Beskidy Zachod­nie - naj­pięk­niej­sze szlaki i naj­cie­kaw­sze miej­sca

Beskidy, góry, szlaki
Wejście na górę
Źródło: leszekglasner/Getty Images
Beskidy Zachod­nie to pasmo gór­skie poło­żone w połu­dnio­wej Pol­sce, w obrę­bie Zew­nętrz­nych Karpat Zachod­nich. Wspól­nie z Beski­dem Wschod­nim i Środ­ko­wym two­rzą masyw Beski­dów - jeden z pięk­niej­szych, gór­skich zakąt­ków kraju. Jakie są naj­ciekawsze miej­sca Beskidu Zachod­niego?

Beskidy nie należą do naj­po­pu­lar­niej­szych pasm gór­skich w Pol­sce, dla­tego sta­no­wią dobrą alterna­tywę np. dla zatło­czo­nych Tatr. Leżą na tere­nie czterech państw: Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Rumunii. Ich cha­rak­te­ry­styczną cechą jest moż­li­wość zaob­ser­wo­wania w tym rejo­nie pię­ciu różnych pię­ter kra­jo­bra­zo­wych: podgór­skiego, dolno- i gór­no­re­glo­wego, sub­al­pej­skiego i alpejskiego. Każdy charakteryzuje się zaś inną formą terenu, fauną i florą. Przez Beskidy prze­pływa rów­nież kró­lowa pol­skich rzek Wisła, która współtwo­rzy nie­zwy­kle uroz­ma­icony kra­jo­braz. Jedna z czę­ści Beski­dów - Beskidy Zachod­nie sta­no­wią więc miej­sce ide­alne na waka­cyjny odpo­czynek dla miło­śni­ków cie­ka­wej przy­rody i wspa­nia­łych gór­skich wido­ków, a jed­no­cze­śnie zwo­len­ni­ków niezatło­czo­nych szla­ków tury­stycz­nych i schro­nisk. 

Beskidy Zachod­nie - podział

Znaj­du­jące się w łań­cu­chu Kar­pat Beskidy to zespół pasm gór­skich, roz­cią­ga­jący się od rzeki Beczwy w Cze­chach po rzekę Cze­re­mosz na Ukra­inie. Geogra­ficz­nie dzieli się je na trzy czę­ści: Beskidy Zachod­nie, Wschod­nie i Środ­kowe. Naj­więk­szy ich obszar sta­no­wią Beskidy Zachod­nie, w któ­rych skład wcho­dzą: Beskid Ślą­ski, Ślą­sko-Moraw­ski, Mały, Makow­ski, Wyspowy, Żywiecki, Sądecki oraz góry Czer­chow­skie, Kisuc­kie i Gorce, a także Kotliny Żywiecka i Rab­czań­ska.

Naj­pięk­niej­sze szlaki tury­styczne w Beski­dach Zachod­nich

Piękne świer­kowe lasy, poła­cie koso­drze­winy i łagodne fale gór­skich zbo­czy - z tego sły­ną Beskidy Zachodnie. Szlaki tury­styczne popro­wa­dzone przez zachod­nią część Beski­dów nie są wymaga­jące, a zapew­niają piękne widoki i bli­skość wyjąt­ko­wej natury. Naj­wyż­szym szczy­tem Beskidów Zachod­nich jest wysoka na 1725 m n.p.m. Babia Góra, zwana rów­nież Dia­bla­kiem. Naj­po­pu­lar­niej­szym i naj­cie­kaw­szym szla­kiem na jej szczyt jest ten bie­gnący z prze­łę­czy Kro­wiarki, przez Soko­licę, Gów­niaka i Wołowe Skały. Z Babiej Góry zejść można przez polanę Mar­kowe Szczawiny, na któ­rej stoi spo­rych roz­mia­rów schro­nisko PTTK.

Inną cie­kawą trasą w Beski­dach Zachod­nich jest wej­ście na poło­żone w pół­nocno-wschod­niej czę­ści Beskidu Ślą­skiego Skrzyczne. Z jego szczytu podzi­wiać można piękną pano­ramę Szczyrku oraz przy dobrej widocz­no­ści szczyty Tatr. Po stro­nie cze­skiej warto wybrać się na Łysą Górę (cz. Lysá hora) - naj­wyż­szy szczyt pasma Beskidu Moraw­sko-Ślą­skiego. W pobliżu szczytu znaj­duje się wysoki na 78 metrów prze­kaź­nik telewi­zyjny oraz obser­wa­to­rium mete­oro­lo­giczne. Z Łysej Góry można przejść żół­tym szla­kiem na inny wart uwagi cze­ski szczyt – Smrek (cz. Smrk).

Beskidy Zachod­nie - atrak­cje poza szla­kami pie­szymi

Na tere­nie Beski­dów Zachod­nich, oprócz szlaków, zna­leźć można wiele innych atrak­cji turystycz­nych. Pod­czas wizyty w Beski­dach warto odwie­dzić mia­sto uzna­wane za jego sto­licę - Biel­sko-Białą, która bogata jest w piękne zabyt­kowe budowle i cie­kawe miej­sca tury­styczne. Sym­bo­lem mia­sta są dwie, znane kre­skówki pol­skie "Rek­sio" oraz "Bolek i Lolek", któ­rych bohaterów pomniki zoba­czyć można w jego cen­trum. Pobyt w Beski­dach Zachod­nich nie może odbyć się bez wizyty w mie­ście rodzin­nym naj­słyn­niej­szego pol­skiego skoczka nar­ciar­skiego Adama Małysza. W Wiśle podzi­wiać można nie tylko skocz­nię, na któ­rej tre­nuje repre­zen­ta­cja pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich, ale także Muzeum Tro­feów Adama Mały­sza.

Beskid Sądecki odwie­dzić powinni wszy­scy pasjo­naci histo­rii oraz miło­śnicy cza­sów dziel­nych ryce­rzy i pięk­nych panien dworu. Znaj­duje się tam bowiem wiele ruin zam­ko­wych, m.in. Zamek Pła­wiec, Zamek Kró­lew­ski w Nowym Sączu czy śre­dnio­wieczny zamek Rytro we wsi Sucha Struga. Choć Beskidy to przede wszyst­kim tereny górzy­ste, region ten obfi­tuje w malow­ni­czo położone jeziora, umoż­li­wia­jące latem upra­wia­nie wielu spor­tów wod­nych. Należą do nich m.in. Jezioro Żywiec­kie, Czer­niań­skie i Mię­dzy­brodz­kie.

Beskidy Zachodnie zimą

W Beskidy Zachod­nie powinni się wybrać rów­nież miło­śnicy "bia­łego sza­leń­stwa". Zimą cze­kają tam na przy­jezd­nych liczne atrak­cje, a sam Beskid sta­nowi loka­li­za­cję wielu zna­nych ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak te w Szczyrku, Biel­sko-Bia­łej czy Żywcu. Dzięki licz­nym spe­cjal­nie wyzna­czo­nym tra­som można tam uprawiać nar­ciar­stwo zjaz­do­we, jazdę na snow­bo­ar­dzie, a także nar­ciar­stwo bie­gowe. Co wię­cej, Beskid Zachodni przy­ciąga pasjo­na­tów sko­ków na nar­tach, gdyż znaj­dują się tam (słu­żące głów­nie do tre­nin­gów) skocz­nie: w Bystrej, Szczyrku i Wiśle.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: leszekglasner/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Anna i Sandra przed rozpoczęciem Dzień Dobry TVN robią to osobno. "Zostawiona gdzieś w kącie"

Anna i Sandra przed rozpoczęciem Dzień Dobry TVN robią to osobno. "Zostawiona gdzieś w kącie"

Takiego występu w Dzień Dobry TVN jeszcze nie było. Nie uwierzycie, kto zaśpiewał

Takiego występu w Dzień Dobry TVN jeszcze nie było. Nie uwierzycie, kto zaśpiewał

Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!
Materiał promocyjny

Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

Najgorętszy trend wśród psiarzy. Czym jest ubranie "matchy-matchy"?
Materiał promocyjny

Najgorętszy trend wśród psiarzy. Czym jest ubranie "matchy-matchy"?

"Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

"Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

Gala wręczenia Bestsellerów Empiku 2023. Na scenie same gwiazdy
Materiał promocyjny

Gala wręczenia Bestsellerów Empiku 2023. Na scenie same gwiazdy

Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"
Materiał promocyjny

Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"

Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"
Materiał promocyjny

Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"

Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"
Materiał promocyjny

Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"

Jak wybrać zapach na prezent? Ekspertka zdradza sprawdzone triki
Materiał promocyjny

Jak wybrać zapach na prezent? Ekspertka zdradza sprawdzone triki

Polka mistrzynią świata w bikejoringu

Polka mistrzynią świata w bikejoringu

Jak dbać o prawidłową dietę starszych pacjentów?
Materiał promocyjny

Jak dbać o prawidłową dietę starszych pacjentów?

Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

Z tymi daniami rozkochasz w sobie każdego - oto przepisy Sebastiana Olmy na walentynki
Materiał promocyjny

Z tymi daniami rozkochasz w sobie każdego - oto przepisy Sebastiana Olmy na walentynki

Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

Szukasz prezentu na walentynki? Sprawdź astrologiczne podpowiedzi dla znaków zodiaku

Szukasz prezentu na walentynki? Sprawdź astrologiczne podpowiedzi dla znaków zodiaku

Sióstr Katarzyny Herman nie da się policzyć na palcach jednej ręki. "Mamy okresy darcia kotów"

Sióstr Katarzyny Herman nie da się policzyć na palcach jednej ręki. "Mamy okresy darcia kotów"

Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

Marcin Prokop zażartował z Szymona Hołowni. Julia Wieniawa od razu zareagowała

Marcin Prokop zażartował z Szymona Hołowni. Julia Wieniawa od razu zareagowała

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem. "Ten kraj potrzebuje naszej obecności"

Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem. "Ten kraj potrzebuje naszej obecności"

Cekiny, dekolty i błysk. Oto najpiękniejsze kreacje Bestsellerów Empiku 2023

Cekiny, dekolty i błysk. Oto najpiękniejsze kreacje Bestsellerów Empiku 2023

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

Agnieszka i Wojtek Janikowie wspominają drugi ślub. "Niejeden się bał, że nie dojedzie"

Agnieszka i Wojtek Janikowie wspominają drugi ślub. "Niejeden się bał, że nie dojedzie"

Niezwykłe, co zrobiła żona dla Piotra Cyrwusa. "Poszłam z miłości"

Niezwykłe, co zrobiła żona dla Piotra Cyrwusa. "Poszłam z miłości"

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

Kasia Sochacka - kim jest? Kariera, życie osobiste

Kasia Sochacka - kim jest? Kariera, życie osobiste