Podróże

Beskidy Zachod­nie - naj­pięk­niej­sze szlaki i naj­cie­kaw­sze miej­sca

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk
Beskidy, góry, szlaki

Beskidy Zachod­nie to pasmo gór­skie poło­żone w połu­dnio­wej Pol­sce, w obrę­bie Zew­nętrz­nych Karpat Zachod­nich. Wspól­nie z Beski­dem Wschod­nim i Środ­ko­wym two­rzą masyw Beski­dów - jeden z pięk­niej­szych, gór­skich zakąt­ków kraju. Jakie są naj­ciekawsze miej­sca Beskidu Zachod­niego?

Beskidy nie należą do naj­po­pu­lar­niej­szych pasm gór­skich w Pol­sce, dla­tego sta­no­wią dobrą alterna­tywę np. dla zatło­czo­nych Tatr. Leżą na tere­nie czterech państw: Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Rumunii. Ich cha­rak­te­ry­styczną cechą jest moż­li­wość zaob­ser­wo­wania w tym rejo­nie pię­ciu różnych pię­ter kra­jo­bra­zo­wych: podgór­skiego, dolno- i gór­no­re­glo­wego, sub­al­pej­skiego i alpejskiego. Każdy charakteryzuje się zaś inną formą terenu, fauną i florą. Przez Beskidy prze­pływa rów­nież kró­lowa pol­skich rzek Wisła, która współtwo­rzy nie­zwy­kle uroz­ma­icony kra­jo­braz. Jedna z czę­ści Beski­dów - Beskidy Zachod­nie sta­no­wią więc miej­sce ide­alne na waka­cyjny odpo­czynek dla miło­śni­ków cie­ka­wej przy­rody i wspa­nia­łych gór­skich wido­ków, a jed­no­cze­śnie zwo­len­ni­ków niezatło­czo­nych szla­ków tury­stycz­nych i schro­nisk. 

Beskidy Zachod­nie - podział

Znaj­du­jące się w łań­cu­chu Kar­pat Beskidy to zespół pasm gór­skich, roz­cią­ga­jący się od rzeki Beczwy w Cze­chach po rzekę Cze­re­mosz na Ukra­inie. Geogra­ficz­nie dzieli się je na trzy czę­ści: Beskidy Zachod­nie, Wschod­nie i Środ­kowe. Naj­więk­szy ich obszar sta­no­wią Beskidy Zachod­nie, w któ­rych skład wcho­dzą: Beskid Ślą­ski, Ślą­sko-Moraw­ski, Mały, Makow­ski, Wyspowy, Żywiecki, Sądecki oraz góry Czer­chow­skie, Kisuc­kie i Gorce, a także Kotliny Żywiecka i Rab­czań­ska.

Naj­pięk­niej­sze szlaki tury­styczne w Beski­dach Zachod­nich

Piękne świer­kowe lasy, poła­cie koso­drze­winy i łagodne fale gór­skich zbo­czy - z tego sły­ną Beskidy Zachodnie. Szlaki tury­styczne popro­wa­dzone przez zachod­nią część Beski­dów nie są wymaga­jące, a zapew­niają piękne widoki i bli­skość wyjąt­ko­wej natury. Naj­wyż­szym szczy­tem Beskidów Zachod­nich jest wysoka na 1725 m n.p.m. Babia Góra, zwana rów­nież Dia­bla­kiem. Naj­po­pu­lar­niej­szym i naj­cie­kaw­szym szla­kiem na jej szczyt jest ten bie­gnący z prze­łę­czy Kro­wiarki, przez Soko­licę, Gów­niaka i Wołowe Skały. Z Babiej Góry zejść można przez polanę Mar­kowe Szczawiny, na któ­rej stoi spo­rych roz­mia­rów schro­nisko PTTK.

Inną cie­kawą trasą w Beski­dach Zachod­nich jest wej­ście na poło­żone w pół­nocno-wschod­niej czę­ści Beskidu Ślą­skiego Skrzyczne. Z jego szczytu podzi­wiać można piękną pano­ramę Szczyrku oraz przy dobrej widocz­no­ści szczyty Tatr. Po stro­nie cze­skiej warto wybrać się na Łysą Górę (cz. Lysá hora) - naj­wyż­szy szczyt pasma Beskidu Moraw­sko-Ślą­skiego. W pobliżu szczytu znaj­duje się wysoki na 78 metrów prze­kaź­nik telewi­zyjny oraz obser­wa­to­rium mete­oro­lo­giczne. Z Łysej Góry można przejść żół­tym szla­kiem na inny wart uwagi cze­ski szczyt – Smrek (cz. Smrk).

Beskidy Zachod­nie - atrak­cje poza szla­kami pie­szymi

Na tere­nie Beski­dów Zachod­nich, oprócz szlaków, zna­leźć można wiele innych atrak­cji turystycz­nych. Pod­czas wizyty w Beski­dach warto odwie­dzić mia­sto uzna­wane za jego sto­licę - Biel­sko-Białą, która bogata jest w piękne zabyt­kowe budowle i cie­kawe miej­sca tury­styczne. Sym­bo­lem mia­sta są dwie, znane kre­skówki pol­skie "Rek­sio" oraz "Bolek i Lolek", któ­rych bohaterów pomniki zoba­czyć można w jego cen­trum. Pobyt w Beski­dach Zachod­nich nie może odbyć się bez wizyty w mie­ście rodzin­nym naj­słyn­niej­szego pol­skiego skoczka nar­ciar­skiego Adama Małysza. W Wiśle podzi­wiać można nie tylko skocz­nię, na któ­rej tre­nuje repre­zen­ta­cja pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich, ale także Muzeum Tro­feów Adama Mały­sza.

Beskid Sądecki odwie­dzić powinni wszy­scy pasjo­naci histo­rii oraz miło­śnicy cza­sów dziel­nych ryce­rzy i pięk­nych panien dworu. Znaj­duje się tam bowiem wiele ruin zam­ko­wych, m.in. Zamek Pła­wiec, Zamek Kró­lew­ski w Nowym Sączu czy śre­dnio­wieczny zamek Rytro we wsi Sucha Struga. Choć Beskidy to przede wszyst­kim tereny górzy­ste, region ten obfi­tuje w malow­ni­czo położone jeziora, umoż­li­wia­jące latem upra­wia­nie wielu spor­tów wod­nych. Należą do nich m.in. Jezioro Żywiec­kie, Czer­niań­skie i Mię­dzy­brodz­kie.

Beskidy Zachodnie zimą

W Beskidy Zachod­nie powinni się wybrać rów­nież miło­śnicy "bia­łego sza­leń­stwa". Zimą cze­kają tam na przy­jezd­nych liczne atrak­cje, a sam Beskid sta­nowi loka­li­za­cję wielu zna­nych ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak te w Szczyrku, Biel­sko-Bia­łej czy Żywcu. Dzięki licz­nym spe­cjal­nie wyzna­czo­nym tra­som można tam uprawiać nar­ciar­stwo zjaz­do­we, jazdę na snow­bo­ar­dzie, a także nar­ciar­stwo bie­gowe. Co wię­cej, Beskid Zachodni przy­ciąga pasjo­na­tów sko­ków na nar­tach, gdyż znaj­dują się tam (słu­żące głów­nie do tre­nin­gów) skocz­nie: w Bystrej, Szczyrku i Wiśle.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Jak przygotować się do górskiej wędrówki?
Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: leszekglasner/Getty Images

Pozostałe wiadomości