Porady

Wie­niec adwen­towy do domu lub kościoła. Jak go zrobić?

Porady

Aktualizacja:
jak zrobić wieniec adwentowy, diy, Boże Narodzenie, wieniec

Wie­niec adwen­towy nie sta­nowi jedy­nie czę­ści bożo­na­ro­dze­nio­wego wystroju domu czy kościoła. Jest on waż­nym chrze­ści­jań­skim sym­bo­lem, a każdy z jego ele­men­tów ma swoje znaczenie. Jak zro­bić wie­niec adwen­towy i jaka jest jego sym­bo­lika?

Wie­niec adwen­towy kiedyś i dziś

Wie­niec adwen­towy najczę­ściej wyko­ny­wany jest na dru­cia­nym kole z gałą­zek drzew igla­stych i wypo­sa­żony w cztery duże świece oraz róż­no­rodne deko­ra­cje. Tra­dy­cja robie­nia wień­ców w okresie przed­świą­tecz­nym sięga XIX-wiecz­nych Nie­miec, a jej pomy­sło­dawcą był pra­cu­jący w sierocińcu ewan­ge­licki pastor Johann Hin­rich Wichern. Na dwa­dzie­ścia cztery dni przed Bożym Narodze­niem, pod­czas wie­czor­nej modli­twy, zapa­lał on wspól­nie z pod­opiecz­nymi po jed­nej świeczce dzien­nie. Pierw­szy wie­niec adwen­towy liczył więc dwa­dzie­ścia cztery świe­ce, a nie cztery jak współ­cze­śnie.

Jak zrobić piękny kalendarz adwentowy?
Jak zrobić piękny kalendarz adwentowy? Źródło: Dzień Dobry TVN

Co jest potrzebny, aby zro­bić wie­niec adwen­towy?

Do zrobie­nia tra­dy­cyj­nego wieńca adwen­to­wego można wyko­rzy­stać róż­no­rodne mate­riały. Najczę­ściej wyko­nuje się go z gałą­zek drzew igla­stych, ale z powo­dze­niem użyć można np. szy­szek, papieru czy wikliny. Zaw­sze jed­nak potrzebne będą cztery świece, wybra­nej wiel­ko­ści, ponieważ to one sta­nowią naj­waż­niej­szy ele­ment świą­tecz­nego wia­nuszka. Przed przy­stą­pie­niem do robie­nia wieńca przy­go­tuj:

 • koło ze sple­cio­nej słomy,
 • gałązki drzew igla­stych (np. jodły, sosny lub jałowca),
 • cztery grube świece,
 • zie­loną nitkę,
 • krót­kie dru­ciki,
 • pisto­let z gorą­cym kle­jem,
 • deko­ra­cje (np. szyszki, kokardki, gałązki ostro­krzewu),
 • nożyczki,
 • kom­bi­nerki.

Jak zro­bić wie­niec adwen­towy krok po kroku?

Robie­nie wieńca adwen­to­wego nie jest trudne i nie wymaga wiel­kich zdol­no­ści pla­stycz­nych czy ręko­dziel­ni­czych. Nato­miast to, jak wia­nu­szek będzie wyglą­dał, zależy jedy­nie od wyobraźni i kreatyw­no­ści osoby go wyko­nu­ją­cej. Inspi­ra­cji poszu­kać można np. na stro­nach doty­czą­cych ozdób DIY (ang. Do It Your­self, pol. Zrób to sam). Jak zro­bić pro­sty, ale ładny wie­niec adwentowy krok po kroku?

 1. 1Zacz­nij od stwo­rze­nia pod­stawy wieńca, czyli obrę­czy z igla­stych gałą­zek. Za pomocą nitki do koła ze słomy przy­mo­cuj gałązki drzew igla­stych. Naj­cie­kaw­szy efekt uzy­skasz, gdy uży­jesz gałą­zek róż­no­rod­nych drzew. Możesz prze­pla­tać je także gałąz­kami ostro­krzewu lub liśćmi lauro­wymi. Rośliny ukła­daj dosyć cia­sno, tak by two­rzyły spójną całość.
 2. 2W spód świec wbij krót­kie dru­ciki, tak by ich połowa znaj­do­wała się w świecy, a połowa na zewnątrz. Aby uła­twić sobie tę czyn­ność, możesz pod­grze­wać dru­ciki zapal­niczką. Rozgrzany metal będzie łatwiej wcho­dził w woskową bryłę.
 3. 3Tak przygotowane świe­ce ustaw na wieńcu w rów­nych odstę­pach od sie­bie. Wysta­jące ze świec dru­ciki wbij w sło­mianą obręcz. Dzięki temu będą sta­bilne i nie będą spa­dać z wieńca.
 4. 4Następ­nie przejdź do ozda­bia­nia wieńca. Szyszki i inne więk­sze deko­ra­cje przy­mo­cuj do wianuszka za pomocą krót­kich elastycznych dru­ci­ków. Nato­miast mniej­sze i lżej­sze, takie jak koraliki, wstążki, piórka czy watę przy­klej za pomocą pisto­letu z gorą­cym kle­jem.
 5. 5Twój samo­dziel­nie wyko­nany wie­niec adwen­towy może zostać ozdobą domową lub elementem wystroju kościoła. Ze względu na świe­ce tra­dy­cyjny wia­nu­szek adwen­towy nie sprawdzi się jed­nak jako deko­ra­cja na drzwi.

Sym­bo­lika wieńca adwen­to­wego

Wiele osób wyko­nu­ją­cych wie­niec adwen­towy uważa go po pro­stu za jedną z licz­nych ozdób bożona­ro­dze­nio­wych. Tym­cza­sem jest on waż­nym sym­bo­lem chrze­ści­jań­skim, a każdy jego element ma zna­cze­nie. Cztery świece (świeca Proroka, Betlejem, Pasterzy i Aniołów) symbolizują cztery tygodnie adwentu, poprzedzającego "przyjście Pana". Zwy­cza­jowo zapala się jedną świeczkę w nie­dzielę koń­czącą dany tydzień na mie­siąc przed Bożym Naro­dze­niem. Okrą­gły kształt wieńca ma nawią­zy­wać do jed­no­ści i wiecz­no­ści Kościoła oraz przy­po­mi­nać cykl pór roku. Gałązki drzew igla­stych to sym­bol wiecz­nego życia i wycze­ki­wa­nie na przyj­ście na świat Jezusa Chry­stusa. Zdo­biące wie­niec adwen­towy czer­wone wstążki są zaś zna­kiem miło­ści, a fioletowe pokuty.

Wieńce adwen­towe sta­nowiące domową ozdobę (a nie ważny ele­ment wystroju ołtarza w cza­sie adwentu) bar­dzo czę­sto przy­ozdo­bione są także cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla Świąt Bożego Naro­dze­nia ozdo­bami, które nie mają symboliki chrześcijańskiej, takimi jak sztuczny śnieg, kolorowe gwiazdki czy różnorodne figurki.

Przygotowujemy dom na święta. Jak przygotować proste ozdoby? Zobacz wideo:

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: MarianVejcik/Getty Images

Pozostałe wiadomości