Beskidy Zachod­nie - naj­pięk­niej­sze szlaki i naj­cie­kaw­sze miej­sca

Beskidy, góry, szlaki
Wejście na górę
Źródło: leszekglasner/Getty Images
Beskidy Zachod­nie to pasmo gór­skie poło­żone w połu­dnio­wej Pol­sce, w obrę­bie Zew­nętrz­nych Karpat Zachod­nich. Wspól­nie z Beski­dem Wschod­nim i Środ­ko­wym two­rzą masyw Beski­dów - jeden z pięk­niej­szych, gór­skich zakąt­ków kraju. Jakie są naj­ciekawsze miej­sca Beskidu Zachod­niego?

Beskidy nie należą do naj­po­pu­lar­niej­szych pasm gór­skich w Pol­sce, dla­tego sta­no­wią dobrą alterna­tywę np. dla zatło­czo­nych Tatr. Leżą na tere­nie czterech państw: Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Rumunii. Ich cha­rak­te­ry­styczną cechą jest moż­li­wość zaob­ser­wo­wania w tym rejo­nie pię­ciu różnych pię­ter kra­jo­bra­zo­wych: podgór­skiego, dolno- i gór­no­re­glo­wego, sub­al­pej­skiego i alpejskiego. Każdy charakteryzuje się zaś inną formą terenu, fauną i florą. Przez Beskidy prze­pływa rów­nież kró­lowa pol­skich rzek Wisła, która współtwo­rzy nie­zwy­kle uroz­ma­icony kra­jo­braz. Jedna z czę­ści Beski­dów - Beskidy Zachod­nie sta­no­wią więc miej­sce ide­alne na waka­cyjny odpo­czynek dla miło­śni­ków cie­ka­wej przy­rody i wspa­nia­łych gór­skich wido­ków, a jed­no­cze­śnie zwo­len­ni­ków niezatło­czo­nych szla­ków tury­stycz­nych i schro­nisk. 

Beskidy Zachod­nie - podział

Znaj­du­jące się w łań­cu­chu Kar­pat Beskidy to zespół pasm gór­skich, roz­cią­ga­jący się od rzeki Beczwy w Cze­chach po rzekę Cze­re­mosz na Ukra­inie. Geogra­ficz­nie dzieli się je na trzy czę­ści: Beskidy Zachod­nie, Wschod­nie i Środ­kowe. Naj­więk­szy ich obszar sta­no­wią Beskidy Zachod­nie, w któ­rych skład wcho­dzą: Beskid Ślą­ski, Ślą­sko-Moraw­ski, Mały, Makow­ski, Wyspowy, Żywiecki, Sądecki oraz góry Czer­chow­skie, Kisuc­kie i Gorce, a także Kotliny Żywiecka i Rab­czań­ska.

Naj­pięk­niej­sze szlaki tury­styczne w Beski­dach Zachod­nich

Piękne świer­kowe lasy, poła­cie koso­drze­winy i łagodne fale gór­skich zbo­czy - z tego sły­ną Beskidy Zachodnie. Szlaki tury­styczne popro­wa­dzone przez zachod­nią część Beski­dów nie są wymaga­jące, a zapew­niają piękne widoki i bli­skość wyjąt­ko­wej natury. Naj­wyż­szym szczy­tem Beskidów Zachod­nich jest wysoka na 1725 m n.p.m. Babia Góra, zwana rów­nież Dia­bla­kiem. Naj­po­pu­lar­niej­szym i naj­cie­kaw­szym szla­kiem na jej szczyt jest ten bie­gnący z prze­łę­czy Kro­wiarki, przez Soko­licę, Gów­niaka i Wołowe Skały. Z Babiej Góry zejść można przez polanę Mar­kowe Szczawiny, na któ­rej stoi spo­rych roz­mia­rów schro­nisko PTTK.

Inną cie­kawą trasą w Beski­dach Zachod­nich jest wej­ście na poło­żone w pół­nocno-wschod­niej czę­ści Beskidu Ślą­skiego Skrzyczne. Z jego szczytu podzi­wiać można piękną pano­ramę Szczyrku oraz przy dobrej widocz­no­ści szczyty Tatr. Po stro­nie cze­skiej warto wybrać się na Łysą Górę (cz. Lysá hora) - naj­wyż­szy szczyt pasma Beskidu Moraw­sko-Ślą­skiego. W pobliżu szczytu znaj­duje się wysoki na 78 metrów prze­kaź­nik telewi­zyjny oraz obser­wa­to­rium mete­oro­lo­giczne. Z Łysej Góry można przejść żół­tym szla­kiem na inny wart uwagi cze­ski szczyt – Smrek (cz. Smrk).

