Jak zapewnić dziecku miejsce w przedszkolu publicznym? Porady prawnika

Dzieci przedszkole

Wielu rodziców - głównie z powodów finansowych - chciałoby, aby ich dzieci chodziły do przedszkoli publicznych. Niestety procedura zapisu do takiej placówki wcale nie jest taka prosta, zwłaszcza jeżeli robimy to po raz pierwszy. Adwokat Beata Patoleta wyjaśniła, jak krok po kroku przejść przedszkolną rekrutację.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola bez zgody jednego rodzica?

Zapisu mogą dokonać rodzice albo opiekunowie prawni dziecka. Tymi ostatnimi są osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad maluchem.

Bezpieczniej, aby zgłoszenia takiego dokonali oboje rodzice, szczególnie w sytuacji sporu pomiędzy nimi. W przeciwnym razie, umowa zawarta przez jednego rodzica bez zgody drugiego może zostać uznana za nieważną

- wyjaśniła adwokat Beata Patoleta.
Prawniczka dodała także, że rodzice rozstrzygają o istotnych sprawach dziecka i dopiero w razie braku porozumienia kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy. Jeżeli obydwoje rodzice sprawują nad dzieckiem władzę rodzicielską, to każde z nich ma prawo do podejmowania dotyczących go decyzji.

Rekrutacja do przedszkola - wiek dziecka

Z przedszkola korzystają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jednak w wyjątkowych przypadkach można posłać do niego malucha, który ma tylko 2,5 roku. O jego przyjęciu decyduje dyrektor placówki, ponieważ dziecko w tym wieku nie podlega rekrutacji.
Jak wyjaśniła adwokat Beata Patoleta, od września 2017 roku gmina ma obowiązek zapewnić miejsce dla każdego dziecka w wieku od 3 do 6 lat. Dla ułatwienia realizacji tego zadania, ustawodawca wprowadził możliwość ogłaszania konkursów, w których udział biorą przedszkola niepubliczne, działające wówczas na zasadzie publicznych. Od przeszło dwóch dekad osoby fizyczne i prawne mogą również prowadzić przedszkola publiczne. Oznacza to, że dziecko można zapisywać również do niepublicznych przedszkoli, które zawarły z odpowiednią gminą takie porozumienie, bądź są przedszkolami publicznymi prowadzonymi przez osoby niesamorządowe.

Te pierwsze pobierają opłaty takie, jak w przedszkolach samorządowych, natomiast te drugie takie, jak w przedszkolach gminnych opłaty za godzinę ponad podstawę programową, czyli nie więcej jak złotówkę po piątej godzinie, a samodzielnie ustalają opłatę za stawkę żywieniową. Z mojej praktyki wynika, że niestety sporo samorządów odmawia rejestracji przedszkoli prowadzonych przez osoby inne niż samorząd jako publiczne – obawiając się konkurencji, co zdaje się jest ze szkodą dla lokalnej społeczności

- stwierdziła Beata Patoleta.

Rekrutacja do przedszkola - potrzebne dokumenty

Rodzice, którzy posyłają dziecko do przedszkola powinni złożyć stosowny wniosek. Są na to dwa sposoby - bezpośrednio w placówce albo przez internet. W przypadku pierwszej opcji, odpowiedni dokument można otrzymać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy.

Rada gminy określa w uchwałach zasady rekrutacji – są one różne zależnie od samorządów. W przedszkolach niesamorządowych zasady te ustala ich organ prowadzący

- powiedziała prawniczka.
W niektórych przypadkach przedszkole może wymagać dodatkowych dokumentów. Jeżeli dziecko jest z rodziny wielodzietnej, trzeba napisać oświadczenie, w którym potwierdza się ten fakt. Gdy przedszkolakiem ma być dziecko z niepełnosprawnością, to placówka ma prawo zażądać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku samotnego rodzica, należy liczyć się z tym, że zostaniemy poproszeni o:
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego (który stwierdza rozwód albo separację) albo akt zgonu rodzica,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Od osoby, która wychowuje malucha w rodzinie zastępczej przedszkole może zażądać dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Zasady rekrutacji do przedszkola publicznego

W pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:
 • dziecko z rodziny wielodzietnej,
 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.
Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria.

Czasem gminy podejmują decyzje o przyjęciu dzieci np. tylko z obowiązkowymi szczepieniami, albo rodziców, których dochody nie przekraczają pewnego pułapu - są to jednak wątpliwe kryteria wobec obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolu dla każdego chętnego

- wyjaśnił nasz ekspert.

Rekrutacja do przedszkola - co robić krok po kroku?

Na początku należy wybrać przedszkole, do którego chcemy zapisać dziecko. Następnie warto skontaktować się z nim i dowiedzieć się, kiedy zaczyna ono rekrutację.
Jeśli placówka nie prowadzi rekrutacji przez internet trzeba:
 • pobrać wniosek o przyjęcie do przedszkola,
 • wypełnić go,
 • złożyć dokument w sekretariacie przedszkola.
Jeżeli interesująca nas placówka przewiduje rekrutację przez internet należy:
 • wejść na stronę internetową urzędu miasta lub gminy,
 • zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej,
 • wypełnić formularz i wskazać przedszkola, do których chcemy zapisać dziecko. Można wybrać maksymalnie trzy miejsca. Warto pamiętać, aby zaznaczyć je w odpowiedniej kolejności i jako pierwsze wskazać to, na którym najbardziej nam zależy,
 • kliknąć przycisk, który potwierdzi zakończenie rejestracji. Urząd może nas poprosić o wydrukowanie dokumentów. Należy je wówczas zanieść do przedszkola.
Kiedy dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola – trzeba potwierdzić zgłoszenie, dostarczyć dodatkowe dokumenty, o ile są oczywiście potrzebne, a także podpisać umowę z placówką.
Jeśli maluch nie został przyjęty, można się odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej albo zgłosić się do urzędu gminy lub miasta i poprosić o wskazanie innego przedszkola.

Dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola – jak się odwołać?

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do publicznego przedszkola, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia jego malucha.
Komisja uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor odwołanie rozpoznaje w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na jego rozstrzygnięcie służy skarga do sądu administracyjnego. Należy ją wnieść w terminie 30 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem dyrektora, wnosząc opłatę w wysokości 200 zł na rachunek właściwego sądu administracyjnego.

Niezależnie od powyższego gmina ma obowiązek do wskazania innego przedszkola na terenie tej samej gminy. Jeśli takiego przedszkola nie wskaże, rodzicowi przysługuje również prawo do domagania się odszkodowania w drodze powództwa cywilnego o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów, czy to kosztów czesnego w przedszkolu niepublicznych czy też kosztów zatrudnienia opiekunki

- powiedziała adwokat Beata Patoleta.

Rekrutacja do przedszkola publicznego w innej gminie

Nie ma przeszkód, aby starać się o przyjęcie dziecka do przedszkola, które znajduje się w innej gminie niż mieszkamy. Warto jednak pamiętać, że placówka w pierwszej kolejności przyjmie maluchy ze swojej gminy. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy, zostaną jeszcze wolne miejsca, przedszkole może przyjąć dzieci z innej gminy.
Zobaczcie, jak przygotować dziecko do przedszkola:
Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.
>>> Zobacz także:
Autor: Iza Dorf
Źródło: gov.pl
Pozostałe wiadomości