Sport i fitness

Na czym polega street wor­kout? Przykładowe ćwiczenia

kobieta, ćwiczenia, trening, ulica, street workout

BROOK PIFER/Getty Images

Sport i fitness

Na czym polega street wor­kout? Przykładowe ćwiczenia

kobieta, ćwiczenia, trening, ulica, street workout

BROOK PIFER/Getty Images

Street wor­kout (tre­ning uliczny) to aktyw­ność fizyczna pole­ga­jąca na wyko­rzy­sty­wa­niu wszech­obec­nych ele­men­tów zabu­do­wań miej­skich. Tre­ning typu street oparty jest na ćwi­cze­niach siło­wych i kali­ste­nice. Na czym dokład­nie polega i jak wygląda przy­kła­dowy plan tre­nin­gowy?

Street wor­kout jest dys­cy­pliną sto­sun­kowo młodą , sam ter­min ją okre­śla­jący powstał dopiero w 2009 roku. Sta­nowi ona alter­na­tywę do ćwi­czeń na siłowni czy salach gim­na­stycz­nych i pozwala na wyko­na­nie sze­ro­kiej gamy ćwi­czeń bez spe­cja­li­stycz­nego sprzętu czy akce­so­riów. Począt­kowo pole­gał jedy­nie na wyko­rzy­sty­wa­niu czę­ści zabu­dowy miej­skiej takich jak ławki, murki czy schody. Dziś w wielu mia­stach budo­wane są spe­cjalne parki do ćwi­czeń i siłow­nie "pod chmurką". Te prze­zna­czone do upra­wia­nia street wor­koutu elementy oparte są głów­nie o kali­ste­nikę, czyli tech­nikę ćwi­czeń z wyko­rzy­sta­niem wła­snej masy ciała (np. pompki, brzuszki czy pod­cią­ga­nie), a wyglą­dem przy­po­mi­nają mały tor prze­szkód.

Jak zacząć street wor­kout?

Jak w każ­dej dys­cy­pli­nie sportu czy rodzaju tre­ningu początki mogą być trudne. Pod­czas wizyty na siłowni, nawet jeśli jest to pierw­szy raz, zazwy­czaj dokład­nie wiemy jak obsłu­żyć dane urzą­dze­nie. Poma­gają nam w tym instruk­cje i rady doświad­czo­nych tre­ne­rów. Tre­ning uliczny wymaga od nas więk­szej kre­atyw­no­ści . Musimy wie­dzieć jak wyko­rzy­stać dostępne ele­menty zabu­dowy urba­ni­stycz­nej, tak by podwórko pod domem zamie­nić w minisiłow­nię. Pierw­szym kro­kiem do roz­po­czę­cia przy­gody ze street wor­koutem jest zna­le­zie­nie odpo­wied­niego miej­sca. Naj­le­piej spraw­dzi się obszar pełen małych ele­men­tów, takich jak kamienne kosze na śmieci, pozo­sta­ło­ści po pla­cach zabaw czy róż­no­rodne barierki. Dobrym wybo­rem są miej­sca, gdzie czę­ściej od tłumu ludzi zna­leźć można duże, puste prze­strze­nie, takie jak cho­ciażby park czy przy­szkolne boisko po połu­dniu. Inspi­ra­cji naj­le­piej poszu­kać w Inter­ne­cie, zwłasz­cza na ame­ry­kań­skich lub rosyj­skich por­ta­lach – wśród ich użytkowników street wor­kout jest bar­dzo popu­larną dys­cy­pliną sportu.

Street wor­kout – plan tre­nin­gowy i przy­kła­dowe ćwi­cze­nia

Przed roz­pi­sa­niem planu tre­ningowego street wor­koutu warto wziąć pod uwagę swoje wła­sne moż­li­wo­ści . Inten­syw­ność tre­ningów należy stop­nio­wać, tak by nie prze­cią­żyć orga­ni­zmu już w trakcie pierwszego zesta­wu ćwi­czeń. Z początku naj­le­piej sku­pić się na aktyw­no­ściach zwięk­sza­ją­cych wytrzy­ma­łość. Zali­czyć do nich można przede wszyst­kim: pod­cią­ga­nie na drążku, dipy na porę­czach i podno­sze­nie nóg w zwi­sie oraz różnorodne pompki i przy­siady. W następ­nej fazie można przejść do ćwi­czeń wyma­ga­ją­cych więk­szej siły i wydol­no­ści orga­ni­zmu, takich jak: wymyki i odmyki na drążku, plan­che oraz front i back levery. Przy pla­no­wa­niu kolej­nych dni tre­nin­gowych warto uwzględ­nić rów­nież ćwi­cze­nia car­dio, takie jak bieg, szybki chód czy ener­giczne wcho­dze­nie po scho­dach. Ćwiczenia można oczywiście urozmaicać miejscem ich wykonania, np. brzuszki robiąc na ławce w parku lub pompki na podwyższeniu z wykorzystaniem niskiego murku.

Zalety upra­wia­nia street wor­kout

Piękna syl­wetka i wyrzeź­bione mię­śnie ciałą to nie jedyne korzy­ści jakie nie­sie upra­wia­nie street wor­koutu. Jego wiel­kim atu­tem jest miej­sce tre­ningu. Ćwi­cze­nie na świe­żym powie­trzu nie­sie bowiem wiele korzy­ści dla zdro­wia , m.in. dostarcza organizmowi witaminy D, wytwarza endorfiny, zmniejsza poziom stresu, polepsza samopoczucie oraz dotlenia organizm. Co wię­cej, dla spor­towca nie ma nic przy­jem­niej­szego niż inten­sywny tre­ning w pro­mie­niach słońca. Ogrom­nym atu­tem ulicz­nego tre­ningu jest także fakt, iż jest on dar­mowy. W prze­ci­wień­stwie do ćwi­czeń na siłowni czy halach ćwi­cze­nio­wych, za upra­wia­nie street wor­koutu nie trzeba pła­cić. Nie jest do niego wyma­gany także czę­sto drogi, spe­cja­li­styczny sprzęt. Wystar­czą bowiem wygodne buty i ubra­nie oraz odro­bina determinacji. Dodatkowo ćwiczący może samodzielnie wybrać lokalizację ćwiczeń, ponieważ nie obowiązuje go żaden karnet czy wejściówki. Dzięki temu można urozmaicać trening codzienną zmianą jego miejsca wykonywania.

Jak uchronić się przed objawami alergii podczas wiosennego treningu? Zobacz wideo:

Zobacz też:

Co sądzisz o tym artykule?
50
4
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0