Jak schud­nąć 3 kg w krót­kim cza­sie i zacho­wać zdro­wie?

Kobieta mierzy obwód pasa
Sam Edwards/Getty Images
Źródło: OJO Images RF
Urlop tuż-tuż? A może przed tobą impreza, na któ­rej chcesz wyglą­dać sza­łowo w obci­słej sukience? Nie przej­muj się kil­koma dodat­ko­wymi kilogramami i fałdką na brzuchu. Sprawdź, jak schud­nąć 3 kg w tydzień zdrowo i bez­piecz­nie.

Schud­nąć 3 kg w tydzień można jedy­nie na początku diety. W póź­niej­szych eta­pach tempo spadku masy ciała będzie mniej­sze.

Czy można bez­piecz­nie schud­nąć 3 kg w tydzień?

Spe­cja­li­ści reko­men­dują, aby utrata wagi wahała się mię­dzy 0,5 a 1 kg tygo­dniowo, dla­tego bar­dziej zasadne byłoby pyta­nie, jak schud­nąć 3 kg w mie­siąc w bez­pieczny spo­sób. Warto jed­nak zaznaczyć, że u wielu osób docho­dzi do zatrzy­my­wa­nia wody w orga­ni­zmie. Na początku diety to wła­śnie ona jest usu­wana z orga­ni­zmu, dla­tego można zaob­ser­wo­wać bar­dzo szyb­kie, dające satysfakcję rezul­taty. Zrzu­ce­nie 3 kg w tydzień jest moż­liwe bez uszczerbku na zdro­wiu, należy jed­nak pamię­tać, że po powro­cie do daw­nego stylu żywie­nia kilo­gramy wrócą wraz z obrzę­kiem wywo­ła­nym nadmia­rem wody w orga­ni­zmie. Co ważne, nie należy sto­so­wać gło­dó­wek w celu szybkiej redukcji masy ciała. W tym cza­sie docho­dzi do spa­la­nia mię­śni, a maga­zy­nowania tłusz­czu, dla­tego moż­liwe jest zmniej­szenie wagi (mię­śnie są cięż­sze od tłusz­czu). Ciało jednak nie wygląda zbyt atrak­cyj­nie, a orga­nizm jest wycień­czony. Nie stosuj popu­lar­nych w inter­ne­cie diet odchudzających i postów.

Jak szybko schud­nąć 3 kg? Kilka zasad żywie­nio­wych

Niezalecane jest stosowanie nisko­ka­lo­rycz­nych diet, które według spe­cja­li­stów nie są odpo­wie­dzią na pyta­nie, jak schud­nąć 3 kg w tydzień. Z jadło­spisu należy jednak wykre­ślić sól oraz wysoko prze­two­rzone pro­dukty, takie jak: żyw­ność typu fast food, chipsy, wędliny, żółte sery itp., ponieważ one rów­nież zawie­rają bar­dzo dużo soli. Nie należy także uży­wać zbyt dużej ilo­ści tłusz­czu oraz jeść sło­dy­czy i pić słod­kich napoi. Do diety warto włą­czyć duże ilo­ści otrę­bów i pro­duk­tów boga­tych w błon­nik, regulujących pracę układu pokarmowego. Ważne jest spożywanie sporych ilości surowych owo­ców i warzyw, a także chu­dego nabiału i mięsa. Należy pamięć o wypi­ja­niu dużej ilo­ści wody i napa­rów zio­ło­wych, które przy­spie­szają usu­wa­nie nadmiaru wody z orga­ni­zmu, a co za tym idzie, sprzy­jają reduk­cji obrzę­ków i zmniej­szeniu się masy ciała. Warto pamię­tać, że defi­cyt kalo­ryczny jest istotny przy odchudzaniu. Aby obli­czyć jego pra­wi­dłowy poziom, warto sko­rzy­stać z bez­płat­nych inter­ne­to­wych kal­ku­la­to­rów bądź skon­sul­to­wać się z die­te­ty­kiem. By przyspieszyć odchu­dza­nie, nie należy sto­so­wać suple­men­tów dostęp­nych w aptece, pozwa­la­ją­cych na szyb­szą utratę tkanki tłusz­czo­wej. Dużo lepiej w tym celu spraw­dzą się natu­ralne skład­niki, takie jak ostre przy­prawy – należy jed­nak pamię­tać, by nie sto­so­wać ich zbyt wiele, gdyż mogą wywo­łać cho­roby układu pokar­mo­wego, oraz zie­lona her­bata.

Jak zrzu­cić 3 kg? Pomocna aktyw­ność fizyczna

Zarówno na początku diety, kiedy chud­nie się naj­szyb­ciej, jak i na jej dal­szych eta­pach, bar­dzo ważna jest aktyw­no­ści fizyczna, która pozwala na przy­spie­sze­nie efek­tów jej dzia­ła­nia. Wśród sportów pozwa­la­ją­cych na uspraw­nie­nie reduk­cji tkanki tłusz­czo­wej bar­dzo czę­sto wymie­nia się: car­dio, pły­wa­nie, aerobik, jazdę na rol­kach, jazdę na rowe­rze czy squ­asha. Bar­dzo przy­jemnymi dla wielu osób aktyw­no­ściami fizycznymi są także: spa­cery, taniec i zumba. Wszystkie pozwa­lają na przy­spie­sze­nie usu­wa­nia wody z orga­ni­zmu, a także spa­la­nie tkanki tłusz­czo­wej. Oprócz aktyw­no­ści fizycz­nej bar­dzo dobrym roz­wią­za­niem pozwa­lającym na przy­spie­sze­nie meta­bo­li­zmu są chłodne kąpiele i masaże ujędr­nia­jące oraz prze­ciw­cel­lu­li­towe, które możesz wyko­nać samo­dziel­nie np. pod­czas kąpieli.

Wiem, jak schud­nąć szybko 3 kg. Czy grożą mi jakieś powikłania?

Aby być pew­nym, że dieta nie jest zbyt restryk­cyjna, należy zapamię­tać, że utrata 3 kg tygo­dniowo moż­liwa jest tylko przez pierw­sze 1–2 tygo­dnie trwa­nia diety. Po tym cza­sie z orga­ni­zmu usu­nięty zostaje nadmiar wody i spa­lana jest tkanka tłusz­czowa. To powolny pro­ces, dla­tego nie­za­le­cane jest dłu­go­fa­lowe zmniej­szenie masy ciała o wię­cej niż 1 kg tygo­dniowo. Dłu­go­tr­wałe szyb­kie chud­nię­cie może dopro­wa­dzić do wielu powikłań i być bar­dzo groźne dla zdro­wia, a nawet życia. Bar­dzo czę­sto docho­dzi do odwod­nie­nia, a także niedożywie­nia. Kon­se­kwen­cjami zbyt małej ilo­ści skład­ni­ków odżyw­czych w poży­wie­niu (lub jego zbyt małej ilo­ści ogól­nie) mogą być ane­mia, a także zabu­rze­nia rytmu pracy serca. Bardzo restryk­cyjna dieta może dopro­wa­dzić także do roz­woju kamicy żół­cio­wej oraz redukcji masy mię­śniowej na sku­tek czer­pa­nia z niej ener­gii.

Zobacz też:

Zdrowa i tania dieta? Przedstawiamy 10 sposobów na to, jak ją wprowadzić

W czym tkwi sekret skutecznego odchudzania?

Rewolucja żywieniowa Doktor Ani: "Chodzi o to, żeby jeść świadomie i mieć świadomość konsekwencji"

Zobacz wideo: Ćwiczenia przy desce do prasowania

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: OJO Images RF

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Jak koledzy ze studiów postrzegają Oliwię Bieniuk?

Jak koledzy ze studiów postrzegają Oliwię Bieniuk?

Komentarze lektora w "Hotelu Paradise" to złoto. Zestawienie zabawnych fragmentów i ciętych ripost

Komentarze lektora w "Hotelu Paradise" to złoto. Zestawienie zabawnych fragmentów i ciętych ripost

Jakie wydatki musi ponieść diabetyk? Marta Wiśniewska podała kwoty

Jakie wydatki musi ponieść diabetyk? Marta Wiśniewska podała kwoty

Trwa głosowanie na najpopularniejszego manula na świecie. Jest reprezentant z Polski

Trwa głosowanie na najpopularniejszego manula na świecie. Jest reprezentant z Polski

Zacznij dzień słodkim, zdrowym śniadaniem. Poznaj dodające energii dania według Darii Ładochy
Materiał promocyjny

Zacznij dzień słodkim, zdrowym śniadaniem. Poznaj dodające energii dania według Darii Ładochy

Karol III zobaczył banknoty ze swoim wizerunkiem. "To jest tak zaskakujące"

Karol III zobaczył banknoty ze swoim wizerunkiem. "To jest tak zaskakujące"

Dlaczego obgadujesz innych? Te słowa psychologa dadzą ci do myślenia

Dlaczego obgadujesz innych? Te słowa psychologa dadzą ci do myślenia

Omegamania – poznaj kwasy Omega-3! Jak wspierają zdrowie?
Materiał promocyjny

Omegamania – poznaj kwasy Omega-3! Jak wspierają zdrowie?

Dorota Szelągowska odważnie o rozstępach na brzuchu: "Obiektywnie okropne, ale są moje"

Dorota Szelągowska odważnie o rozstępach na brzuchu: "Obiektywnie okropne, ale są moje"

Jak postawić na nogi monsterę? Ekspert zdradza sprawdzone sposoby

Jak postawić na nogi monsterę? Ekspert zdradza sprawdzone sposoby

"Sposób na wnętrze": Mural, sztukateria i obrotowe lamele. Modny i przytulny salon w jeden dzień
Materiał promocyjny

"Sposób na wnętrze": Mural, sztukateria i obrotowe lamele. Modny i przytulny salon w jeden dzień

Mefedron na wyciągnięcie ręki. Jak poznać uzależnienie u dziecka? Czat z ekspertem

Mefedron na wyciągnięcie ręki. Jak poznać uzależnienie u dziecka? Czat z ekspertem

Kim jest zwycięzca "Czas na Show. Drag Me Out"? To mistrz świata i mąż znanej aktorki

Kim jest zwycięzca "Czas na Show. Drag Me Out"? To mistrz świata i mąż znanej aktorki

Czy można wejść do restauracji lub baru z psem? GIS przypomina

Czy można wejść do restauracji lub baru z psem? GIS przypomina

Pogoda na weekend. Termometry mogą wskazać nawet 27 kresek

Pogoda na weekend. Termometry mogą wskazać nawet 27 kresek

Efekt placebo wciąż wykorzystuje się w medycynie. Na czym polega?

Efekt placebo wciąż wykorzystuje się w medycynie. Na czym polega?

Pomyśl, zanim udostępnisz zdjęcia swojego dziecka

Pomyśl, zanim udostępnisz zdjęcia swojego dziecka

Siostry uratowały sklep dziadka. "To nie mogło się tak skończyć"

Siostry uratowały sklep dziadka. "To nie mogło się tak skończyć"

Platforma streamingowa Max już w czerwcu. "Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata"

Platforma streamingowa Max już w czerwcu. "Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata"

"Łazienkowe przekleństwa" - zbawienna metoda czy szkodliwy trend? Psycholożka wyjaśnia

"Łazienkowe przekleństwa" - zbawienna metoda czy szkodliwy trend? Psycholożka wyjaśnia

Znamy finalistów XV edycji konkursu Sukcesu Pisanego Szminką

Znamy finalistów XV edycji konkursu Sukcesu Pisanego Szminką

"Przypalone ciasto warto wytrzeć tarką"

"Przypalone ciasto warto wytrzeć tarką"

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Wybuchowy ekstrawertyk, a może cichy introwertyk? Poznaj numerologiczną 4

Wybuchowy ekstrawertyk, a może cichy introwertyk? Poznaj numerologiczną 4

Pył znad Sahary powrócił do Polski. Dla tej grupy osób jest szczególnie groźny

Pył znad Sahary powrócił do Polski. Dla tej grupy osób jest szczególnie groźny

Kolejny sukces Taylor Swift. 34-latka debiutuje na liście światowych miliarderów

Kolejny sukces Taylor Swift. 34-latka debiutuje na liście światowych miliarderów

Najlepsze podkłady na lato 2024. Czym się kierować, wybierając ten kosmetyk?

Najlepsze podkłady na lato 2024. Czym się kierować, wybierając ten kosmetyk?

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Są bliźniaczkami syjamskimi, lecz mają inną orientację. Jak wygląda ich życie seksualne?

Są bliźniaczkami syjamskimi, lecz mają inną orientację. Jak wygląda ich życie seksualne?

Kuba Wesołowski znów zostanie tatą. Żona aktora pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Kuba Wesołowski znów zostanie tatą. Żona aktora pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Uniwersalne motywy na maturę z polskiego. Poznaj najpopularniejsze motywy literackie i zrób sobie powtórkę

Uniwersalne motywy na maturę z polskiego. Poznaj najpopularniejsze motywy literackie i zrób sobie powtórkę

In vitro w Polsce: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły programu. "Przywracamy nadzieję"

In vitro w Polsce: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły programu. "Przywracamy nadzieję"

Gdzie jest burza teraz? Radar burz NA ŻYWO

Gdzie jest burza teraz? Radar burz NA ŻYWO

Wakacje w maju – gdzie warto pojechać?

Wakacje w maju – gdzie warto pojechać?

Mama lekarz mówi na co nie pozwala dzieciom w domu. "Nie ma mowy"

Mama lekarz mówi na co nie pozwala dzieciom w domu. "Nie ma mowy"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

Gruszki to idealny owoc dla zmagających się z tą chorobą. Sprawdź, dlaczego

Gruszki to idealny owoc dla zmagających się z tą chorobą. Sprawdź, dlaczego