Gorące tematy

Zwykły bohater - Bożena Kazanowska

Gorące tematy

Aktualizacja:
Zwykły bohater - Bożena Kazanowska

Bożena Kazanowska pracuje w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. prowadzi zajęcia terapeutyczne, a po [pracy tworzy ilustrowane książki dla dzieci niewidomych, czyli książki dotykowe. W bibliotece stworzonej przez panią Bożenę jest już ponad 200 zrobionych ręcznie książek. Przedstawiamy kolejnego finalistę akcji "Zwykły bohater".

Zdjęcie: Bartosz Krupa/ East News

 

 

Zagłosuj na swojego bohatera!

Wyślij SMS o treści (1-9)* pod nr 7122

Koszt 1,23 zł z vat/sms, regulamin na 860 telestronie TVN

Dochód z smsów zostanie przekazany na Fundacje TVN „Nie jesteś sam”

*Nazwiska finalistów i przypisane im numery, które należy wpisać w treści smsa:

KATEGORIA ZACHOWANIE FAIR

1 - Dawid Słowiński

2 - Dominik Szynk

3 - Agnieszka Bielan

KATEGORIA ZACHOWANIE BOHATERSKIE

5 - Maria Stankowska

6 - Mateusz Bystrzycki

KATEGORIA ZACHOWANIE OBYWATELSKIE

7 - Bożena Kazanowska

8 - Edyta Czeczkova

9 - Olga Kobus

9 - Olga Kobus Regulamin głosowania SMS w plebiscycie „Zwykły bohater”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. TVN S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertnicza 166, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000213007 zwana dalej „TVN” lub „Organizator” jest Organizatorem głosowania SMS w konkursie Zwykły Bohater (dalej „plebiscyt”).

2. Celem głosowania w plebiscycie jest wyłonionych trzech Zwycięzców Konkursu Zwykły Bohater, którzy uzyskają największą liczbę głosów łącznie w głosowaniu elektronicznym i SMSowym. Głosowanie odbywa się w 3 kategoriach: Zachowanie Fair, Zachowanie Bohaterskie i Zachowanie Obywatelskie.

3. Udział w głosowaniu możliwy jest za pośrednictwem:

- telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile i Play

- droga elektroniczną na stronie www.zwyklybohater.pl

4. Głosowanie SMSowe na 9 wybranych przez jury finalistów trwa od dnia 22.11.2011r. do 5.12.2011r. do momentu, w którym Organizator plebiscytu ogłosi zamknięcie bramek SMS podczas gali, co jest równoznaczne z zamknięciem głosowania.

5. Głosowanie internetowe na 9 wybranych przez jury finalistów trwa od dnia 17.11.2011r. do momentu rozpoczęcia Gali Finałowej – w dniu 5.12.2011r, godz. 20.00

6. Pracownicy TVN S.A., Asseco Poland S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. i P4 Sp. z o.o., Telekomunikacji Polskiej S.A., Altar Sp. zo.o., Grupa Onet S.A, Bank BPH oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w głosowaniu.

7. Uczestnikami głosowania mogą być osoby pełnoletnie, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

§ 2

Warunki udziału w plebiscycie

1. Aby wziąć udział w plebiscycie należy zagłosować:

a) wysyłając SMS o treści: cyfra od 1 do 9 na numer 7122, koszt wysłania wiadomości wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + 23%VAT); liczba wpisana w treści SMS-a oznacza jednego z dziewięciu finalistów plebiscytu

b) wysyłając głos drogą elektroniczną poprzez aktywność na stronie www.zwyklybohater.pl,

2. W plebiscycie uczestnicy głosowania oddają głos na:

KATEGORIA ZACHOWANIE FAIR

1 - Dawid Słowiński

2 - Dominik Szynk

3 - Agnieszka Bielan

KATEGORIA ZACHOWANIE BOHATERSKIE

4 - Daniel Szymański

5 - Maria Stankowska

6 - Mateusz Bystrzycki

KATEGORIA ZACHOWANIE OBYWATELSKIE

7 - Bożena Kazanowska

8 - Edyta Czeczkova

9 - Olga Kobus

3. Każdy uczestnik głosowania SMS może wysłać dowolną liczbę SMS-ów na dowolnego finalistę plebiscytu w okresie trwania głosowania SMS.

4. Przy ustalaniu wyniku głosowania uwzględniane są SMSy o treści od 1 do 9 (zgodnie z pkt. 1 a powyżej) oraz głosy oddane na stronie internetowej www.zwyklybohater.pl w czasie trwania plebiscytu.

5. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowej 5 grudnia 2011 roku.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z głosowaniem SMS mogą być kierowane do TVN wyłącznie w formie pisemnej, na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca – Zwykły Bohater”, w terminie do 14 dni od daty zakończenia głosowania.

2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli TVN.

3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej Organizatorowi.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

6. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

7. TVN nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatorów, z których korzystać będą głosujący. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do Operatora.

§ 6

Zmiany Regulaminu

TVN zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, a także możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania głosowania SMS, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego lub zmianą linii programowej TVN, o czym TVN powiadomi w sposób określony w § 8 Regulaminu.

§ 7

Publikacja Regulaminu

Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie TVN (ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa), na 860 Telestronie TVN oraz na wWW.dziendobry.tvn.pl.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w głosowaniu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia głosowania z ważnych powodów.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Organizator poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator głosowania.

Aneks nr. 1

do regulaminu głosowania SMS w plebiscycie „Zwykły bohater”

§ 1

1.W paragrafie 2 w ust. 2 zmieniają się zapisy, które aktualnie otrzymują brzmienie:

W plebiscycie uczestnicy głosowania oddają głos na:

KATEGORIA ZACHOWANIE FAIR

1 - Dawid Słowiński

2 - Dominik Szynk

3 - Agnieszka Bielan

KATEGORIA ZACHOWANIE BOHATERSKIE

5 - Maria Stankowska

6 - Mateusz Bystrzycki

KATEGORIA ZACHOWANIE OBYWATELSKIE

7 - Bożena Kazanowska

8 - Edyta Czeczkova

9 - Olga Kobus

2.W paragrafie 2 w ust. 6 zmieniają się zapisy, które aktualnie otrzymują brzmienie:

Przy ustalaniu wyniku głosowania uwzględniane są SMSy o treści od 1 do 3 i od 5 do 9 (zgodnie z pkt. 1 a powyżej) oraz głosy oddane na stronie internetowej www.zwyklybohater.pl w czasie trwania plebiscytu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian

2. Aneks obowiązuje od dnia 25. 11. 2011 rok

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Katarzyna Chrzanowska-Kozioł

Pozostałe wiadomości