawkowego?

Do egzaminu może podejść osoba chętna. Nie ma obowiązku podchodzenia i poprawiania oceny, jeśli uczeń uzyskał wynik niesatysfakcjonujący.

Co zrobić, aby móc podejść do egzaminu komisyjnego?

Chcąc podejść do egzaminu poprawkowego należy złożyć odpowiednie podanie do dyrektora szkoły. W odpowiedzi na nie organizowana jest komisja do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FG Trade/Getty Image

Pozostałe wiadomości