Jak uży­wać olejku paczu­lo­wego, by w pełni wyko­rzy­stać jego wła­ści­wo­ści?

Olejek w szklanych butelkach
Fot. NataGolubnycha/ Getty Images
Ole­jek paczu­lowy jest pozy­ski­wany z suszo­nego ziela paczuli, rośliny pocho­dzą­cej z Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej. Jest bar­dzo gęsty, cechuje go także brą­zowo-zie­lona barwa oraz cha­rak­te­ry­styczny orientalny zapach. Wyko­rzy­sty­wany jest nie tylko jako składnik perfum, ale i w leczeniu.

Ole­jek paczu­lowy może być uży­wany na wiele spo­so­bów – wszystko zależy od tego, jakie wła­ści­wo­ści i dzia­ła­nie tego olejku chce się wyko­rzy­stać. Należy pamię­tać, żeby sto­so­wać go wyłącznie zewnętrz­nie, a na skórę powi­nien być nakła­dany jedynie w for­mie ­roz­cień­czo­nej.

Paczula – roślina

Paczula jest wie­lo­let­nią byliną w for­mie pół­krzewu. Cechują ją bar­dzo drobne, bia­ło-ró­żowe kwiaty oraz liście o jajo­wato-trój­kąt­nym kształ­cie umiesz­czone na łodyż­kach. Osiąga około 1 metra wyso­ko­ści. Roślina ta rośnie głównie na tere­nach Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej, zwłaszcza w Malezji, Indiach, Tajlandii, Chinach, ale też w innych częściach świata, m.in. na Kara­ibach, Mada­ga­skarze i w Bra­zy­lii. Jej nazwa wywo­dzi się z języka tamil­skiego i ozna­cza zie­lony liść. Zapach paczuli jest bar­dzo inten­sywny, koja­rzy się z Orien­tem. Domi­nują w nim nuty korzenno-zie­mi­ste. Roślina ta jest sze­roko wyko­rzy­sty­wana – w Pol­sce znana głów­nie w for­mie olejku. Co cie­kawe ole­jek z paczuli doj­rzewa z cza­sem, zyskując na głębi koloru (w ostat­niej fazie doj­rzewania ma szla­chetną barwę ciem­nego bursz­tynu) i zapa­chu, który dodat­kowo staje się łagod­niej­szy. Głów­nym skład­ni­kiem olejku paczu­lo­wego jest alko­hol paczu­lowy, tzw. paczu­lol, który odpo­wiada za jego woń.

Wła­ści­wo­ści olejku paczuli

Ole­jek paczu­lowy ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie – wszystko dzięki swoim wszech­stron­nym wła­ści­wo­ściom, za które odpo­wiada aż 70 skład­ni­ków aktyw­nych zawar­tych w olejku. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­grzy­bi­czo, może wspomagać lecze­nie egzemy. Ma również wła­ści­wo­ści anty­cel­lu­li­towe oraz ścią­ga­jące i rege­ne­ru­jące skórę. Ponadto działa prze­ciw­o­brzę­kowo i moczo­pęd­nie. Ole­jek z paczuli ma wpływ nie tylko na ciało, ale i na umysł – ma wła­ści­wo­ści anty­de­pre­syjne i prze­ciw­stre­sowe. Pozwala na łago­dze­nie nie­po­żą­da­nych sta­nów emo­cjo­nal­nych takich jak lęk, wyczer­pa­nie ner­wowe czy skutki nadmier­nego stresu. Pomaga także wal­czyć z bez­sen­no­ścią. Ole­jek paczuli wykorzystywany jest także jako natu­ralny afro­dy­zjak.

>>> Zobacz też: Szafran to afrodyzjak! Jak go stosować w kuchni i lecznictwie?

Uży­wa­nie olejku z paczuli

Ole­jek paczu­lowy nie może być sto­so­wany wewnętrz­nie. W przy­padku masaży należy pamię­tać, że nie można apli­ko­wać go na skórę w for­mie nie­roz­cień­czo­nej – grozi to popa­rze­niem. Bar­dzo dobrze łączy się z olejkami bazowymi: cedro­wym, cyna­mo­no­wym, gera­nio­wym, jałow­co­wym, jaśmi­no­wym, poma­rań­czo­wym, san­da­ło­wym, szał­wii musz­ka­to­ło­wej (kilka kropli olejku z paczuli na 10 mililitrów olejku bazowego). Świet­nie spraw­dza się także jako doda­tek do kąpieli oraz w for­mie kom­pre­sów (rów­nież w postaci roz­cień­czo­nej). Ole­jek z paczuli może być także wyko­rzy­stany do aro­ma­te­ra­pii – przy uży­ciu kominka zapa­chowego lub inha­la­tora. Do inhalacji można wykorzystać także wrzą­tek z kil­koma kro­plami olejku. Sprawdzi się też jako dodatek do kre­mów do twa­rzy czy balsamów do ciała. Należy dodawać go tuż przed zastosowaniem kosmetyku. Ole­jek paczu­lowy można kupić zarówno w skle­pach z natu­ralnymi kosme­ty­kami, jak i w apte­kach. Naj­le­piej spraw­dza się organiczny i czy­sty pro­dukt.

Ole­jek paczuli – zasto­so­wa­nie

Ole­jek paczuli można wyko­rzy­stać do lecze­nia róż­no­ra­kich scho­rzeń, głów­nie skóry. Wspo­maga on lecze­nie sta­nów zapal­nych, trą­dziku oraz przy­spie­sza goje­nie się ran, rów­nież tych wywo­ła­nych popa­rze­niami. Można wykorzystać go także w lecze­niu cho­rób o podłożu grzy­bi­czym. Regu­larne masaże olej­kiem z paczuli pozwa­lają zmniej­szyć cel­lu­lit. Zasto­so­wać można go także w leczeniu scho­rzeń dróg moczo­wych oraz nadmier­nym zatrzy­mywaniu się wody w orga­ni­zmie. Świet­nie spraw­dza się jako kosme­tyk do pie­lę­gna­cji skóry doj­rza­łej, posza­rza­łej lub spierzch­nię­tej. Pozwala na zmniej­sze­nie widocz­no­ści zmarsz­czek. Aro­ma­te­ra­pia przy uży­ciu olejku paczu­lo­wego pozwala na uspo­ko­je­nie ner­wów oraz zmniej­sze­nie poziomu odczu­wa­nego lęku. Ole­jek paczuli można wyko­rzy­stać także jako śro­dek do odstra­sza­nia owa­dów.

>>> Zobacz też: 

Sposoby na domowe insekty

Ze względu na swoje wła­ści­wo­ści ole­jek z paczuli ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle kosmetycznym i per­fu­me­ryj­nym. Sta­nowi skład­nik wielu kre­mów dla cery doj­rza­łej, zaczer­wie­nio­nej i trą­dzi­ko­wej, a także jest bar­dzo dobrym utrwa­laczem zapa­chów. Dodat­kowo nadaje per­fu­mom i wodom toa­le­to­wym orien­tal­nego zapa­chu. Używany jest w kompozycjach znanych marek. Jest także skład­nikiem wielu bal­sa­mów i żeli antycel­lu­litowych.

>>> Zobacz też: 

Zobacz film: Naturalnie - kurkuma. Źródło: Dzień Dobry TVN. 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości