Ostre jedze­nie w ciąży – czy może zaszkodzić pło­dowi lub matce?

 DrGrounds/Getty Images
DrGrounds/Getty Images
Zach­cianki u wielu kobiet są nie­od­łącz­nym ele­men­tem ciąży. Mogą mieć ochotę np. na dania kuchni taj­skiej lub mek­sy­kań­skiej, które słyną z wyra­zi­stego, pikant­nego smaku. Ograniczeniem do spo­ży­wa­nia ostrego jedze­nia w ciąży czę­sto bywa nie­pew­ność, czy jest ono dozwolone.

Kobiety w ciąży powinny szcze­gól­nie uwa­żać na spo­ży­wane przez sie­bie posiłki – wiele potraw może wywo­łać skutki uboczne u matki lub dziecka. Czy ostre jedze­nie w ciąży znaj­duje się na czar­nej liście?

Jak ostre potrawy w ciąży wpły­wają na płód?

Wiele matek zasta­na­wia się, czy można jeść ostre potrawy w ciąży. Bar­dzo czę­sto oba­wiają się one o zdro­wie maluszka. Ist­nieje mit, że zbyt pikantne jedze­nie może dopro­wa­dzić do przed­wcze­snego porodu. Swoją pod­stawę ma on w sty­mu­lo­wa­niu przez ostre potrawy pracy układu pokar­mo­wego i wywo­ły­wa­nie skur­czów jelit. Spe­cja­li­ści dowie­dli, że spożywanie pikantnych dań przez cię­żarne kobiety nie wpływa na roz­wój płodu oraz nie grozi przed­wcze­snym poro­dem, ponie­waż nie doprowadza ono do skur­czów macicy – jak wiemy z lek­cji bio­lo­gii, nie jest ona w żad­nym stop­niu powią­zana z ukła­dem pokar­mo­wym. Niek­tó­rzy eksperci pod­kre­ślają także, że spo­ży­wa­nie przez matkę pikant­nych potraw w ciąży może mieć pozy­tywny wpływ na roz­wój smaku u malca i jego więk­szą chęć do pró­bo­wa­nia nowych, spe­cy­ficz­nych potraw.

Pikantne jedze­nie w ciąży – wpływ na matkę

W orga­ni­zmie cię­żarnej od pierw­szych tygo­dni ciąży zacho­dzi sze­reg zmian. Bar­dzo wiele z nich zaob­ser­wo­wać można w jej ukła­dzie pokar­mo­wym. Poja­wiają się ten­den­cje do zaparć, zgagi, a także nudności i wymiotów. Mimo braku nega­tyw­nego wpływu na dziecko wiele kobiet nie spo­żywa ostrego jedze­nia w ciąży, ponie­waż odczuwa po nim skutki uboczne. Doskwierają im kłopoty z układem pokarmowym oraz złe samopoczucie. Nawet jeżeli przed ciążą ostre potrawy nie wywo­ły­wały dys­kom­fortu, może ona to zmie­nić. Warto także zazna­czyć, że cię­żarne, które przed ciążą nie jadały potraw bar­dzo pikant­nych, nie powinny nagle wpro­wa­dzać ich do diety ze względu na zwięk­szone nie­bez­pie­czeń­stwo wystą­pie­nia silnych dole­gli­wo­ści ze strony układu pokar­mo­wego.

Moż­liwe skutki uboczne jedze­nia ostrego w ciąży

Zbyt ostre jedze­nie w ciąży może wywo­łać sze­reg skut­ków ubocz­nych u matki. Naj­czę­ściej poja­wiają się: bóle brzu­cha, mdło­ści oraz zgaga. Bar­dzo ostre przy­prawy mogą także powo­do­wać dys­kom­fort w oko­licy odbytu, który w cza­sie ciąży staje się bar­dzo wraż­liwy. Mie­szanki przy­praw zawie­ra­jące w swoim skła­dzie sól mogą dopro­wa­dzić do nadmiernego powstawania obrzę­ków. Co ważne, imbir, sto­so­wany przez wiele przy­szłych matek jako śro­dek prze­ciwko nud­no­ściom, w zbyt dużej ilości może spowo­do­wać nadmierne wydzie­la­nie gazów, podraż­nie­nie żołądka oraz wysypkę. Bar­dzo czę­sto spo­ty­kany w naszych kuch­niach czarny pieprz w cza­sie ciąży może dopro­wa­dzić do zwięk­sze­nia się ilo­ści żółci, a w efek­cie zapalenia trzustki.

Jak jeść ostre jedze­nie w ciąży?