Beskidy Zachod­nie - atrak­cje poza szla­kami pie­szymi

Na tere­nie Beski­dów Zachod­nich, oprócz szlaków, zna­leźć można wiele innych atrak­cji turystycz­nych. Pod­czas wizyty w Beski­dach warto odwie­dzić mia­sto uzna­wane za jego sto­licę - Biel­sko-Białą, która bogata jest w piękne zabyt­kowe budowle i cie­kawe miej­sca tury­styczne. Sym­bo­lem mia­sta są dwie, znane kre­skówki pol­skie "Rek­sio" oraz "Bolek i Lolek", któ­rych bohaterów pomniki zoba­czyć można w jego cen­trum. Pobyt w Beski­dach Zachod­nich nie może odbyć się bez wizyty w mie­ście rodzin­nym naj­słyn­niej­szego pol­skiego skoczka nar­ciar­skiego Adama Małysza. W Wiśle podzi­wiać można nie tylko skocz­nię, na któ­rej tre­nuje repre­zen­ta­cja pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich, ale także Muzeum Tro­feów Adama Mały­sza.

Beskid Sądecki odwie­dzić powinni wszy­scy pasjo­naci histo­rii oraz miło­śnicy cza­sów dziel­nych ryce­rzy i pięk­nych panien dworu. Znaj­duje się tam bowiem wiele ruin zam­ko­wych, m.in. Zamek Pła­wiec, Zamek Kró­lew­ski w Nowym Sączu czy śre­dnio­wieczny zamek Rytro we wsi Sucha Struga. Choć Beskidy to przede wszyst­kim tereny górzy­ste, region ten obfi­tuje w malow­ni­czo położone jeziora, umoż­li­wia­jące latem upra­wia­nie wielu spor­tów wod­nych. Należą do nich m.in. Jezioro Żywiec­kie, Czer­niań­skie i Mię­dzy­brodz­kie.

Beskidy Zachodnie zimą

W Beskidy Zachod­nie powinni się wybrać rów­nież miło­śnicy "bia­łego sza­leń­stwa". Zimą cze­kają tam na przy­jezd­nych liczne atrak­cje, a sam Beskid sta­nowi loka­li­za­cję wielu zna­nych ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak te w Szczyrku, Biel­sko-Bia­łej czy Żywcu. Dzięki licz­nym spe­cjal­nie wyzna­czo­nym tra­som można tam uprawiać nar­ciar­stwo zjaz­do­we, jazdę na snow­bo­ar­dzie, a także nar­ciar­stwo bie­gowe. Co wię­cej, Beskid Zachodni przy­ciąga pasjo­na­tów sko­ków na nar­tach, gdyż znaj­dują się tam (słu­żące głów­nie do tre­nin­gów) skocz­nie: w Bystrej, Szczyrku i Wiśle.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Jak przygotować się do górskiej wędrówki?

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: leszekglasner/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Wielkie otwarcie e-sklepu TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

Wielkie otwarcie e-sklepu TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Hejt nasz powszedni. Co robić, gdy dotyka nas lub naszych dzieci? Czat z ekspertem
Materiał promocyjny

Hejt nasz powszedni. Co robić, gdy dotyka nas lub naszych dzieci? Czat z ekspertem

Twój kot lubi się wdrapywać na choinkę? Spryskaj drzewko płynem. "Nie znoszą tego zapachu"

Twój kot lubi się wdrapywać na choinkę? Spryskaj drzewko płynem. "Nie znoszą tego zapachu"

"The Last of Us" najlepszym serialem 2023 roku. Kiedy drugi sezon?

"The Last of Us" najlepszym serialem 2023 roku. Kiedy drugi sezon?

Halina Mlynkova wspomina jedną z ostatnich rozmów z teściem Janem Nowickim

Halina Mlynkova wspomina jedną z ostatnich rozmów z teściem Janem Nowickim

Kto poprowadzi program "Królowa Przetrwania"? Znamy nazwisko

Kto poprowadzi program "Królowa Przetrwania"? Znamy nazwisko

Dominika Gwit-Dunaszewska świętuje pierwsze mikołajki z synkiem. "Marzyłam o tej chwili"

Dominika Gwit-Dunaszewska świętuje pierwsze mikołajki z synkiem. "Marzyłam o tej chwili"

Świąteczne atrakcje w Zamku Książ. "To wisienka na torcie, którą kończymy rok 2023 z przytupem"
Materiał promocyjny

Świąteczne atrakcje w Zamku Książ. "To wisienka na torcie, którą kończymy rok 2023 z przytupem"

"Święta marzeń". Pobierz nasz e-book i zacznij przygotowania do świąt już dziś
Materiał promocyjny

"Święta marzeń". Pobierz nasz e-book i zacznij przygotowania do świąt już dziś

Gdzie znaleźć uniwersalne prezenty pod choinkę?
Materiał promocyjny

Gdzie znaleźć uniwersalne prezenty pod choinkę?

Zimowe atrakcje turystyczne w Warszawie. "Odpalenie iluminacji, a potem silent disco"
Materiał promocyjny

Zimowe atrakcje turystyczne w Warszawie. "Odpalenie iluminacji, a potem silent disco"

Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na sprawdzone, łatwe w doborze kosmetyki
Materiał promocyjny

Nie masz pomysłu na prezent? Postaw na sprawdzone, łatwe w doborze kosmetyki

Kup frytki i wspomóż ważną akcję. To dzięki niej rodzice mogą być blisko chorujących dzieci
Materiał promocyjny

Kup frytki i wspomóż ważną akcję. To dzięki niej rodzice mogą być blisko chorujących dzieci

Zdrowa i szybka kuchnia dla najmłodszych. Na punkcie tych dań dzieci dosłownie oszaleją
Materiał promocyjny

Zdrowa i szybka kuchnia dla najmłodszych. Na punkcie tych dań dzieci dosłownie oszaleją

Udekoruj pierniczki i poczuj magię świąt. Pomysły Darii Ładochy
Materiał promocyjny

Udekoruj pierniczki i poczuj magię świąt. Pomysły Darii Ładochy

Ruszyła akcja "Podaruj Misia". Jakie kreacje przygotowały gwiazdy z projektantami?

Ruszyła akcja "Podaruj Misia". Jakie kreacje przygotowały gwiazdy z projektantami?

''Gorgonzola. Przepyszna historia''. Pobierz nasz e-book i poznaj przepisy na dania z wyjątkowym włoskim serem.  
Materiał promocyjny

''Gorgonzola. Przepyszna historia''. Pobierz nasz e-book i poznaj przepisy na dania z wyjątkowym włoskim serem.  

Jak podkreślić biżuterią świąteczne stylizacje? "Ważne, żebyśmy wyglądały olśniewająco"
Materiał promocyjny

Jak podkreślić biżuterią świąteczne stylizacje? "Ważne, żebyśmy wyglądały olśniewająco"

Jakie są oczekiwania inwestorów co do zielonej energii? 
Materiał promocyjny

Jakie są oczekiwania inwestorów co do zielonej energii? 

Damski duet w roli prowadzących Dzień Dobry TVN. Widzowie dobrze je znają

Damski duet w roli prowadzących Dzień Dobry TVN. Widzowie dobrze je znają

Szukasz pomysłu na wykwintną przystawkę z Gorgonzolą?  
Materiał promocyjny

Szukasz pomysłu na wykwintną przystawkę z Gorgonzolą?  

Zagięte kości w każdej chwili mogą przebić jej skórę. "Jestem w Polsce jedynym przypadkiem"

Zagięte kości w każdej chwili mogą przebić jej skórę. "Jestem w Polsce jedynym przypadkiem"

"Królowa przetrwania". Nowy program z 12 znanymi kobietami. W dżungli, bez filtra i cenzury

"Królowa przetrwania". Nowy program z 12 znanymi kobietami. W dżungli, bez filtra i cenzury

Buty na jesień/zima 2023. Jak szybko i skutecznie wybrać najmodniejszy model?
Materiał promocyjny

Buty na jesień/zima 2023. Jak szybko i skutecznie wybrać najmodniejszy model?

Dlaczego koale przytulają drzewa? Poznaj ciekawostki o tym uroczym zwierzaku
Materiał promocyjny

Dlaczego koale przytulają drzewa? Poznaj ciekawostki o tym uroczym zwierzaku

Kupujesz gwiazdy betlejemskie w dyskoncie? Zwróć uwagę na cyjacje. Co to takiego?

Kupujesz gwiazdy betlejemskie w dyskoncie? Zwróć uwagę na cyjacje. Co to takiego?

Fundacja TVN otworzyła gabinety psychologiczne. "Chcemy, by pacjenci i ich rodziny czuli się zaopiekowani"

Fundacja TVN otworzyła gabinety psychologiczne. "Chcemy, by pacjenci i ich rodziny czuli się zaopiekowani"

Nastolatka urodziła w lesie. "Personelowi medycznemu powiedziała, że znalazła dziecko" 

Nastolatka urodziła w lesie. "Personelowi medycznemu powiedziała, że znalazła dziecko" 

Pizza pachnąca jesienią w wykonaniu Aleksandry Juszkiewicz. Jakie składniki wybrać?

Pizza pachnąca jesienią w wykonaniu Aleksandry Juszkiewicz. Jakie składniki wybrać?

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Marzena Rogalska wydała zbiór świątecznych opowiadań. "Wszystkie dzieją się w Wigilię"

Marzena Rogalska wydała zbiór świątecznych opowiadań. "Wszystkie dzieją się w Wigilię"

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcia z mamą. "Taki mój prywatny Aniołek"

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcia z mamą. "Taki mój prywatny Aniołek"

Ile zapłacimy za zupy i dania świąteczne Magdy Gessler?

Ile zapłacimy za zupy i dania świąteczne Magdy Gessler?

Tanie prezenty Mikołajkowe. Czy da się kupić prezent za 30 lub 50 zł w dobie inflacji?

Tanie prezenty Mikołajkowe. Czy da się kupić prezent za 30 lub 50 zł w dobie inflacji?

Ile zostało niedziel handlowych do końca roku? Czy w wigilię 2023 zrobimy zakupy?

Ile zostało niedziel handlowych do końca roku? Czy w wigilię 2023 zrobimy zakupy?

Dominik zwycięzcą "Top Model". Co planuje w najbliższych miesiącach? "To jedno z moich marzeń"

Dominik zwycięzcą "Top Model". Co planuje w najbliższych miesiącach? "To jedno z moich marzeń"

Spektrum autyzmu diagnozowane jest również u dorosłych. Jak wygląda rozpoznanie?

Spektrum autyzmu diagnozowane jest również u dorosłych. Jak wygląda rozpoznanie?

Kasia Lins o nowej płycie i muzycznym katharsis. "Nadszedł taki moment, że musiałam powiedzieć dość"

Kasia Lins o nowej płycie i muzycznym katharsis. "Nadszedł taki moment, że musiałam powiedzieć dość"

Są jednymi z najpiękniejszych siatkarek na świecie i osiągnęły sukces. "Marzenia warto spełniać"

Są jednymi z najpiękniejszych siatkarek na świecie i osiągnęły sukces. "Marzenia warto spełniać"

Finalistka "MasterChefa" o planach ślubnych. "Jest to temat sporny"

Finalistka "MasterChefa" o planach ślubnych. "Jest to temat sporny"

Historia Przemka, która łamie serce. "Zasługuje, na to, by móc funkcjonować tak, jak zwyczajne dzieci"

Historia Przemka, która łamie serce. "Zasługuje, na to, by móc funkcjonować tak, jak zwyczajne dzieci"

Życie w spirali zadłużenia. Jak nie nabrać się na "chwilówkę"?

Życie w spirali zadłużenia. Jak nie nabrać się na "chwilówkę"?

Święty Mikołaj w Dzień Dobry TVN. "Przyjechał specjalnie dla Państwa i Waszych dzieci"

Święty Mikołaj w Dzień Dobry TVN. "Przyjechał specjalnie dla Państwa i Waszych dzieci"

Klaudia El Dursi zdradziła, ile kieszonkowego dostaje jej syn. Kwota zaskakuje

Klaudia El Dursi zdradziła, ile kieszonkowego dostaje jej syn. Kwota zaskakuje

Co trzeci Polak jest niewierny. Czy warto ostrzegać bliskich, że są zdradzani?

Co trzeci Polak jest niewierny. Czy warto ostrzegać bliskich, że są zdradzani?

Micro-cheating. Na czym polega subtelna zdrada?

Micro-cheating. Na czym polega subtelna zdrada?

Trzylatka podmieniła w sklepie stare buty na nowe. "Geniusz"

Trzylatka podmieniła w sklepie stare buty na nowe. "Geniusz"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas