Czytanie dzieciom zwiększa ich zasób słów, także tych trudnych. Kiedy zacząć i jakie książki wybrać?

Bajki czy­tane przez rodzi­ców to dla wielu osób jed­no z bar­dziej roz­czu­la­ją­cych wspo­mnień. Te chwile nie tylko zapa­dają w pamięć dziecka, są rów­nież ważne dla jego roz­woju. Od kiedy czy­tać dziecku bajki na dobra­noc? Jakie tytuły wybrać? Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na wspólne czy­ta­nie? Te pyta­nia towa­rzy­szą nie tylko świeżo upie­czo­nym rodzi­com, ale i tym, któ­rzy dopiero spo­dzie­wają się pocie­chy. Odpowiadamy na nie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Od kiedy czy­tać dziecku bajki – czy ciąża to dobry czas?
  • Kiedy zacząć czy­tać nie­mow­la­kowi?
   • Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na czy­ta­nie dziecku?
    • Co czy­tać malu­chowi?
     • Wpływ czy­ta­nia na roz­wój malu­cha

      Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Data ta jest nieprzypadkowa, gdyż to właśnie w tym dniu urodziła się Janina Porazińska, wybitna pisarka literatury dziecięcej. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

      Od kiedy czy­tać dziecku bajki – czy ciąża to dobry czas?

      Spe­cja­li­ści uwa­żają, że do dziecka należy mówić już pod­czas jego pobytu w łonie matki. Dla­czego więc nie czy­tać mu bajek? Malu­chowi udziela się nastrój matki, poza tym zapa­mię­tuje głosy rodzi­ców i czy­tane przez nich histo­rie, dla­tego tuż po naro­dze­niu chęt­nie się w nie wsłu­chuje – jest to coś zna­nego i bez­piecz­nego dla malu­cha.

      Co czytają Polacy?
      Źródło: Dzień Dobry TVN

      Kiedy zacząć czy­tać nie­mow­la­kowi?

      Ni­gdy nie jest za wcze­śnie, by zacząć czy­tać dziecku. Jest to wręcz wska­zane od pierw­szych dni jego życia. Można nie tylko opo­wia­dać mu o świe­cie, o przedmio­tach, które go ota­czają, ale także czy­tać nie­skom­pli­ko­wane ksią­żeczki. Wspólne czy­ta­nie połą­czone z przy­tu­la­niem i gła­ska­niem pozwa­la rodzi­com i ich nowo naro­dzo­nemu dziecku nawią­zać nie­sa­mo­witą więź.

      Nie należy zra­żać się, gdy nieco star­szy maluch nie słu­cha uważ­nie lub pró­buje gryźć róg książki – to cał­kiem nor­malne zacho­wa­nia nie­mow­la­ków. Gdy malu­szek po ukoń­cze­niu kilku mie­sięcy zacznie coraz bar­dziej inte­re­so­wać się świa­tem, pod­czas czy­ta­nia histo­rii można poka­zy­wać mu pro­ste ilu­stra­cje w książ­kach. Mię­dzy 9. a 15. mie­sią­cem życia dzieci uczą się poznawać ludz­kie inten­cje, a także rozu­mieć całe słowa czy­tane przez mamę lub tatę.

      Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na czy­ta­nie dziecku?

      Kiedy czy­tać dziecku bajki, by przy­nio­sły jak naj­wię­cej korzy­ści? Tak naprawdę nie ma jed­nej zale­ca­nej pory, wszystko zależy od trybu życia rodziców. Niek­tóre dzieci lubią słu­chać bajek zaraz po prze­bu­dze­niu, inne wolą je jako prze­ryw­nik zabaw. Popu­larną porą na czy­ta­nie malu­chom jest rów­nież wie­czór – bajki na dobra­noc czy­tane przez mamę lub tatę uspo­ka­jają dziecko i poma­gają mu zasnąć. Ważne jest jed­nak, aby czy­tać maluchowi codzien­nie, o mniej wię­cej sta­łych porach przez mini­mum kwa­drans.

      Co czy­tać dziecku?

      Kwestia, od kiedy czytać dziecku, jest ważna, lecz nie mniej istotne jest – co czytać. Naj­waż­niej­sze, aby przedstawiać maluchowi książki i tek­sty, które są skie­ro­wane do dzieci w jego wieku i tra­fiają w gust mło­dego czy­tel­nika. Wtedy czy­ta­nie będzie koja­rzyło się z czymś przy­jem­nym i miłym. Prze­cież nikt nie chce zagłę­biać się w nudne histo­rie. Warto rów­nież zwró­cić uwagę na treść, by tuż przed pój­ściem spać nie czy­tać dziecku bajek ze strasz­nymi zwro­tami akcji. W cza­sie ciąży i dla nie­mow­laka naj­lep­szym roz­wią­za­niem są krót­kie, pro­ste rymo­wanki.

      Z cza­sem można prze­cho­dzić do bar­dziej skom­pli­ko­wanych histo­rii. Warto wybie­rać te z mora­łem lub edu­ka­cyjne, np. pozwa­lające dziecku nazwać uczu­cia czy zachę­ca­jące do pozna­wa­nia świata. Przy wybo­rze ide­al­nej pozy­cji dla malu­cha warto sku­pić się na ilu­stra­cjach – są one ważne, ponie­waż pozwalają dzie­cku wczuć się w fabułę opo­wie­ści. Dobrze, aby ksią­żeczki dla niemowlaka miały dodat­kowe ele­menty, jak np. lusterka, wyście­łane futer­kiem brzuszki zwie­rzą­tek lub wyda­wały odgłosy. W ten sposób będą pobudzać jego rozwój sensomotoryczny.

      Wpływ czy­ta­nia na roz­wój dziecka

      Teraz już wiesz, od kiedy czy­tać dzie­ciom i mimo, że na początku czytanie im może spra­wiać wiele trud­no­ści, warto się nie pod­da­wać i robić to regu­lar­nie. Słu­cha­nie czy­ta­nych przez mamę lub tatę histo­rii ma zna­ko­mity wpływ na roz­wój dziecka. Przede wszyst­kim pomaga roz­wi­jać inte­li­gen­cję dziecka, dzięki pobu­dza­niu i sty­mu­lo­wa­niu pracy mózgu. Rozwija także jego wyobraź­nię, a także sty­mu­luje pamięć.

      Czytanie pozwala roz­wi­nąć u dziecka wraż­li­wość, ponieważ maluch utoż­sa­mia się z boha­te­rami ksią­żek i opo­wie­ści. Wspo­maga także naukę mowy u dzieci, zwięk­sza zasób słow­nic­twa. Warto zazna­czyć, że chwile wspól­nie spę­dzone nad książką powo­dują zbu­do­wa­nie nie­sa­mo­wi­tej więzi mię­dzy dziec­kiem i rodzi­cami, a także zapew­niają mu poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Warto zazna­czyć rów­nież, że czy­ta­nie od naj­młod­szych lat wzbu­dza w dziecku miłość do ksią­żek i buduje nawyk czy­tel­nic­twa.

      Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

      Zobacz także:

      Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

      Źródło zdjęcia głównego: Fot. Hero Images/Getty Images

      podziel się:

      Pozostałe wiadomości

      Depresja może być najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie

      Depresja może być najczęściej diagnozowaną chorobą na świecie

      Zajadanie emocji - jak sobie z nim radzić?

      Zajadanie emocji - jak sobie z nim radzić?

      Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

      Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

      Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

      Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

      Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

      Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

      Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

      Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

      Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

      Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

      Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

      Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

      Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

      Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

      Kiełek czeka na adopcję

      Kiełek czeka na adopcję

      Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!
      Materiał promocyjny

      Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!

      Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

      Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

      Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

      Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

      Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

      Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

      Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

      Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

      Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

      Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

      Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"
      Materiał promocyjny

      Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"

      Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

      Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

      Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

      Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

      Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"
      Materiał promocyjny

      Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"

      Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

      Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

      Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"
      Materiał promocyjny

      Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"

      Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

      Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

      Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
      Materiał promocyjny

      Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

      Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

      Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

      Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

      Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

      Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

      Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

      Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
      Materiał promocyjny

      Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

      Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

      Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

      Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

      Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

      Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

      Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

      "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

      "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

      Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

      Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

      Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

      Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

      Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

      Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

      "Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

      "Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

      Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

      Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

      E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
      Materiał promocyjny

      E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

      To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

      To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

      Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

      Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

      Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

      Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

      Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

      Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

      Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

      Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

      Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

      Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

      Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

      Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

      "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

      "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

      Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

      Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

      Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

      Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

      "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

      "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

      #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

      #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas