Porzucenie pracy przez pracownika – jakie są skutki?

Aktualizacja:
Kobieta odchodzi z pracy

Pracownik, który nie zjawia się w pracy bez usprawiedliwienia i podania przyczyny czy nie wypełnia obowiązków nałożonych na niego zawartą umową, uznany zostaje za osobę porzucającą pracę. Wiąże się to często z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę i z licznymi konsekwencjami dla pracownika.

Nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy to poważne przewinienie pracownika. Jest to naruszenie obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zanim jednak pracownik zostanie dyscyplinarnie zwolniony, pracodawca musi upewnić się, jakie okoliczności spowodowały niestawienie się pracownika w pracy. Jeśli w zakładzie funkcjonują związki zawodowe, które chronią interesy pracownika, pracodawca ma obowiązek skonsultowania z nimi swojej decyzji. Utrata zatrudnienia to jednak nie jedyne konsekwencje grożące pracownikowi, który porzuca pracę.

Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia to jeden ze skutków samowolnego porzucenia stanowiska pracy przez pracownika. Takie wypowiedzenie nie może jednak nastąpić później niż po upływie miesiąca od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o porzuceniu pracy przez pracownika. Pracodawca powinien odczekać jakiś czas, zanim zdecyduje się rozwiązać w taki sposób umowę, ponieważ musi mieć pewność, że nastąpiło porzucenie, a nie jedynie nieusprawiedliwiona nieobecność. Jeśli pracodawca przekona się, że nastąpiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie rozwiązania umowy (przyczynę zwolnienia dyscyplinarnego), a także pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji do sądu pracy w terminie 14 dni.
Jakie inne skutki może mieć porzucenie pracy? Zdarza się, że pracodawca poza zwolnieniem pracownika decyduje się na jeszcze inny krok, a mianowcie skierowanie sprawy do sądu w celu uzyskania odszkodowania. Porzucenie stanowiska pracy przez pracownika daje mu bowiem taką możliwość. Pozew musi zawierać szczegółowe uzasadnienie roszczenia, wskazywać na szkody, jakie poniósł pracodawca, gdy pracownik nie stawił się w pracy (konieczność zamknięcia sklepu, niewywiązanie się z terminów, konieczność odmówienia wykonania zlecenia itp.).

Porzucenie pracy a wynagrodzenie i świadectwo pracy

Co grozi za porzucenie pracy? To nie tylko tzw. dyscyplinarka czy możliwość poniesienia kary pieniężnej, ale także szereg innych konsekwencji. Porzucenie miejsca pracy wiąże się także ze zmniejszeniem wynagrodzenia. Oznacza to, że za dni, które pracownik opuścił, nie należy mu się wypłata. Pracodawca musi wypłacić świadczenie za przepracowane dni, a także ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jak wygląda kwestia porzucenia pracy a wystawionego w następstwie świadectwa pracy? W świadectwie pracy znajdzie się notatka o tym, jaki był tryb oraz podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy (nie jest jednak podawana przyczyna wypowiedzenia).

Inne konsekwencje porzucenia miejsca pracy

Osoby, które porzucają pracę, często od razu zatrudniają się w innym miejscu. Zdarza się jednak, że taka zamiana się nie powiedzie, a pracownik niestety nie ma możliwości starania się o zasiłek dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która swoim zachowaniem przyczyniła się do utraty pracy (w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy). Warto więc szukać porozumienia z pracodawcą, które może doprowadzić do skrócenia okresu wypowiedzenia. Takie negocjacje są znacznie korzystniejsze dla obu stron niż samowolne opuszczanie miejsca pracy.

Porzucenie pracy a dyscyplinarka

Bardzo często porzucenie pracy skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy, czyli wypowiedzeniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nie jest to jednak jedyny sposób postępowania z pracownikiem. Pracodawca może, ale nie musi z pracownika rezygnować. Jakie skutki prawne ma porzucenie pracy? Co może zrobić pracodawca?
  • rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • wypowiedzieć umowę o pracę,
  • rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron,
  • nie rozwiązywać umowy o pracę, a zastosować karę pieniężną, naganę, upomnienie,
  • nie rozwiązywać umowy i nie karać pracownika.
W przypadku, gdyby pracodawca pomylił się w kwestii porzucenia pracy przez pracownika i okazałoby się, że nieobecność jest usprawiedliwiona, pracownikowi przysługuje prawo przywrócenia go do pracy na dotychczasowych warunkach lub prawo do odszkodowania. Orzeka o tym sąd pracy.
W swojej pracy mierzą wysoko. Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

Pozostałe wiadomości