Podróże

Góry Kasty­lij­skie – geo­lo­gia, poło­że­nie i naj­więk­sze atrak­cje tury­styczne

Podróże

Autor:
Adrian
Adamczyk
Góry Kastylijskie

Góry Kasty­lij­skie to wspa­niały, maje­sta­tycz­ny łań­cuch gór­ski, cią­gnący się przez tery­to­rium dwóch państw: Por­tu­ga­lii i Hisz­pa­nii. Zach­wyca róż­no­rod­no­ścią ukształ­to­wa­nia terenu, wspa­niałą fauną i florą i nie­sa­mo­wi­tymi kra­jo­bra­zami. Co warto o nim wie­dzieć?

Geolo­gia i poło­że­nie Gór Kasty­lij­skich

Góry Kasty­lij­skie wypię­trzyły się w wyniku ruchów eoceń­skich. Są zbu­do­wane głów­nie z gra­ni­tów i łup­ków kry­sta­licz­nych. Na ich tere­nie zaob­ser­wo­wać można liczne plej­sto­ceń­skie formy polo­dow­cowe. Znaczna część Gór Kasty­lij­skich, bo aż ¾ ich powierzchni, leży po stro­nie hisz­pań­skiej. Nato­miast ich zachod­nie pasma znaj­dują się na tery­to­rium cen­tral­nej Por­tu­ga­lii. Stoki pół­nocne całego pasma są łagodne, nato­miast stoki połu­dniowe strome i gwał­tow­nie prze­cho­dzące w rów­niny Nowej Kasty­lii. 

Góry Kasty­lij­skie – gdzie jechać?

Góry Kasty­lij­skie dzielą się na dwa­dzie­ścia róż­nych pasm gór­skich. Pra­wie każde z nich cha­rak­te­ry­zuje się odmien­nym ukształ­to­wa­niem terenu i innymi kra­jo­bra­zami. Po stro­nie por­tu­gal­skiej warto odwie­dzić łań­cuch Serra da Estrela, sta­no­wiący naj­wyż­sze pasmo gór­skie w całej Por­tu­ga­lii. Będąc tam, warto wejść na naj­wyż­szy szczyt pasma – Torre (1993 m n.p.m.), na któ­rym stoi wieża wido­kowa, spra­wia­jąca, że naj­wyż­szy punkt Por­tu­ga­lii sięga dokład­nie 2000 m n.p.m. Po stro­nie hisz­pań­skiej warto odwie­dzić przede wszyst­kim pasmo Sierra de Gre­dos, które zachwyca naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­nymi wido­kami. Co wię­cej, to wła­śnie ponad nim wzbija się naj­wyż­szy szczyt Gór Kasty­lij­skich – Alman­zor (2592 m n.p.m.). Wspa­niałe formy skalne podzi­wiać można w Sierra de Guadar­rama, kli­ma­tyczne mia­steczka pośród zie­lo­nych wzgórz w Sierra de Fran­cia, a na nar­tach poje­ździć w Sierra de Béjar. Każde z pasm przy­ciąga bowiem innymi atrak­cjami tury­stycz­nymi.

Infor­ma­cje prak­tyczne przed podróżą w Góry Kasty­lij­skie

Do Hisz­pa­nii i Por­tu­ga­lii można z łatwo­ścią dostać się z Pol­ski drogą lądową – samo­cho­dem, auto­bu­sem lub pocią­giem. Ze względu na odle­głość tych państw, podróż, choć cie­kawa, może oka­zać się męcząca. Podróżni z Pol­ski, któ­rzy chcą odwie­dzić Góry Kasty­lij­skie, powinni więc wybrać drogą powietrzną. Gdy chce się zobaczyć część por­tu­gal­ską, naj­le­piej wybrać się do Porto, w któ­rym znaj­duje się mię­dzy­na­ro­dowe lot­ni­sko i pokaźna liczba miejsc noc­le­go­wych. Z Porto można udać się np. do miej­sco­wo­ści Celo­rico da Beira, Gurda lub Gouveia, które leżą u podnóża gór­skiego Parku Naro­do­wego Serra da Estrela. Po stro­nie hisz­pań­skiej naj­le­piej w pierw­szej kolej­no­ści udać się do Madrytu. Ze sto­licy Hisz­pa­nii można dostać się pocią­giem lub auto­bu­sem do wybra­nej przez sie­bie, leżą­cej w Górach Kasty­lij­skich miej­sco­wo­ści. Jed­nakże naj­bli­żej poło­żoną czę­ścią por­tu­gal­sko-hisz­pań­skiego pasma gór­skiego jest Park Naro­dowy Guadar­rama. Bez względu na to, którą par­tię łań­cucha się wybie­rze, warto roz­wa­żyć także opcję wypo­ży­cze­nia samo­chodu, który umoż­liwi dosta­nie się we wszyst­kie zakątki Gór Kasty­lij­skich. Jed­nakże naj­słyn­niej­sze szlaki gór­skie popro­wa­dzone są zazwy­czaj w pobliżu więk­szych miej­sco­wo­ści, do któ­rych łatwo dostać się komu­ni­ka­cją mię­dzy­mia­stową. 

Trek­king w Górach Kasty­lij­skich

Choć Góry Kasty­lij­skie bar­dzo czę­sto kra­jo­bra­zowo przy­po­mi­nają pol­skie Tatry, trek­king po nich nieco się różni. Przez pasmo prze­bie­gają liczne szlaki tury­styczne (zarówno pie­sze, jak i rowe­rowe), ale są dużo gorzej ozna­czone niż trasy w Pol­sce. Zazwy­czaj zazna­czony jest jedy­nie począ­tek trasy oraz wska­zany kie­ru­nek drogi na ewen­tu­al­nym roz­ga­łę­zie­niu. Po stro­nie hisz­pań­skiej zna­leźć można liczne schro­ni­ska wysokogór­skie. Nie­stety, bra­kuje ich po stro­nie por­tu­gal­skiej. W Górach Kasty­lij­skich atrakcje znajdą zarówno rodziny z dziećmi i wiel­bi­ciele spa­cerów po łagod­nych grzbie­tach, jak i pasjo­naci wspi­naczki wysokogór­skiej oraz doświad­czeni wędrowcy, lubiący wędrówki po stro­mych gra­niach. 

Zobacz także:

Zobacz wideo: Ubezpiecz się przed wyjazdem w narty

Ubezpiecz się przed wyjazdem na narty
Ubezpiecz się przed wyjazdem na narty

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF

Pozostałe wiadomości