Styl Życia

Czym jest halal i jakie jedze­nie można spo­ży­wać według sza­riatu?

halal

Fot. LisaInGlasses / Getty Images

Styl Życia

Czym jest halal i jakie jedze­nie można spo­ży­wać według sza­riatu?

halal

Fot. LisaInGlasses / Getty Images

Choć słowo „halal” okre­śla ogólny zbiór tego, na co pozwala sza­riat i używa się go głów­nie do okre­śle­nia diety sto­so­wa­nej przez kon­ser­wa­tyw­nych muzuł­ma­nów. Co spra­wia, że jedze­nie jest „czy­ste”, jak wygląda ubój rytu­alny i czym jest cer­ty­fi­kat halal?

Wszyst­kich wyznaw­ców islamu obo­wią­zuje sza­riat, czyli zbiór zasad nor­mu­jący ich życie codzienne. Halal okre­śla, co muzuł­ma­nie mogą robić, a haram to, co jest kate­go­rycz­nie zabro­nione. Jedną z naj­waż­niej­szych zasad jest prze­strze­ga­nie diety halal, czyli wol­nej od wszel­kich zabro­nio­nych pro­duk­tów, uwa­ża­nych za „nieczy­ste”. W Pol­sce pro­dukty halal, a zwłasz­cza mięso, wzbu­dzają wiele kontrowersji. Wiąże się to z ubo­jem, sposobem, w jaki pozyskuje się to „dozwo­lone do spo­ży­cia” mięso.

Więcej:

Co to jest halal i jak się go kate­go­ry­zuje?

Halal, czyli to, na co sza­riat pozwala, dzieli się na cztery grupy:

  • Wadżib, czyli wszyst­kie czyn­no­ści obo­wiąz­kowe, któ­rych nie­speł­nie­nie uzna­wane jest za grzech. Do wadżibu zalicza się m.in. codzienną modli­twę, czcze­nie Allaha, poszcze­nie w trak­cie święta rama­dan czy spo­ży­wa­nie jedy­nie żyw­no­ści halal oraz uży­wa­nie kosme­ty­ków halal.
  • Musta­habb, czyli czyn­ność zale­cane, wykonywane przez każdego dobrego muzuł­ma­nina. Do musta­habb zali­czyć można m.in. pomoc innym ludziom, opiekę nad star­szymi oraz wspo­ma­ga­nie akcji pomo­co­wych.
  • Mubah, czyli zacho­wa­nia neu­tralne w świe­tle religii, np. wyko­ny­wa­nie danego zawodu.
  • Makruh, czyli zbiór czyn­ność dozwo­lo­nych, ale nie­za­le­ca­nych. Makruh obej­muje zarówno poważne sytu­acje, takie jak np. wzię­cie roz­wodu, jak i bar­dziej błahe, np. zjedze­nie mocno czosn­ko­wej potrawy przed pój­ściem do meczetu.

Czym cha­rak­te­ry­zuje się jedze­nie halal?

Kuch­nia halal, czyli ta, w któ­rej skład wcho­dzą potrawy spo­ży­wane przez muzuł­ma­nów, jest wolna od pro­duk­tów zaka­za­nych przez Koran. Według świę­tej islam­skiej księgi wyznawcy nie mogą spo­ży­wać krwi, mięsa wie­przo­wego i alko­holu, ale też i m.in. mięsa psów, węży, małp, osłów oraz zwie­rząt dra­pież­nych (np. tygrysa czy sępa) albo szkod­ni­ków (np. szczu­rów lub myszy). Zaka­zuje się także jedze­nia mięsa zwie­rząt zwy­cza­jowo uzna­wa­nych za brudne lub odra­ża­jące np. owa­dów, larw, żab oraz zwie­rząt jadowitych, np. skor­pio­nów czy roz­dy­mek. Mięso halal musi być uzy­skane w rytu­alnym uboju, prze­pro­wa­dzo­nym zgod­nie z pra­wem islam­skim.

Zobacz także: Kultura żydowska oczami międzynarodowych artystów

Jak wygląda rytu­alny ubój halal?

Ubój halal musi być prze­pro­wa­dzony zgod­nie z pra­wem islam­skim. Przede wszystkim może go dokonać jedy­nie osoba będąca muzuł­ma­ninem. Zwie­rzę usta­wia się głową w kie­runku arab­skiego mia­sta Mekka. Tuż przed zabi­ciem zwie­rzęcia wykrzykuje się zwrot „Bismillah! (W imię Boga!)”. Naj­waż­niej­szy jest jed­nak sam moment uboju. Sto­so­wane do tego narzę­dzie musi być bar­dzo ostre, żeby cię­cie było płynne i nie­prze­rwane. Samo cię­cie powinno prze­ciąć tcha­wicę zwie­rzęcia, prze­łyk oraz główne tęt­nice szyjne. Nie każda uboj­nia może doko­ny­wać rytu­al­nego uboju. Nie­zbędny jest do tego spe­cjalny cer­ty­fi­kat halal, wyda­wany przez lokalne muzuł­mań­skie orga­ni­za­cje reli­gijne. Wydaje się go tylko po speł­nie­niu wszyst­kich wyma­gań zwią­za­nych z pozy­ski­wa­niem mięsa halal.


Zobacz film: Kawior po żydowsku. Źródło: Dzień Dobry TVN

Ubój halal w Pol­sce

Choć w Pol­sce sku­pi­ska wyznaw­ców islamu są sto­sun­kowo bar­dzo małe, na tere­nie kraju ist­nieją uboj­nie dzia­ła­jące w sys­te­mie halal. Budzi to jed­nak wiele kon­tro­wer­sji, ponieważ przez wiele osób ubój rytu­alny uzna­wany jest za bestial­ski i nie­hu­ma­ni­tarny (śmierć zwie­rzęcia polega na powol­nym wykrwa­wia­niu się). W 1997 roku w życie weszła ustawa o ochro­nie zwie­rząt, zgodnie z którą zwie­rzę może być pod­dane ubo­jowi jedy­nie po ówcze­snym pozba­wie­niu go świa­do­mo­ści. Ta zasada nie dotyczyła jed­nak obrząd­ków reli­gij­nych, czyli m.in. uboju halal. Po latach pro­te­stów i dys­ku­sji na ten temat w 2013 roku wpro­wa­dzono cał­ko­wity zakaz uboju bez ogłu­sza­nia. Jed­nakże rok póź­niej Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyjny uznał, że zakaz rytu­al­nego uboju naru­sza wol­ność reli­gii i sumie­nia, dla­tego zakaz został uchy­lony. Obec­nie na tere­nie Pol­ski działa kil­ka­na­ście ubojni dro­biu i bydła z cer­ty­fi­katem halal, a samo mięso halal dostępne jest w licz­nych mar­ke­tach i restau­ra­cjach.

Co sądzisz o tym artykule?
85
12
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0