Ruszył nabór wniosków do programu "Mój prąd" 5.0. Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Źródło: Dzień Dobry TVN
Na czym polega zamrożenie cen prądu?
Na czym polega zamrożenie cen prądu?
OszczędzaMY NA TARYFACH NA PRĄD
OszczędzaMY NA TARYFACH NA PRĄD
OszczędzaMY ŻYWNOŚĆ
OszczędzaMY ŻYWNOŚĆ
OszczędzaMY WODĘ
OszczędzaMY WODĘ
OszczędzaMY na środkach czystości
OszczędzaMY na środkach czystości
OszczędzaMY – chwilówki
OszczędzaMY – chwilówki
Nagle przestaje nas stać – jak to sobie poukładać?
Nagle przestaje nas stać – jak to sobie poukładać?
W programie "Mój Prąd" można dostać nawet 58 tysięcy złotych dofinansowania. Projekt jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z dofinansowania mogą skorzystać między innymi osoby instalujące domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV). Kto może się ubiegać o dofinansowanie? Ruszyła kolejna edycja programu.

22 kwietnia, w sobotę, ruszył nabór wniosków do nowej odsłony rządowego programu "Mój Prąd". Maksymalna dotacja wynosić może nawet 58 tysięcy złotych.

Program "Mój prąd" 5.0 - na czym polega?

Program "Mój Prąd" stanowi impuls do dalszego rozwoju energetyki słonecznej, a także ma przyczyniać się do spełniania międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Czwarta edycja programu dostępna jest dla większej liczby prosumentów (w tym przypadku prosumenci to konsumenci zaangażowani w produkcję i konsumpcję dóbr, jakim jest prąd). Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju sektora fotowoltaiki, czyli produkcji prądu z energii słonecznej.

Łączny budżet poprzednich edycji wyniósł ponad 1,8 miliarda złotych. Na aktualną odsłonę programu przygotowano około 955 tysięcy złotych.

- Wdrażając czwartą edycję programu "Mój Prąd" chcemy jeszcze bardziej zwiększyć udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Polski - mówił przy wprowadzaniu 4 odsłony programu wiceminister klimatu i środowiska, Ireneusz Zyska. - Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie korzystne dla ludzi, środowiska naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń net-billing, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój OZE w Polsce.

Zmiany w programie "Mój Prąd" 5.0 - od kiedy obowiązują i czego dotyczą?

Od 15 grudnia 2022 roku podniesione zostały poziomy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Zmiana obejmowała już beneficjentów 4. edycji programu. Nowością jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową i pomp ciepła. 

Podział na grupy wnioskodawców:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
   1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd.

    Osoby z trzeciej grupy muszą spełnić dodatkowe warunki:

    • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020,
     • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii,
      • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

       Dofinansowania dla programu "Mój Prąd":

       • sama instalacja fotowoltaiczna - kwota dofinansowania do 6 tysięcy zł (było do 4 tysięcy zł) -  tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców
        • instalacja fotowoltaiczna i dodatkowe elementy - kwota dofinansowania do 7 tysięcy zł (było do 7 tysięcy zł) - grupa 1 i 2 Wnioskodawców; do 3 tysięcy zł - grupa 3 wnioskodawców
         • magazyn ciepła - bez zmian - do 5 tysięcy zł,
          • gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł,
           • pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł,
            • pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł,
             • pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł,
              • magazyn energii elektrycznej - kwota dofinansowania do 16 tysięcy zł (było do 7,5 tysięcy zł),
               • dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) - bez zmian - do 3 tysięcy zł,
                • kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

                 Maksymalna dotacja wynosi do 58 tysięcy złotych. W przypadku dofinansowania do pomp ciepła można otrzymać od 4 do 28 tysięcy złotych. 

                 Z ważnych zmian wprowadzonych przy 5 edycji programu "Mój Prąd" można wyróżnić:

                 • Zmianę wymagań technicznych dla niektórych urządzeń dodatkowych w tym dla systemu EMS i HEMS. Zwiększenie liczby wymaganych załączników m.in. o dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną. Zmianę źródła dofinansowania którym teraz będzie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowany w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Powyższe oznacza m.in. zmianę tabliczki informacyjnej jaka będzie wymagana po otrzymaniu dofinansowania.

