Jak uży­wać olejku paczu­lo­wego, by w pełni wyko­rzy­stać jego wła­ści­wo­ści?

Olejek w szklanych butelkach
Fot. NataGolubnycha/ Getty Images
Ole­jek paczu­lowy jest pozy­ski­wany z suszo­nego ziela paczuli, rośliny pocho­dzą­cej z Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej. Jest bar­dzo gęsty, cechuje go także brą­zowo-zie­lona barwa oraz cha­rak­te­ry­styczny orientalny zapach. Wyko­rzy­sty­wany jest nie tylko jako składnik perfum, ale i w leczeniu.

Ole­jek paczu­lowy może być uży­wany na wiele spo­so­bów – wszystko zależy od tego, jakie wła­ści­wo­ści i dzia­ła­nie tego olejku chce się wyko­rzy­stać. Należy pamię­tać, żeby sto­so­wać go wyłącznie zewnętrz­nie, a na skórę powi­nien być nakła­dany jedynie w for­mie ­roz­cień­czo­nej.

Paczula – roślina

Paczula jest wie­lo­let­nią byliną w for­mie pół­krzewu. Cechują ją bar­dzo drobne, bia­ło-ró­żowe kwiaty oraz liście o jajo­wato-trój­kąt­nym kształ­cie umiesz­czone na łodyż­kach. Osiąga około 1 metra wyso­ko­ści. Roślina ta rośnie głównie na tere­nach Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej, zwłaszcza w Malezji, Indiach, Tajlandii, Chinach, ale też w innych częściach świata, m.in. na Kara­ibach, Mada­ga­skarze i w Bra­zy­lii. Jej nazwa wywo­dzi się z języka tamil­skiego i ozna­cza zie­lony liść. Zapach paczuli jest bar­dzo inten­sywny, koja­rzy się z Orien­tem. Domi­nują w nim nuty korzenno-zie­mi­ste. Roślina ta jest sze­roko wyko­rzy­sty­wana – w Pol­sce znana głów­nie w for­mie olejku. Co cie­kawe ole­jek z paczuli doj­rzewa z cza­sem, zyskując na głębi koloru (w ostat­niej fazie doj­rzewania ma szla­chetną barwę ciem­nego bursz­tynu) i zapa­chu, który dodat­kowo staje się łagod­niej­szy. Głów­nym skład­ni­kiem olejku paczu­lo­wego jest alko­hol paczu­lowy, tzw. paczu­lol, który odpo­wiada za jego woń.

Wła­ści­wo­ści olejku paczuli

Ole­jek paczu­lowy ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie – wszystko dzięki swoim wszech­stron­nym wła­ści­wo­ściom, za które odpo­wiada aż 70 skład­ni­ków aktyw­nych zawar­tych w olejku. Działa prze­ciw­za­pal­nie i prze­ciw­grzy­bi­czo, może wspomagać lecze­nie egzemy. Ma również wła­ści­wo­ści anty­cel­lu­li­towe oraz ścią­ga­jące i rege­ne­ru­jące skórę. Ponadto działa prze­ciw­o­brzę­kowo i moczo­pęd­nie. Ole­jek z paczuli ma wpływ nie tylko na ciało, ale i na umysł – ma wła­ści­wo­ści anty­de­pre­syjne i prze­ciw­stre­sowe. Pozwala na łago­dze­nie nie­po­żą­da­nych sta­nów emo­cjo­nal­nych takich jak lęk, wyczer­pa­nie ner­wowe czy skutki nadmier­nego stresu. Pomaga także wal­czyć z bez­sen­no­ścią. Ole­jek paczuli wykorzystywany jest także jako natu­ralny afro­dy­zjak.

>>> Zobacz też: Szafran to afrodyzjak! Jak go stosować w kuchni i lecznictwie?

Uży­wa­nie olejku z paczuli

Ole­jek paczu­lowy nie może być sto­so­wany wewnętrz­nie. W przy­padku masaży należy pamię­tać, że nie można apli­ko­wać go na skórę w for­mie nie­roz­cień­czo­nej – grozi to popa­rze­niem. Bar­dzo dobrze łączy się z olejkami bazowymi: cedro­wym, cyna­mo­no­wym, gera­nio­wym, jałow­co­wym, jaśmi­no­wym, poma­rań­czo­wym, san­da­ło­wym, szał­wii musz­ka­to­ło­wej (kilka kropli olejku z paczuli na 10 mililitrów olejku bazowego). Świet­nie spraw­dza się także jako doda­tek do kąpieli oraz w for­mie kom­pre­sów (rów­nież w postaci roz­cień­czo­nej). Ole­jek z paczuli może być także wyko­rzy­stany do aro­ma­te­ra­pii – przy uży­ciu kominka zapa­chowego lub inha­la­tora. Do inhalacji można wykorzystać także wrzą­tek z kil­koma kro­plami olejku. Sprawdzi się też jako dodatek do kre­mów do twa­rzy czy balsamów do ciała. Należy dodawać go tuż przed zastosowaniem kosmetyku. Ole­jek paczu­lowy można kupić zarówno w skle­pach z natu­ralnymi kosme­ty­kami, jak i w apte­kach. Naj­le­piej spraw­dza się organiczny i czy­sty pro­dukt.

Ole­jek paczuli – zasto­so­wa­nie

Ole­jek paczuli można wyko­rzy­stać do lecze­nia róż­no­ra­kich scho­rzeń, głów­nie skóry. Wspo­maga on lecze­nie sta­nów zapal­nych, trą­dziku oraz przy­spie­sza goje­nie się ran, rów­nież tych wywo­ła­nych popa­rze­niami. Można wykorzystać go także w lecze­niu cho­rób o podłożu grzy­bi­czym. Regu­larne masaże olej­kiem z paczuli pozwa­lają zmniej­szyć cel­lu­lit. Zasto­so­wać można go także w leczeniu scho­rzeń dróg moczo­wych oraz nadmier­nym zatrzy­mywaniu się wody w orga­ni­zmie. Świet­nie spraw­dza się jako kosme­tyk do pie­lę­gna­cji skóry doj­rza­łej, posza­rza­łej lub spierzch­nię­tej. Pozwala na zmniej­sze­nie widocz­no­ści zmarsz­czek. Aro­ma­te­ra­pia przy uży­ciu olejku paczu­lo­wego pozwala na uspo­ko­je­nie ner­wów oraz zmniej­sze­nie poziomu odczu­wa­nego lęku. Ole­jek paczuli można wyko­rzy­stać także jako śro­dek do odstra­sza­nia owa­dów.

>>> Zobacz też: 

Sposoby na domowe insekty

Ze względu na swoje wła­ści­wo­ści ole­jek z paczuli ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w prze­my­śle kosmetycznym i per­fu­me­ryj­nym. Sta­nowi skład­nik wielu kre­mów dla cery doj­rza­łej, zaczer­wie­nio­nej i trą­dzi­ko­wej, a także jest bar­dzo dobrym utrwa­laczem zapa­chów. Dodat­kowo nadaje per­fu­mom i wodom toa­le­to­wym orien­tal­nego zapa­chu. Używany jest w kompozycjach znanych marek. Jest także skład­nikiem wielu bal­sa­mów i żeli antycel­lu­litowych.

>>> Zobacz też: 

Zobacz film: Naturalnie - kurkuma. Źródło: Dzień Dobry TVN. 

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

Kiełek czeka na adopcję

Kiełek czeka na adopcję

Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!
Materiał promocyjny

Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!

Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"
Materiał promocyjny

Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"

Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"
Materiał promocyjny

Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"

Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"
Materiał promocyjny

Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"

Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

"Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

"Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

"The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

"The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas