Czytanie dzieciom zwiększa ich zasób słów, także tych trudnych. Kiedy zacząć i jakie książki wybrać?

Bajki czy­tane przez rodzi­ców to dla wielu osób jed­no z bar­dziej roz­czu­la­ją­cych wspo­mnień. Te chwile nie tylko zapa­dają w pamięć dziecka, są rów­nież ważne dla jego roz­woju. Od kiedy czy­tać dziecku bajki na dobra­noc? Jakie tytuły wybrać? Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na wspólne czy­ta­nie? Te pyta­nia towa­rzy­szą nie tylko świeżo upie­czo­nym rodzi­com, ale i tym, któ­rzy dopiero spo­dzie­wają się pocie­chy. Odpowiadamy na nie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Od kiedy czy­tać dziecku bajki – czy ciąża to dobry czas?
  • Kiedy zacząć czy­tać nie­mow­la­kowi?
   • Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na czy­ta­nie dziecku?
    • Co czy­tać malu­chowi?
     • Wpływ czy­ta­nia na roz­wój malu­cha

      Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

      29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Data ta jest nieprzypadkowa, gdyż to właśnie w tym dniu urodziła się Janina Porazińska, wybitna pisarka literatury dziecięcej. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku.

      Od kiedy czy­tać dziecku bajki – czy ciąża to dobry czas?

      Spe­cja­li­ści uwa­żają, że do dziecka należy mówić już pod­czas jego pobytu w łonie matki. Dla­czego więc nie czy­tać mu bajek? Malu­chowi udziela się nastrój matki, poza tym zapa­mię­tuje głosy rodzi­ców i czy­tane przez nich histo­rie, dla­tego tuż po naro­dze­niu chęt­nie się w nie wsłu­chuje – jest to coś zna­nego i bez­piecz­nego dla malu­cha.

      DD_20220221_Ksiazki_REP
      Co czytają Polacy?
      Źródło: Dzień Dobry TVN

      Kiedy zacząć czy­tać nie­mow­la­kowi?

      Ni­gdy nie jest za wcze­śnie, by zacząć czy­tać dziecku. Jest to wręcz wska­zane od pierw­szych dni jego życia. Można nie tylko opo­wia­dać mu o świe­cie, o przedmio­tach, które go ota­czają, ale także czy­tać nie­skom­pli­ko­wane ksią­żeczki. Wspólne czy­ta­nie połą­czone z przy­tu­la­niem i gła­ska­niem pozwa­la rodzi­com i ich nowo naro­dzo­nemu dziecku nawią­zać nie­sa­mo­witą więź.

      Nie należy zra­żać się, gdy nieco star­szy maluch nie słu­cha uważ­nie lub pró­buje gryźć róg książki – to cał­kiem nor­malne zacho­wa­nia nie­mow­la­ków. Gdy malu­szek po ukoń­cze­niu kilku mie­sięcy zacznie coraz bar­dziej inte­re­so­wać się świa­tem, pod­czas czy­ta­nia histo­rii można poka­zy­wać mu pro­ste ilu­stra­cje w książ­kach. Mię­dzy 9. a 15. mie­sią­cem życia dzieci uczą się poznawać ludz­kie inten­cje, a także rozu­mieć całe słowa czy­tane przez mamę lub tatę.

      Jaka pora dnia jest naj­lep­sza na czy­ta­nie dziecku?

      Kiedy czy­tać dziecku bajki, by przy­nio­sły jak naj­wię­cej korzy­ści? Tak naprawdę nie ma jed­nej zale­ca­nej pory, wszystko zależy od trybu życia rodziców. Niek­tóre dzieci lubią słu­chać bajek zaraz po prze­bu­dze­niu, inne wolą je jako prze­ryw­nik zabaw. Popu­larną porą na czy­ta­nie malu­chom jest rów­nież wie­czór – bajki na dobra­noc czy­tane przez mamę lub tatę uspo­ka­jają dziecko i poma­gają mu zasnąć. Ważne jest jed­nak, aby czy­tać maluchowi codzien­nie, o mniej wię­cej sta­łych porach przez mini­mum kwa­drans.

      Co czy­tać dziecku?

      Kwestia, od kiedy czytać dziecku, jest ważna, lecz nie mniej istotne jest – co czytać. Naj­waż­niej­sze, aby przedstawiać maluchowi książki i tek­sty, które są skie­ro­wane do dzieci w jego wieku i tra­fiają w gust mło­dego czy­tel­nika. Wtedy czy­ta­nie będzie koja­rzyło się z czymś przy­jem­nym i miłym. Prze­cież nikt nie chce zagłę­biać się w nudne histo­rie. Warto rów­nież zwró­cić uwagę na treść, by tuż przed pój­ściem spać nie czy­tać dziecku bajek ze strasz­nymi zwro­tami akcji. W cza­sie ciąży i dla nie­mow­laka naj­lep­szym roz­wią­za­niem są krót­kie, pro­ste rymo­wanki.

      Z cza­sem można prze­cho­dzić do bar­dziej skom­pli­ko­wanych histo­rii. Warto wybie­rać te z mora­łem lub edu­ka­cyjne, np. pozwa­lające dziecku nazwać uczu­cia czy zachę­ca­jące do pozna­wa­nia świata. Przy wybo­rze ide­al­nej pozy­cji dla malu­cha warto sku­pić się na ilu­stra­cjach – są one ważne, ponie­waż pozwalają dzie­cku wczuć się w fabułę opo­wie­ści. Dobrze, aby ksią­żeczki dla niemowlaka miały dodat­kowe ele­menty, jak np. lusterka, wyście­łane futer­kiem brzuszki zwie­rzą­tek lub wyda­wały odgłosy. W ten sposób będą pobudzać jego rozwój sensomotoryczny.

      Wpływ czy­ta­nia na roz­wój dziecka

      Teraz już wiesz, od kiedy czy­tać dzie­ciom i mimo, że na początku czytanie im może spra­wiać wiele trud­no­ści, warto się nie pod­da­wać i robić to regu­lar­nie. Słu­cha­nie czy­ta­nych przez mamę lub tatę histo­rii ma zna­ko­mity wpływ na roz­wój dziecka. Przede wszyst­kim pomaga roz­wi­jać inte­li­gen­cję dziecka, dzięki pobu­dza­niu i sty­mu­lo­wa­niu pracy mózgu. Rozwija także jego wyobraź­nię, a także sty­mu­luje pamięć.

      Czytanie pozwala roz­wi­nąć u dziecka wraż­li­wość, ponieważ maluch utoż­sa­mia się z boha­te­rami ksią­żek i opo­wie­ści. Wspo­maga także naukę mowy u dzieci, zwięk­sza zasób słow­nic­twa. Warto zazna­czyć, że chwile wspól­nie spę­dzone nad książką powo­dują zbu­do­wa­nie nie­sa­mo­wi­tej więzi mię­dzy dziec­kiem i rodzi­cami, a także zapew­niają mu poczu­cie bez­pie­czeń­stwa. Warto zazna­czyć rów­nież, że czy­ta­nie od naj­młod­szych lat wzbu­dza w dziecku miłość do ksią­żek i buduje nawyk czy­tel­nic­twa.

      Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

      Zobacz także:

      Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

      Źródło zdjęcia głównego: Fot. Hero Images/Getty Images

      podziel się:

      Pozostałe wiadomości