                  Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu "Mój prąd"

                  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które będą chciały zainstalować:

                  • domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne,
                   • magazyny energii i ciepła zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli słonecznych,
                    • inteligentne systemy zarządzania energią zintegrowane z mikroinstalacjami bądź magazynami,

                     Przy czym dofinansowanie skierowane jest do osób, które mają zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Wsparcie będzie można dostać również na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią. Propozycje te skierowane są do prosumentów, którzy rozliczają się w nowym systemie net-billing. Osoby, które w poprzednich latach korzystały z programu mogą wziąć udział w 4. edycji.

                     System net-billing wszedł w życie 1 kwietnia 2022 roku. Polega on na tym, że prosumenci sprzedają nadwyżki prądu po określonej, hurtowej cenie, zaś kupując energię, będą musieli zapłacić jak pozostali odbiorcy. O szczegółowych zmianach związanych z tym systemem można przeczytać w Fotowoltaika 2022. Co się zmienia od 1 kwietnia?

                     Zależy nam na tym, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą wyprodukują w swoim domu
                     mówi p.o. prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski.

                     Wypłacane wsparcie jest w formie bezzwrotnej. Do dofinansowania kwalifikowane będą koszty, takie jak: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych; zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej bądź ciepła i urządzeń zarządzania wytworzoną energią. Z programu będą mogli skorzystać także dotychczasowi beneficjenci, korzystający z dotacji w poprzednich edycjach programu.

                     Wnioskodawcy, którzy z własnej inicjatywy przejdą na system rozliczania net-billing zostaną objęci dodatkowym finansowaniem. Jak podaje NFOŚiGW, maksymalna wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.  

                     Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu "Mój prąd"

                     Wnioski można składać od 22 kwietnia 2023 roku, to wtedy ruszyła piąta edycja programu. Prosumenci mają na to czas do 22 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania się środków. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym - do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można składać w wersji elektronicznej na stronie: gwd.nfosigw.gov.pl.

                     Aby złożyć wniosek, potrzebne jest założenie konta na stronie i posiadanie profilu zaufanego. Po zalogowaniu się będzie możliwość wypełnienia formularza do wniosku wraz z dokumentami w wersji elektronicznej. 

                     Do złożenia wniosku potrzebne są następujące dokumenty:

                     • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające rozliczanie się Wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej,
                      • faktura lub faktury (lub paragony imienne) za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dodatkowych elementów wskazanych do dofinansowania (jeżeli zostały wskazane),
                       • potwierdzenie dokonania płatności za wszystkie elementy zgłoszone do dofinansowania w pełnej wysokości dołączonej faktury (lub paragonu imiennego), np. potwierdzenie dokonania przelewu,
                        • zaświadczenie OSD - zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
                         • pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie,
                          • protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/ EMS),
                           • dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu / uruchomienia magazynu energii elektrycznej,
                            • dokument potwierdzający numer rachunku bankowego, kartę produktu / etykietę energetyczną.

                             Więcej o programie można przeczytać na rządowej stronie: mojprad.gov.pl

                             Więcej przeczytasz na TVN24

                             Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

                             Zobacz także:

                             Autor: Teofila Siewko

                             Źródło: infor.pl/gov.pl/TVN24

                             Źródło zdjęcia głównego: Cindy Shebley/Getty Images

                             podziel się:

                             Pozostałe wiadomości

                             "Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

                             "Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

                             Szybka i niedroga korekta zębów. Czat ze stomatologiem
                             Materiał promocyjny

                             Szybka i niedroga korekta zębów. Czat ze stomatologiem

                             Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN. Poznajcie emocjonujące nowe

                             Już za chwilę rozkwitnie wiosna, a wraz z nią nowa ramówka w TVN. Poznajcie emocjonujące nowe

                             Książę Harry poniósł druzgocącą porażkę w sądzie. Już zapowiedział apelację

                             Książę Harry poniósł druzgocącą porażkę w sądzie. Już zapowiedział apelację

                             Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego
                             Materiał promocyjny

                             Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego

                             Zaczęło się od bólu gardła. Skończyło się na amputacji wszystkich kończyn

                             Zaczęło się od bólu gardła. Skończyło się na amputacji wszystkich kończyn

                             Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

                             Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

                             "Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

                             "Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

                             Indyk zamiast przynęty? Nie uwierzysz, co wędkarz złapał na haczyk

                             Indyk zamiast przynęty? Nie uwierzysz, co wędkarz złapał na haczyk

                             Szybkie i proste mięsne przekąski. Przepisy Mariety Mareckiej na "coś do chrupania"
                             Materiał promocyjny

                             Szybkie i proste mięsne przekąski. Przepisy Mariety Mareckiej na "coś do chrupania"

                             Puchar Świata w Snowboardzie Alpejskim pierwszy raz odbywa się w Polsce. Co warto wiedzieć o imprezie?
                             Materiał promocyjny

                             Puchar Świata w Snowboardzie Alpejskim pierwszy raz odbywa się w Polsce. Co warto wiedzieć o imprezie?

                             Bartosz Bednorz zachęca do aktywności. "Wspieramy nie tylko dzieci z dużych miast"
                             Materiał promocyjny

                             Bartosz Bednorz zachęca do aktywności. "Wspieramy nie tylko dzieci z dużych miast"

                             W tym miejscu wypoczniesz i zapomnisz o problemach. Ekspertka zdradza sześć trików na stworzenie domowego kącika relaksu
                             Materiał promocyjny

                             W tym miejscu wypoczniesz i zapomnisz o problemach. Ekspertka zdradza sześć trików na stworzenie domowego kącika relaksu

                             Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!
                             Materiał promocyjny

                             Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!

                             Przyjaźń wśród zwierząt. "Maddie od razu ciągnęła, żeby iść do Luny"

                             Przyjaźń wśród zwierząt. "Maddie od razu ciągnęła, żeby iść do Luny"

                             Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

                             Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

                             Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

                             Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

                             Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

                             Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

                             Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

                             Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

                             Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

                             Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

                             Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"
                             Materiał promocyjny

                             Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"

                             Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

                             Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

                             Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

                             Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

                             Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"
                             Materiał promocyjny

                             Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"

                             Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

                             Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

                             Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"
                             Materiał promocyjny

                             Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"

                             Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

                             Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

                             Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
                             Materiał promocyjny

                             Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

                             Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

                             Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

                             Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

                             Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

                             Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

                             Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

                             Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
                             Materiał promocyjny

                             Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

                             Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

                             Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

                             Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

                             Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

                             "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

                             "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

                             Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

                             Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

                             Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Czy pomysł ma szansę wejść w życie?

                             Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Czy pomysł ma szansę wejść w życie?

                             Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

                             Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

                             Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

                             Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

                             E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
                             Materiał promocyjny

                             E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

                             Rok przestępny - magiczny czy pechowy? Według niektórych może być rokiem wojny

                             Rok przestępny - magiczny czy pechowy? Według niektórych może być rokiem wojny

                             To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

                             To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

                             Partnerka Artura Szpilki była ofiarą przemocy. "Miałam nóż na gardle, dosłownie"

                             Partnerka Artura Szpilki była ofiarą przemocy. "Miałam nóż na gardle, dosłownie"

                             To miała być niezapomniana impreza. Zakończyła się płaczem dzieci i przyjazdem policji

                             To miała być niezapomniana impreza. Zakończyła się płaczem dzieci i przyjazdem policji

                             Jednego dnia został tatą 4 dzieci i stracił żonę

                             Jednego dnia został tatą 4 dzieci i stracił żonę

                             Tabletka "dzień po" to bomba hormonalna? Lekarz rozwiewa wątpliwości

                             Tabletka "dzień po" to bomba hormonalna? Lekarz rozwiewa wątpliwości

                             "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

                             "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

                             Robisz zdjęcia telefonem? W tych miejscach będzie cię to słono kosztować

                             Robisz zdjęcia telefonem? W tych miejscach będzie cię to słono kosztować

                             Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

                             Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

                             "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

                             "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

                             #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

                             #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas