Podróże

Istebna – atrak­cje tury­styczne i cie­kawe miej­sca 

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk

Ser­cem Beskidu Ślą­skiego jest nie­wielka wieś Istebna. Atrak­cje miej­sco­wo­ści oraz ota­cza­jąca ją natura spra­wiają, że jest ona odwie­dzana przez licznych tury­stów z całego kraju. Co warto zoba­czyć w Isteb­nej i w jej oko­licy oraz jak spę­dzić tam let­nie waka­cje?

Istebna
Janusz Łukomski-Prajzner/GettyImages Istebna Źródło: iStock Editorial

Co warto zoba­czyć w Isteb­nej i w jej oko­licach? 

Bogata w atrak­cje Istebna spra­wia, że łatwo zapo­mnieć o tym, że jest to jedy­nie mała wieś. Na każ­dym kroku można tam się natknąć na warty odwie­dza­nia zaby­tek lub muzeum. Cie­kawe atrak­cje zna­leźć można także w oko­licznych wsiach. Są to przede wszyst­kim budynki sakralne, ale i róż­no­rodne muzea. Należą do nich mię­dzy innymi:

Para­fialny kościół kato­licki pw. Dobrego Paste­rza w Isteb­nej: budy­nek sakralny znaj­du­jący się w samym cen­trum wsi. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje jego wyjąt­kowe wnę­trze, które zdo­bią poli­ch­ro­mie autor­stwa dwóch isteb­niań­skich arty­stów ludo­wych – Ludwika Kona­rzew­skiego i Jana Wała­cha.

Para­fialny kościół kato­licki pw. Podwyż­sze­nia Krzyża Świę­tego w Isteb­nej: drew­niany kośció­łek z końca XVIII wieku, stał nie­gdyś w miej­sco­wo­ści Przy­szo­wice, ale został w cało­ści prze­nie­siony do Isteb­nej. Znaj­duje się on na szlaku Archi­tek­tury Drew­nia­nej woje­wódz­twa ślą­skiego.

Kościół ewan­ge­licko-augs­bur­ski: wznie­siony w 1930 roku kościół powstał według pro­jektu zna­nego ślą­skiego archi­tekta Tade­usza Michejdy, który jest auto­rem m.in. gma­chu Syn­dy­katu Pol­skich Hut Żela­znych w Kato­wi­cach.

Kościół Matki Boskiej Fatim­skiej na Ste­cówce i Kościół kato­licki pw. Świę­tego Józefa na Mla­skawce: oby­dwa kościoły to piękne przy­kłady współ­cze­snego ludo­wego budow­nic­twa sakral­nego. Zbu­do­wane są z drewna, a ich wnę­trza zdo­bią deko­ra­cje stwo­rzone przez lokal­nych arty­stów.

Kurna cha­łupa Kawu­lo­ków: nie­wiel­kie muzeum etno­gra­ficzne przed­sta­wia­jące wypo­sa­że­nie daw­nej chaty góral­skiej, są w niej meble, sprzęty codzien­nego użytku, narzę­dzia rol­ni­cze oraz ludowe instru­menty muzyczne. Muzeum było także warsz­ta­tem twórcy ins­tru­men­tów ludo­wych Jana Kawo­luka.

Muzeum pry­watne i gale­ria rodziny Kona­rzew­skich: muzeum pre­zen­tuje pokaźną kolek­cję obra­zów i rzeźb two­rzo­nych przez zmar­łych i żyją­cych człon­ków rodziny arty­stów Kona­rzew­skich. W pobliżu zacho­wała się także rodzinna kaplica wotywna Kona­rzew­skich pw. NMP Kró­lo­wej Korony Pol­skiej z 1923 roku.

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki: w Istebnej znajduje się także miejsce ważne dla polskiego himalaizmu. Muzeum poświęcone Jerzemu Kukuczce zlokalizowane jest w dawnym domu himalaisty i można w nim zobaczyć ekspozycję obejmującą m.in. stary sprzęt górski, fotografie z wypraw oraz odznaczenia Kukuczki.

Naturalne atrakcje turystyczne Istebnej 

Atrakcją Istebnej jest także otaczająca ją natura. W pobliskich lasach i górach znaleźć można liczne szlaki piesze oraz trasy rowerowe, a także drogi idealne na konne wycieczki. Podczas urlopu w Istebnej warto wybrać się na spacer po otaczających ją wzgórzach, z których rozciąga się piękny widok na okoliczne miejscowości i górujące nad nimi pasma górskie. Co więcej w okolicy działają dwa duże ośrodki narciarskie: Kompleks Zagroń Istebna (z 5 trasami narciarskimi: jedną zieloną, dwiema niebieskimi i dwiema czerwono-niebieskimi) oraz Ośrodek Narciarski Złoty Groń w Istebnej (na terenie ośrodka jest 5 tras zjazdowych: niebieskie i niebiesko-czerwona oraz jedna zielona).

W tej części Beskidu Śląskiego są liczne szlaki turystyczne, piesze i rowerowe. Łatwy do pokonania jest pieszy zielony szlak wiodący ze szczytu Kiczory na Baranią Górę (najwyższy szczyt w polskiej części Śląska Cieszyńskiego), nieco trudniejszy jest pieszy szlak żółty z dzielnicy Wisły Głębce wiodący do malowniczej wsi Koniaków (tworzącej z Jaworzynką i Istebną tzw. Beskidzką Trójwieś).

Przez Istebną biegną też trasy rowerowe, w tym Międzynarodowy Szlak Rowerowy Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń. Inne warte uwagi szlaki dla fanów górskich wycieczek rowerowych to czerwone szlaki: Główny Karpacki Szlak Rowerowy liczący ponad 600 km oraz Szlak rowerowy 24C. Dla mniej wprawionych rowerzystów lepszym wyborem będzie zielona trasa rowerowa nr 253 – Istebna – Jaworzynka – Koniaków, która ma zaledwie 28 km.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Jak przygotować się do górskiej wędrówki?
Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: iStock Editorial

Pozostałe wiadomości