Jedząc ostre potrawy w ciąży, warto pamię­tać o umia­rze. Jak wspo­mniano wcze­śniej, w ukła­dzie pokar­mo­wym przy­szłej matki zacho­dzi sze­reg zmian, dla­tego warto wpro­wa­dzać do diety nie­wiel­kie ilo­ści pikantnych dań, tak aby móc na bie­żąco obser­wo­wać reak­cję orga­ni­zmu i ewen­tu­alne skutki uboczne. Co ważne, warto samemu przygotowywać posiłki, aby dopra­wić je według wła­snych pre­fe­ren­cji. Dobrym roz­wią­za­niem jest wybie­ra­nie łagod­niej­szych przy­praw oraz ogra­ni­cze­nie soli w posił­kach.

Potrawy zaka­zane w cza­sie ciąży

Jak wspo­mnie­li­śmy na początku, ist­nieje czarna lista posił­ków zaka­za­nych w ciąży. Nie ma na niej ostrych potraw, warto jed­nak wspo­mnieć o pro­duk­tach zaka­za­nych w ciąży. Jed­nym z nich jest alko­hol. Należy pamię­tać, że nie ma bez­piecznej ilo­ści alko­holu w cza­sie ciąży – każda jego dawka może wywo­łać wady roz­wo­jowe płodu. Napo­jami nie­bez­piecz­nymi dla cię­żar­nych są także mocna kawa oraz her­bata. Należy uni­kać serów ple­śnio­wych. Bar­dzo czę­sto są one wytwa­rzane z suro­wego, nie­pa­ste­ry­zo­wa­nego mleka, które może zawie­rać w sobie bak­te­rie Liste­ria mono­cy­to­ge­nes. Są one szczególnie niebez­pieczne dla płodu. Surowe nie­pa­ste­ry­zo­wane mleko w jakiej­kol­wiek for­mie jest zakazane w ciąży. Ponadto pro­duk­tem nie­bez­piecz­nym dla cię­żar­nych jest wątróbka, ze względu na zbyt wysoką zawar­tość wita­miny A. Przy­szłe matki powinny uni­kać także suro­wych mięs, ryb oraz jaj. Za szko­dliwe uwa­żane są również owoce morza. Co ważne, ciężarne nie powinny jeść goto­wych dań oraz fast foodów – są to pro­dukty bar­dzo sil­nie prze­two­rzone, zawie­ra­jące dużo soli oraz ubo­gie w skład­niki odżyw­cze.

Zobacz wideo: Pielęgnacja ciała w ciąży. Porady Anety Suchowierskiej

Zobacz też:

Ziemniaki na 5 sposobów. Przepyszne i sycące przepisy Jaśka Kuronia

Świętujemy Dzień Buraka. W naszej kuchni gotuje Szymon Czerwiński

Dziś tata robi śniadanie! Sprawdź przepisy Sebastiana Olmy

Autor: Adrian Adamczyk

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Muzyk Kultu wydał oświadczenie w sprawie zatrzymania

Muzyk Kultu wydał oświadczenie w sprawie zatrzymania

Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN

Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D
Materiał promocyjny

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego
Materiał promocyjny

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego

Zaczęło się od bólu gardła. Skończyło się na amputacji wszystkich kończyn

Zaczęło się od bólu gardła. Skończyło się na amputacji wszystkich kończyn

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"
Materiał promocyjny

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg
Materiał promocyjny

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Czy pomysł ma szansę wejść w życie?

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Czy pomysł ma szansę wejść w życie?

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Rok przestępny - magiczny czy pechowy? Według niektórych może być rokiem wojny

Rok przestępny - magiczny czy pechowy? Według niektórych może być rokiem wojny

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

Partnerka Artura Szpilki była ofiarą przemocy. "Miałam nóż na gardle, dosłownie"

Partnerka Artura Szpilki była ofiarą przemocy. "Miałam nóż na gardle, dosłownie"

To miała być niezapomniana impreza. Zakończyła się płaczem dzieci i przyjazdem policji

To miała być niezapomniana impreza. Zakończyła się płaczem dzieci i przyjazdem policji

Jednego dnia został tatą 4 dzieci i stracił żonę

Jednego dnia został tatą 4 dzieci i stracił żonę

Tabletka "dzień po" to bomba hormonalna? Lekarz rozwiewa wątpliwości

Tabletka "dzień po" to bomba hormonalna? Lekarz rozwiewa wątpliwości

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

Robisz zdjęcia telefonem? W tych miejscach będzie cię to słono kosztować

Robisz zdjęcia telefonem? W tych miejscach będzie cię to słono kosztować

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas