Męski okres – jakie jest podłoże ISM, czyli syn­dromu poiry­to­wa­nego samca?

Noel Hendrickson/Getty Images
Noel Hendrickson/Getty Images
Źródło: Digital Vision
Draż­li­wość, płacz­li­wość, iry­ta­cja… Wiele kobiet cierpi na obja­wia­jący się w ten spo­sób PMS. Warto wie­dzieć, że nie tylko u nich można zaob­ser­wo­wać cykliczne zmiany hor­mo­nalne i związane z nimi wahania nastroju. Doty­czą one także panów. Uważa się, że ponad ¼ męż­czyzn doskwiera tzw. męski okres.

Nie­stety pano­wie mają gorzej, ponie­waż męski okres nie jest aż tak regu­larny jak kobiecy. Może zasko­czyć ich w każ­dym momen­cie i trwać jeden dzień lub kilka tygo­dni. Na świe­cie ist­nieją jed­nak mężczyźni, któ­rym przy­tra­fia się on bar­dzo regu­lar­nie. Bada­niami na jego temat zaj­muje się dr Yael Var­nado.

Czym jest okres u faceta?

Męż­czyźni, podob­nie jak kobiety, mogą cier­pieć na huś­tawki nastroju. Nazwane zostały przez spe­cja­li­stów męskim okre­sem. Zjawisko to można zde­fi­nio­wać jako zespół irra­cjo­nal­nych zmian nastroju. Nazy­wane jest IMS (z ang. irri­ta­ble male syn­drome, co ­tłu­ma­czy się jako "syn­drom poiry­to­wa­nego samca"). Nazwa nawią­zuje do kobie­cego PMS, czyli zespołu napię­cia przedmie­siącz­ko­wego (pre­men­strual syn­drome), jed­nak mimo podo­bieństw nie należy trak­to­wać tych zja­wisk jako toż­same. Co cie­kawe, męski okres jest poję­ciem funk­cjo­nu­ją­cym nie­ofi­cjal­nie w medy­cy­nie. Jako pierw­szy zaob­ser­wo­wał go szkocki beha­wio­ry­sta Lin­coln Gerald, badacz zaj­mu­jący się owcami. Zauważył on zmianę nastroju u bara­nów w okre­sie jesien­no­-zi­mo­wym. Dal­sze bada­nia pozwo­liły na zaob­ser­wo­wa­nie podob­nych zacho­wań u sam­ców innych zwie­rząt – jeleni, reni­fe­rów i łosi. Wciąż trwają bada­nia mające na celu jego bez­sprzeczne potwier­dze­nie u ludzi. Co ważne, uważa się, że nie wszy­scy pano­wie cier­pią na IMS, dotyka on jedy­nie część popu­la­cji, a część może przechodzić go nie­mal niezauwa­żal­nie.

Jakie są przy­czyny męskiego okresu?

Za okres, zarówno u kobiet, jak i u męż­czyzn, odpo­wia­dają zmiany hor­mo­nalne. W przy­padku panów docho­dzi do nagłych spad­ków testo­ste­ronu, bar­dzo czę­sto towa­rzy­szą mu także skoki kor­ty­zolu. To wła­śnie one są przy­czyną wahań nastro­jów. Warto zaznaczyć, że na zmiany poziomu testo­ste­ronu i kor­ty­zolu u męż­czyzn wpływ ma nie tylko fizjo­lo­gia. Mogą być one wywo­łane np. nadmier­nym stre­sem czy wie­kiem. Dok­tor Yael Var­nado uważa, że za wahania poziomu hor­mo­nów dopro­wa­dza­jące do męskiego okresu może odpo­wia­dać także nie­pra­wi­dłowa dieta. Ponadto spe­cja­li­ści sądzą, że na IMS wpływają nie tylko zmiany hor­mo­nalne. Czyn­ni­kami zwięk­sza­ją­cymi ich prawdopodo­bieństwo mogą być: pory roku, kon­dy­cja psy­chiczna czy nadmierne osła­bie­nie, a także uwa­run­ko­wa­nia gene­tyczne i przyj­mo­wane leki.

Objawy okresu u faceta

Temat męskiego okresu wciąż jest mało znany. Ponadto bywa objęty tabu. Męż­czyźni powinni być świa­domi, że zmiany hor­mo­nalne zacho­dzące w ich cia­łach mogą wywo­łać wiele nie­przy­jem­nych obja­wów. Do naj­częst­szych należą wspo­mniane wcze­śniej zabu­rze­nia samo­po­czu­cia – pano­wie są draż­liwi, przy­bici, ner­wowi. Mogą poja­wiać się także bóle głowy czy brzu­cha, a także znana wielu kobietom chęć podjadania, zwłasz­cza nie­zdro­wych pro­duk­tów. Warto wie­dzieć, że męski okres może dawać także poważniejsze objawy – obni­że­nie wła­snej war­to­ści, pro­blemy z nawią­zy­wa­niem kon­tak­tów, zabu­rze­nia sfery sek­su­al­nej. Zbyt duży spa­dek poziomu testosteronu może dopro­wa­dzić do sil­nych sta­nów depre­syj­nych.

Metody na męski okres

Ilu męż­czyzn, tyle spo­so­bów na okres. Wielu z nich uważa, że naj­lep­szą metoda na IMS jest prze­cze­ka­nie go. Spe­cja­li­ści pod­kre­ślają, że w tym trud­nym cza­sie warto sko­rzy­stać z pomocy part­nerki, która powinna wyka­zać się dużą dozą wyro­zu­mia­ło­ści. Za metody przy­no­szące ulgę panom z IMS uwa­żane są także: aktyw­ność fizyczna oraz cie­pła kąpiel, relak­sa­cja i ćwi­cze­nia odde­chowe. Spe­cja­li­ści uwa­żają, że świetnym sposobem na zni­we­lo­wa­nie przy­krych obja­wów męskiego okresu mogą być zdrow­szy tryb życia oraz ogra­ni­cze­nie uży­wek. Czyn­niki te mają spory wpływ na poprawny poziom hor­mo­nów w orga­ni­zmie. W tym cza­sie warto także uni­kać stresu i sku­pić się na pozy­tyw­nych aspek­tach życia. Niek­tó­rzy za lek na męski okres uwa­żają piwo, jed­nak nie pole­camy alko­holu jako metody pozwa­la­ją­cej na radze­nie sobie z pro­ble­mami o podłożu psy­chicz­nym oraz hor­mo­nal­nym. Warto skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stą, gdy męski okres zna­cząco utrud­nia funk­cjo­no­wa­nie. W skraj­nych przy­pad­kach konieczna może być far­ma­ko­te­ra­pia.

Zobacz wideo: Jak rodzic sobie z obfitymi miesiączkami?

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Kasia Kowalska zabiera fanów w sentymentalną podróż

Kasia Kowalska zabiera fanów w sentymentalną podróż

Janina Ochojska pokonała raka. Wyjaśniła, co jest najważniejsze w zdrowieniu

Janina Ochojska pokonała raka. Wyjaśniła, co jest najważniejsze w zdrowieniu

Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN

Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN

Artur Żmijewski ma trójkę dorosłych dzieci. Czy poszły w ślady słynnego taty?

Artur Żmijewski ma trójkę dorosłych dzieci. Czy poszły w ślady słynnego taty?

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D
Materiał promocyjny

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim
Materiał promocyjny

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"
Materiał promocyjny

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania
Materiał promocyjny

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego
Materiał promocyjny

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg
Materiał promocyjny

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w  HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas