Styl życia

Jakie czer­wone wino jest naj­zdrow­sze? Wła­ści­wo­ści zdrowotne alko­holu

Styl życia

Aktualizacja:
Images say more about me than words./Getty Images

Przed laty uwa­żano, że alko­hol ma jedy­nie nega­tywny wpływ na stan zdro­wia czło­wieka. W latach 90. ubiegłego wieku dowie­dziono jed­nak, że może on przy­nieść także pozy­tywne efekty. Warto jed­nak wie­dzieć, które wino jest zdrowe i jakie ilo­ści nie wpłyną nega­tyw­nie na kon­dy­cję.

Wybór wina zależy głów­nie od osobistych pre­fe­ren­cji oraz ser­wo­wa­nych dań. Dowie­dziono jed­nak, że naj­lep­sze dla zdro­wia jest czer­wone – wytwa­rza się je z całych gron (wraz z pest­kami i skórką), przez co zawie­ra dużo wię­cej anty­ok­sy­dan­tów niż jego różowy lub biały odpo­wied­nik.

Więcej:

Jakie wino jest zdrowe?

Czy białe wino jest zdrowe? A może lepiej spraw­dzi się czer­wone? Jak już wspo­mnie­li­śmy, najzdrow­szym winem jest czer­wone – najbardziej wytrawne, pocho­dzące z oko­lic Bur­gun­dii. Ma ono jednak cha­rak­te­ry­styczny cierpki smak, który nie każ­demu odpo­wia­da. Wina białe, tło­czone jedynie z miąż­szu winogron, mimo mniej­szej zawar­to­ści anty­ok­sy­dan­tów są równie war­to­ściowe. Oba rodzaje tego alkoholu mają podobną ilość skład­ni­ków odżyw­czych (kalo­rie, węglo­wo­dany, cukry, a także mikro- i makroelementy: man­gan, magnez, wita­mina B6 czy fos­for). Zarówno białe, jak i czerwone wino jest dobrym wybo­rem pod względem zdro­wot­no­ści. Warto jednak zaznaczyć, że czerwona odmiana zawiera wię­cej potasu, żelaza i rybo­fla­winy niż biała. Co cie­kawe, dowie­dziono, iż wino musu­jące ma podob­ny wpływ na orga­nizm czło­wieka, co czer­wone. Jakie jest więc jego dzia­ła­nie?

Czy wino jest zdrowe na serce? Pozy­tywne skutki picia wina

Trunek ten, pity w roz­sąd­nych ilo­ściach, może wspo­móc dzia­ła­nie całego orga­nizmu. Przede wszystkim picie wina czerwonego (dzięki wyso­kiej zawar­to­ści przeciw­utle­nia­czy w tym alkoholu) pozwala na eli­mi­na­cję wol­nych rod­ni­ków, które są głów­nymi spraw­cami sta­rze­nia się komó­rek oraz roz­woju nowo­two­rów. Wino uła­twia także tra­wie­nie (z tego powodu bar­dzo czę­sto ser­wo­wane jest do posił­ków) oraz zwal­cze­nie dole­gli­wo­ści układu pokar­mo­wego. Zwar­to­ść alko­holu pozwala na wzrost ukrwie­nia jelit, a co za tym idzie – lep­sze wch­ła­nia­nie się skład­ni­ków odżyw­czych. Picie wina pomaga także zmniej­szyć ryzyko poja­wie­nia się kamieni w pęcherzyku żół­cio­wym oraz wspiera pracę trzustki. Dzięki popra­wie pracy narzą­dów i krą­że­nia oraz dzia­ła­niu moczo­pęd­nemu uła­twia orga­nizmowi oczysz­cza­nie się z tok­syn. Wyka­zano też bak­te­rio­bój­cze dzia­ła­nie wina. Dodat­kowo pozwala ono na regu­la­cję pracy układu ser­co­wo­-na­czy­nio­wego (także przy nad­ci­śnie­niu), zmniej­sza ryzyko zacho­ro­wa­nia na miaż­dżycę oraz popra­wia dzia­ła­nie układu odpor­no­ścio­wego. Dzięki wyso­kiej zawartości żelaza czer­wone wytrawne wino pozwala unik­nąć ane­mii. Ponadto, działa roz­kur­czowo i wspomaga dotle­nienie orga­nizmu. Trunek wspo­maga także regu­la­cję poziomu cukru w orga­nizmie oraz pracę gru­czo­łów dokrew­nych. Z badań wynika, że regu­larne picie czer­wonego wina dzięki wyso­kiej zawar­to­ści reswe­ra­trolu pozwala spo­wol­nić demen­cję, łago­dzi również bóle sta­wów.

Zdrowe wino – jakie ilo­ści będą odpo­wied­nie?

Mimo iż dowie­dziono, że wino jest zdrowe i ma dobro­czynny wpływ na ludzki orga­nizm, nie wolno sto­so­wać go jako pana­ceum – środka, który zwal­czy wszel­kie scho­rze­nia. Trzeba także pamięć, że spo­ży­wanie alkoholu w nadmia­rze może przy­nieść skutki odwrotne od zamie­rzo­nych, dlatego mak­sy­malna dawka to 1–2 kie­liszki lek­kiego wina dzien­nie (dla zdrowej dorosłej osoby). Nadu­ży­wa­nie alko­holu nie­sie ze sobą wiele zagro­żeń, aby więc toast „na zdro­wie” miał odzwier­cie­dle­nie w rze­czy­wi­sto­ści, nie należy przekraczać roz­sąd­nej dawki. Alko­hol jest bezwzględnie zakazany dla kobiet w ciąży!

Czy picie wina jest cał­ko­wi­cie zdrowe? Zagro­że­nia

Powyż­szy arty­kuł nie służy pro­mo­cji picia alko­holu jako recepty na dłu­gie życie w zdro­wiu. Należy pamię­tać, że wino (nawet to naj­zdrow­sze – czer­wone wytrawne) może wywoływać wiele nega­tywnych skutków. Należą do nich m.in. zabu­rze­nia we wch­ła­nia­niu się wita­min m.in. D i C, a także obcią­że­nie wątroby, a co za tym idzie – ryzyko mar­sko­ści tego narządu. Może również dojść do nadmier­nego spo­ży­cia alko­holu – według Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia to przekroczenie liczby 10 stan­dar­do­wych drinków (kie­li­szek 12% alko­holu) w tygo­dniu. Regu­larne spo­ży­wa­nie alko­holu może prowadzić do uza­leż­nień, a także uszko­dze­ń mózgu i narzą­dów wewnętrz­nych.

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości