Poranny seks zamiast espresso - roz­bu­dza bar­dziej i daje wię­cej korzy­ści

seks, poranek, para
franckreporter/Getty Images
Dla wielu z nas kubek moc­nej kawy jest idealnym spo­so­bem na roz­po­czę­cie dnia. Spró­buj poran­nego seksu, a prze­ko­nasz się, że może być coś jeszcze lepszego! Pomaga nie tylko roz­bu­dzić się, lecz także popra­wia nastrój oraz wpływa pozy­tyw­nie na zdro­wie.

Aby poranny seks był udany, warto wie­dzieć, jak wprowadzić odpowiednią atmos­ferę w sypialni, by w pośpie­chu zna­leźć chęci i siłę na piesz­czoty. Gdy poznasz wszyst­kie jego korzy­ści, prze­ko­nasz się, że warto go uprawiać o poranku, mimo iż więk­szość z nas woli odda­wać się miło­snym unie­sie­niom wie­czo­rem.

Korzy­ści zdro­wotne pły­nące poran­nego seksu

Jak wspo­mniano wcze­śniej, poranny seks świet­nie roz­bu­dza i dodaje ener­gii do dzia­ła­nia na cały dzień. Zwięk­szony przez sto­su­nek poziom endor­fin działa pozytywnie nie tylko na wigor, lecz także na kon­cen­tra­cję, przez co wyko­nu­jemy swoją pracę spraw­niej i efek­tyw­niej. Warto także zazna­czyć, że dzięki endorfinom możemy cie­szyć się dobrym humo­rem przez cały dzień. Pozwa­lają one także na przykład pozbyć się bólu głowy, z któ­rym bory­kamy się o poranku oraz zre­du­ko­wać stres zwią­zany z obo­wiąz­kami. Seks rano dodat­kowo może sta­no­wić świetne poranne ćwi­cze­nia – pozwala bowiem na poprawę dzia­ła­nia układu odde­cho­wego, krwio­no­śnego oraz wymu­sza pracę mię­śni. Jest jed­nak dużo przy­jem­niej­szy niż kla­syczny tre­ning. Poranny seks jest także świet­nym spo­so­bem na wzmoc­nie­nie mię­śni dna mied­nicy, czyli mię­śni Kegla, które po ukoń­cze­niu 25. roku życia zaczy­nają wiot­czeć i dostar­czają kobie­tom wielu nie­do­god­no­ści.

Poranny seks pozwala nie tylko szybko wsko­czyć na wyso­kie obroty. Pomaga także zacho­wać w zdro­wiu układ ser­co­wo­-na­czy­niowy i unik­nąć żyla­ków. Udo­wod­niono również, że dzięki regu­la­cji poziomu hor­mo­nów pozwala on zapo­biegać ata­kom serca. Poran­ny sek­s umoż­liwia także uspraw­nie­nie dzia­ła­nia układu odpor­no­ścio­wego. Pozwala on też na przy­spie­sze­nie meta­bo­li­zmu na resztę dnia. Stosunek o poranku ma także wpływ na dobry wygląd skóry i wło­sów, dzięki zwięk­szo­nej aktyw­no­ści estro­ge­nów u kobiet.

Poranny seks - w czym jest lep­szy od wie­czor­nego?

Wbrew pozo­rom poranny seks może być rów­nie udany co wie­czorny - a nawet lep­szy. Dzięki temu, że jeste­śmy wypo­częci po nocy, łatwiej nam się odprę­żyć i poczuć praw­dziwą przy­jem­ność pły­nącą ze sto­sunku. Rano nasze myśle­nie jest lekko przy­tłu­mione, dla­tego głowy nie zaprzą­tają kło­poty w pracy czy rodzi­nie, istnieje mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo roz­pro­sze­nia się i „odpły­nię­cia” myślami poza tu i teraz. Dzięki niemu moż­liwe jest prze­ła­ma­nie rutyny, która cza­sem wkrada się do związku – to dobre uroz­ma­ice­nie życia intymnego. Poranny seks może być wspa­niały i pełen nowych doznań, ponie­waż wła­śnie o tej porze poziom testo­ste­ronu u mężczyzn jest naj­wyż­szy.

