Z czego słyną indyj­skie czer­wone forty: twier­dza w Delhi i twier­dza w Agrze?

Danny Lehman/Getty Images
Danny Lehman/Getty Images
Indie słyną ze wspa­nia­łej kul­tury, smacz­nej kuchni i pięk­nych zabyt­ków. Na liście naj­waż­niej­szych indyj­skich budowli zna­leźć można m.in. dwie wspa­niałe twier­dze: Czer­wony Fort w Agrze i Czer­wony Fort w Delhi. Czym cha­rak­te­ry­zują się słynne indyj­skie zamki obronne?

Z czym koja­rzą się Indie? Przede wszyst­kim z fil­mami Bol­ly­wood, świętą rzeką Gan­ges, pysz­nymi potra­wami z curry, hin­du­skimi bogami i legen­dar­nymi zakli­na­czami węży. Indie to rów­nież wspa­niałe zabytki, takie jak maje­sta­tyczny Tadż Mahal, bogato zdo­biony Fort Amer czy zja­wi­skowy Pałac Wia­trów. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują także dwie twier­dze obronne, będące praw­dzi­wymi per­łami indyjskiej archi­tek­tury – Czer­wony Fort w Agrze i Czer­wony Fort w Delhi. Budowle zachwy­cają nie tylko ogrom­nym roz­mia­rem i pięk­nymi zdo­bie­niami, ale i nie­zwy­kle cie­kawą histo­rią.

Histo­ria Czer­wonego Fortu w Agrze

Agra to milio­nowe mia­sto poło­żone w pół­noc­nej czę­ści Indii, w sta­nie Uttar Pra­desh, nad rzeką Jamuną. Sły­nie przede wszyst­kim ze znaj­du­ją­cego się na jej przedmie­ściach sym­bolu kraju – Tadż Mahal. Zale­d­wie 25 minut spa­ce­rem od mau­zo­leum znaj­duje się drugi wspa­niały zaby­tek – ogrom­nych roz­mia­rów Czer­wony Fort. Piękna budowla z czer­wonego kamie­nia została wznie­siona w XVI wieku za pano­wa­nia cesa­rza Akbara z dynastii Wielkich Mogołów. Wcze­śniej w miej­scu fortu stała inna twier­dza obronna nale­żąca do dyna­stii Radź­pu­tów. Przez wieki prze­cho­dziła ona z rąk do rąk, sta­jąc się sie­dzibą wielu kolej­nych suł­ta­nów, kró­lów i cesa­rzy. Po zdo­by­ciu twier­dzy w Agrze Akbar posta­no­wił ją roz­bu­do­wać. Za jego pano­wa­nia w murach fortu sta­nęło 500 nowych budowli, a kolejni władcy doda­wali dodat­kowe ele­menty.

Archi­tek­tura Czer­wonego Fortu w Agrze

W cza­sach swo­jej świet­no­ści Czer­wony Fort w Agrze mie­ścił bli­sko tysiąc róż­nych budowli: pałace, meczety, skarbce, budynki rzą­dowe, zbro­jow­nie i domy miesz­kalne. Do cza­sów dzi­siej­szych prze­trwało zale­d­wie 30 z nich. Pierw­sze budowle miesz­czące się na tere­nie twier­dzy powstały z czer­wonego pia­skowca, póź­niej­sze zaś z mod­nego wów­czas mar­muru. Czer­wony Fort w Agrze to kom­pleks budowli oto­czony wyso­kim na 20 metrów murem i sze­roką na 10 metrów fosą. Do środka pro­wa­dzą dwa wej­ścia: Brama Delhi i Brama Amara Sin­gha. Wew­nątrz zaś zna­leźć można zespół kil­ku­dzie­się­ciu wspa­niałych budowli, m.in. Per­łowy Meczet, Pałac Dża­han­gira czy pry­watną rezy­den­cję samego Akbara. Czer­wony Fort w Agrze znaj­duje się na liście świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO.

Histo­ria Czer­wonego Fortu w Delhi

Delhi, leżąca w północnej części kraju sto­lica Indii, sły­nie z wielu wspa­niałych zabyt­ków. Jed­nym z nich jest sym­bol mia­sta – Czer­wony Fort, zwany Lal Qil’ah. Pow­stał, gdy władca indyj­ski Dża­hana posta­no­wił prze­nieść sto­licę kraju z Agry do Delhi. Budowę kom­pleksu pała­co­wego roz­po­częto w 1638 roku, a zakoń­czono dekadę póź­niej. Przez ponad dwa wieki peł­nił on funk­cję rezy­den­cji cesar­skiej i waż­nego ośrodka kul­tu­ralno-spo­łecz­nego. W 1857 roku ostatni cesarz Shah II został z niego wygnany przez najeż­dża­jące na Indie woj­ska bry­tyj­skie. Wów­czas fort został splądrowany i uległ znacz­nemu znisz­cze­niu. Bry­tyj­czycy uży­wali go jako kwa­tery swo­jej armii.

Archi­tek­tura Czer­wonego Fortu w Delhi

Podob­nie jak w przy­padku twier­dzy w Agrze, nazwa Czer­wo­nego Fortu w Delhi pocho­dzi od koloru pia­skowca, z którego został wyko­nany. For­ty­fi­ka­cja została wznie­siona nad rzeką Jamuną, która peł­niła funk­cję fosy. Do środka pro­wa­dzi Brama Lahore, skie­ro­wana w stronę paki­stań­skiego mia­sta o tej samej nazwie. Tuż za bramą znaj­do­wał się nie­gdyś pokaź­nych roz­mia­rów targ. W środku kom­pleksu podzi­wiać można dobrze zacho­wane do cza­sów dzi­siej­szych pałace, apar­ta­menty cesar­skie, domy miesz­kalne dla cesar­skich mał­żo­nek, meczety i sale audien­cyjne oraz wiele zdobionych bastio­nów, wie­ży­czek i bram. To, co robi naj­więk­sze wra­że­nie na tury­stach, to ozdobne akweny na tere­nie for­ty­fi­ka­cji. Wszyst­kie rezy­den­cje cesar­skie łączył spe­cjal­nie wyko­pany kanał, zwany Raj­skim Stru­mie­niem. Nato­miast rezy­den­cja dam dworu sta­nęła nad sadzawką, do któ­rej stru­mień wpada. Czer­wony Fort w Delhi znaj­duje się na liście świa­to­wego dzie­dzic­twa UNESCO.

Zobacz wideo: Tłumy na brzegach Gangesu. Hindusi uczcili święto Chhath

Zobacz też:

Ile trwa noc polarna?

Unia Europejska zapowiada letnie podróże z paszportem szczepionkowym. Ekspert: "To powrót do przeszłości, kiedy były żółte książeczki"

Hayato Kitabande od 17 lat mieszka w Polsce. Ma wyjątkową pasję, choć na początku spotkał się z odrzuceniem

Autor: Adrian Adamczyk

podziel się:

Pozostałe wiadomości