Finanse i Praca

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak to zrobić? Co zmienia się od marca 2023 roku?

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Zus.pl/Gazeta.pl
Seniorzy siedzący na kanapie

500 plus to świadczenie kojarzone przede wszystkim z dofinansowaniem na dziecko, jednak również seniorzy mogą ubiegać się o świadczenie tej wysokości. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby je otrzymać. Jakie dokumenty i wnioski należy przedstawić? Co zmienia się od marca 2023 roku?

Świadczenie przeznaczone jest przede wszystkim dla najbardziej potrzebujących seniorów. Oznacza to, że trzeba spełnić wymagania nie tylko finansowe, ale i zdrowotne, aby takie świadczenie uzyskać.

Zmiany w świadczeniu 500 plus dla seniora od marca 2023 roku

Od 1 marca 2023 wprowadzone zostaną zmiany - próg uprawniający do świadczenia zostanie podniesiony. Od przyszłego roku będzie wynosić 2 157,80 zł brutto. Dzięki temu większa pula seniorów i osób niesamodzielnych ma szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki. Osoby, które otrzymają rentę lub emeryturę poniżej 1 657,80 złotych dostaną pełne dofinansowanie w wysokości 500 złotych. Osoby powyżej tej kwoty będą miały odpowiednio pomniejszone świadczenie według zasady złotówka za złotówkę.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

500 plus dla seniora - jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek 500 plus mogą dostać:

 • osoby, które ukończyły 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny,
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
 • osoby z niepełnosprawnością.

Od 2021 roku próg dochodowy dla świadczenia dla seniorów 500 plus wyniósł 1272,08 zł brutto, a więc 1100 zł netto miesięcznie. Kryteria finansowe dotyczące 500 plus dla seniorów uległy zmianie 1 marca 2022. Do końca lutego kryterium dochodowe wynosiło 1727,08 zł brutto. Od 1 marca 2022 roku jest to 1896,13 zł brutto, czyli o 124 zł więcej. Od 1 marca 2023 roku próg ten znów wzrośnie, do 2157,80 zł brutto.

Dodatek 500 plus może być również wypłacany dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Aby móc otrzymać świadczenie, trzeba spełniać następujące przesłanki:

 • ukończyło się 18 lat,
 • jest się niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji)
 • nie jest się uprawnionym do emerytury ani renty, nie ma się ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jest się uprawnionym do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jest uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł do lutego 2023 roku, od marca 2023 roku nie przekracza 2157,80 zł.

500 plus dla seniora - jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeżeli w dokumentacji emerytalno-rentownej, którą dysponuje ZUS jest już takie orzeczenie, to nie ma potrzeby dołączania go po raz drugi.

W przypadku, kiedy przysługuje nam emerytura zagraniczna, renta lub inne świadczenie zagraniczne o podobnym charakterze, wtedy także potrzebne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń oraz ich wysokość. Dokument taki musi być wystawiony przez właściwą instytucję z kraju, z którego przysługuje nam dofinansowanie, do spraw emerytalno-rentownych. 

Jak wypełnić wniosek 500 plus dla seniora?

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą bądź przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - wniosek ESUN o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy dołączyć omawiane wyżej orzeczenia. Ponadto we wniosku muszą znaleźć się: 

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL oraz imię ojca),
 • dane adresowe (ades zamieszkania, zameldowania i do korespondencji - jeśli jest ono inne niż zameldowanie),
 • informacje o przyznanych prawach do świadczeń pieniężnych, które finansowane są ze środków publicznych bądź czy osoba ubiegająca się stara się o takie świadczenia (np. emeryturę), nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie, wysokość świadczenia, rodzaj oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba instytucji wypłacającej świadczenie,
 • informacje o prawie do świadczeń zagranicznych, tak samo powinno się zawrzeć informację o rodzaju świadczenia, wysokości świadczenia oraz nazwę państwa i instytucji zagranicznej wydającej decyzję,
 • informacje istotne, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku, a więc oświadczenie o tym, czy przebywa się w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym, prawo pobytu - jeśli nie posiada się obywatelstwa, a także informację, czy złożyło się ten sam wniosek w innym niż ZUS organie rentownym.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę składającą go. Decyzję otrzymuje się w ciągu 30 dni. Dokument do druku można znaleźć na stronie zus.pl.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Zus.pl/Gazeta.pl

Źródło zdjęcia głównego: Eva-Katalin/Getty Images

Pozostałe wiadomości