Jak zbu­do­wać odpo­wied­nią atmos­ferę?

Rano z reguły spieszmy się do pracy lub innych zajęć, ukła­damy listy zadań, spraw­dzamy maile itd. Aby atmos­fera sprzy­jała upra­wia­niu poran­nego seksu, warto poło­żyć jak naj­da­lej od łóżka tele­fon, tablet czy lap­top. Jeżeli usta­wia­sz budzik, by mieć rano czas na seks, możesz zamiast kla­sycz­nego dźwięku usta­wić "waszą pio­senkę", by jej dźwięki wpro­wa­dziły Was w odpo­wiedni nastrój. Warto także zosta­wić nie do końca opusz­czone rolety. Dzięki obec­no­ści świa­tła sło­necz­nego o poranku obniży się poziom mela­to­niny, która jest sku­tecz­nym zabójcą libido. Nie warto jed­nak nastawiać się na długą grę wstępną i sto­su­nek - zapewne nie będzie także czasu na zapa­le­nie świec czy eks­pe­ry­men­to­wa­nie z gadże­tami. Dobrze mieć to na uwadze, by nie być zawie­dzio­nym. Poranny seks nie musi być spon­ta­niczny – zapla­no­wa­nie go wie­czorem nie odbie­rze mu magii.

Naj­lep­sze pozy­cje do upra­wia­nia poran­nego seksu

Poranny seks, bez zna­cze­nia na pozy­cję, przy­nosi tyle samo korzy­ści. Warto kochać się w swo­jej ulu­bio­nej pozy­cji, która dostar­cza wiele przy­jem­no­ści. Leniwe pary naj­czę­ściej wybie­rają wer­sję "na łyżeczkę", z kolei bar­dziej aktywne - pozy­cję "na pie­ska" lub "na jeźdźca". Dobrze spraw­dzi się także misjo­nar­ska - wówczas warto jednak koło łóżka mieć butelkę wody, by móc prze­płu­kać usta po śnie i pozbyć się nie­przy­jem­nego zapa­chu i posmaku. Świet­nym spo­so­bem na uroz­ma­ice­nie poran­nego seksu może być wspólny prysz­nic, pod­czas któ­rego odda­cie się pieszczotom. To świet­nie roz­wią­za­nie dla każ­dego, a zwłasz­cza dla rodzi­ców, pozwala bowiem wyeli­mi­no­wać ryzyko niespodziewanego wtar­gnię­cia dziecka do pomiesz­cze­nia w kul­mi­na­cyj­nym momen­cie.

Seks towarem luksusowym? Zobacz wideo z Dzień Dobry TVN:

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

podziel się:

Pozostałe wiadomości

Klaudia El Dursi odsłania kulisy 8. edycji "Hotelu Paradise". "To buduje intensywne emocje"

Klaudia El Dursi odsłania kulisy 8. edycji "Hotelu Paradise". "To buduje intensywne emocje"

Żona króla Karola III wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków

Żona króla Karola III wycofuje się z pełnienia oficjalnych obowiązków

Orły 2024 wręczone. Jeden z filmów zdobył aż 6 nagród

Orły 2024 wręczone. Jeden z filmów zdobył aż 6 nagród

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

"Pokaż nam, jak bardzo kochasz Diunę" i wygraj bilety do kina

Po bestialskim ataku na Lizę poszedł do sklepu. "Tej twarzy do końca życia nie zapomnę"

Po bestialskim ataku na Lizę poszedł do sklepu. "Tej twarzy do końca życia nie zapomnę"

Orły 2024. Maja Ostaszewska z synem, Magdalena Cielecka w srebrnych cekinach

Orły 2024. Maja Ostaszewska z synem, Magdalena Cielecka w srebrnych cekinach

Co na Dzień Kobiet w 2024 roku? Najlepsze pomysły na prezenty 
Materiał promocyjny

Co na Dzień Kobiet w 2024 roku? Najlepsze pomysły na prezenty 

Obejrzałam 1. odcinek "Hotelu Paradise 8". Tej jednej rzeczy się nie spodziewałam

Obejrzałam 1. odcinek "Hotelu Paradise 8". Tej jednej rzeczy się nie spodziewałam

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Walczy z nieuleczalną chorobą, czekając na przeszczep. Pasja do gotowania zaprowadziła ją do "MasterChefa Nastolatki"

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Jej waga wskazywała 148 kg. Paulina walczy o swoje zdrowie: "Motywatorem są dzieci"

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

Astro szuka kochającego domu. W Dzień Dobry TVN zadbali o niego groomerzy

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

11-letnia Emilia ma chorobę moyamoya. "Nieleczona prowadzi do kalectwa"

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D
Materiał promocyjny

Ruszyła 8. edycja konkursu POLSKI PACJENT W AVÈNE. Do wygrania wyjazd do Centrum Hydroterapii w Avène we Francji oraz emolienty XERACALM A.D

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Noworodek "w ciąży". To bardzo rzadka anomalia medyczna

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Natalia Kukulska obchodzi urodziny. Dostała wyjątkowe życzenia. "Leżałam ze śmiechu"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Cykl "Dzieci świata" zmienia życia bohaterów. "Widzowie Dzień Dobry TVN postanowili uratować sierociniec"

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Trzymasz w ręku telefon podczas zabawy z dzieckiem? Skutki mogą być opłakane

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim
Materiał promocyjny

Niecodzienne potrawy z serem Gouda. Przygotuj pyszne serowe śniadanie i obiad z Piotrem Kucharskim

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"
Materiał promocyjny

Bonding, czyli szybka i niedroga korekta uśmiechu. "Jest to plomba na zewnątrz zęba"

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania
Materiał promocyjny

Nie masz czasu, aby pysznie i zdrowo gotować? Z tymi mieszankami warzyw szybko przyrządzisz smaczne dania

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Łączenie wielu leków i suplementów może być niebezpieczne. "Dochodzi tzw. kaskady zapisywania"

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego
Materiał promocyjny

Pyszne i zdrowe. Poznajcie fenomenalne sposoby na przygotowanie mięsa wieprzowego

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Magdalena Stępień rozliczy się ze zbiórki na rzecz synka?

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg
Materiał promocyjny

Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę? Wykorzystaj drugi obieg

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Kim była Liza, ofiara brutalnego gwałtu? "Nikt nie zareagował. Umierała pięć dni"

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
Materiał promocyjny

Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Agnieszka Chylińska komentuje zmiany w "Mam Talent!"

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
Materiał promocyjny

Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Wiosenne nowości. Czego mogą spodziewać się widzowie Dzień Dobry TVN? "Mamy akcje specjalne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Ile najwięcej ważyła Sylwia Bomba? "Pytanie dla mnie traumatyczne"

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Anna Mucha w bardzo śmiałej sukni. Internauci kłócą się, czy powinna się w niej pokazywać

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Czworaczki skończyły rok. Z tej okazji odwiedził je ktoś wyjątkowy

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w  HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

Kate Winslet jako bezlitosna dyktatorka wkrótce w HBO Max. Kiedy premiera serialu "Reżim"?

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

"Jazda konno, strzelanie z łuku". Gwiazda serialu "Odwilż" ujawnia swoje zawodowe marzenie

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

Bradley Cooper szczerze o ojcostwie. "Nie jestem pewien, czy bym żył, gdybym nie był tatą"

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

"Odwilż" - nowy serial kryminalny w TVN. Kiedy premiera?

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Koniec z plotkami na temat zdrowia Kate Middleton. Rzecznik ujawnia prawdę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

"Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

Uczniowie w wyjątkowy sposób pożegnali szkolną sekretarkę. "Serce zostawiła w ekonomiku"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas