Polska

Zamek Kra­sic­kich w Kra­si­czy­nie - histo­ria, atrak­cje tury­styczne

Polska

Autor:
Adrian
Adamczyk
Zamek Krasickich w Krasiczynie

Rene­san­sowo-manie­ry­styczny zamek w Kra­si­czy­nie to jeden z najpięk­niej­szych zabyt­ków, jakie podzi­wiać można na tere­nie woje­wódz­twa pod­kar­pac­kiego. Licz­nie odwie­dzana przez tury­stów budowla otrzy­mała w 2018 roku tytuł Pom­nika Histo­rii. Jaka jest histo­ria Zamku Kra­sic­kich i jakie sekrety kryją jego mury?

Wspo­mi­na­jąc pol­skie budowle powstałe w stylu rene­san­so­wym, na myśl przy­cho­dzą takie perły archi­tek­to­niczne jak Zamek Kró­lew­ski na Wawelu czy kra­kow­skie Sukien­nice. Tym­cza­sem piękny zamek w Kra­si­czy­nie rów­nież zasłu­guje na szcze­gólną uwagę. Mury kra­si­czyń­skiego pałacu kryją bowiem nie tylko piękne ele­menty archi­tek­to­niczne, ale również cie­kawą histo­rię i mistyczne legendy. By w pełni poczuć magię tego miej­sca, zwie­dza­nie zamku warto roz­po­cząć od spa­ceru brze­giem pły­ną­cej nie­opo­dal rzeki i ota­cza­ją­cego zespół pała­cowy parku.

Zamek w Kra­si­czy­nie - opis zespołu pała­co­wego

Pomimo licz­nych poża­rów i sto­czo­nych w oko­licy bitew Zamek Kra­sickich zacho­wał nie­mal pra­wie nie­zmie­nioną formę od cza­sów jego powsta­nia. Zespół pała­cowy został wznie­siony na pla­nie pro­sto­kąta, a na naro­żach wznie­siono cztery baszty: Kró­lew­ską, Papie­ską, Boską i Szla­checką (zwaną rów­nież Rycer­ską).

Pomię­dzy murami znaj­duje się roz­le­gły dzie­dzi­niec, zaś od pół­nocy i wschodu skrzy­dła miesz­kalne. Brama wjaz­dowa oraz wzno­sząca się nad nią repre­zen­ta­cyjna Wieża Zega­rowa znaj­dują się na ścia­nie zachod­niej. Nato­miast część połu­dniową kom­pleksu zaj­mują mury obronne zakoń­czone piękną balu­stra­dową attyką. Choć cały zamek w Kra­si­czy­nie wzbu­dza nie­mały podziw, za naj­cen­niej­szy jego ele­ment uznaje się pięk­nie zdo­bioną kaplicę znaj­dującą się w Basz­cie Boskiej.

Podróże po świecie

Podróż marzeń do Namibii
Podróż marzeń do Namibii Dzień Dobry TVN
wideo 2/5

Histo­ria zamku w Kra­si­czy­nie

Histo­ria, jaką kryje zamek w Kra­si­czy­nie, jest rów­nie cie­kawa jak jego archi­tek­tura. Jego budowę roz­po­czął pod koniec XVI wieku kasz­te­lan prze­my­ski Sta­ni­sław Kra­sicki, który zapra­gnął prze­kształ­cić na pałac sto­jącą w tym miej­scu warow­nię. Przez dzie­się­cio­le­cia kolejni wła­ści­ciele roz­bu­do­wy­wali kom­pleks pała­cowy, wzno­sząc m.in. kolejne baszty. Dobre czasy zamku zakoń­czyły się XVIII wieku, kiedy to został naje­chany przez woj­ska rosyj­skie i Koza­ków. Powoli ule­gał znisz­cze­niu, zra­bo­wano jego kom­naty i kaplicę, a wyniku zanie­dba­nia runęła Baszta Papie­ska.

Dopiero w latach 30. XIX wieku nowy wła­ści­ciel posia­dło­ści Leon Sapieha odre­stau­ro­wał popa­da­jący w ruinę pałac. Rodzina Sapie­hów zamiesz­ki­wała zamek w Kra­si­czynie aż do wybu­chu II wojny świa­to­wej. Do tego czasu odbu­do­wali zanie­dbane mury i wypo­sa­żyli splą­dro­wane kom­naty. Za cza­sów ich rezy­do­wa­nia został także roz­bu­do­wany park ota­cza­jący zamek, ponieważ wła­ści­ciele sadzili w nim dąb, gdy w rodzi­nie uro­dził się chło­piec i lipę, gdy uro­dziła się dziew­czynka. W cza­sie wojny zamek sta­no­wił miej­sce reali­za­cji antypol­skiego filmu pro­pa­gan­do­wego ZSRR pt. „Wiatr ze Wschodu”. Po woj­nie prze­kształ­cono go w tech­ni­kum leśne, które mie­ściło się tam aż do 1996 roku.

Zwie­dza­nie zamku w Kra­si­czy­nie

Obec­nie w pałacu mie­ści się hotel i restau­ra­cja. Znaczna jego część udo­stęp­niona jest rów­nież zwie­dza­ją­cym. Zwie­dza­nie zamku w Kra­si­czynie moż­liwe jest jedy­nie w okre­sie od połowy kwiet­nia do połowy paździer­nika. W ramach zwie­dza­nia można wejść na Wieżę Zega­rową, a w lochach zam­ko­wych podzi­wiać bogato wypo­sa­żoną Salę Tor­tur.

Histo­ria nie­szczę­śli­wej miło­ści - legenda zamku w Kra­si­czynie

Legenda zamku w Kra­si­czy­nie głosi, że roze­grała się w nim histo­ria nie­szczę­śli­wej miło­ści. 16-let­nia córka Leona Sapiehy Zosia zako­chała się bowiem w bied­nym chło­pie Sta­siu. Ojciec nie pozwo­lił jej na zwią­zek z uko­cha­nym i wygnał z zamku chłopca wraz z całą jego rodziną. Zosię zaś zmu­sił do mał­żeń­stwa z dużo star­szym od dziew­czyny szlach­ci­cem.

Tuż przed ślu­bem ubrana w ślubną suk­nię Zosia poin­for­mo­wała rodzi­ców, iż idzie do Baszty Boskiej, aby w spo­koju pomo­dlić się w kaplicy. Zamiast tego popeł­niła samo­bój­stwo, wyska­ku­jąc z naj­wyż­szego okna wieży, a jej duch, wciąż ubrany w białe szaty, po dzień dzi­siej­szy nawie­dza zamek w Kra­si­czy­nie.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Adrian Kwiatkowski/Getty Images

Pozostałe wiadomości