Świat

Morze Śró­dziemne – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki

Morze Śródziemne

Fot. Getty Images/mbbirdy

Świat

Morze Śró­dziemne – naj­waż­niej­sze infor­ma­cje i cie­ka­wostki

Morze Śródziemne

Fot. Getty Images/mbbirdy

Morze Śró­dziemne to jedyne na świe­cie morze oto­czone lądami trzech róż­nych kon­ty­nen­tów. Sły­nie przede wszyst­kim z róż­no­rod­no­ści ota­cza­ją­cych go kra­jów, uro­kli­wych wysp oraz wspa­nia­łej fauny i flory. Co warto o nim wie­dzieć?

Zobacz też: Sinice w Bałtyku 2019 – dlaczego są takie groźne? Lista zamkniętych kąpielisk! >>>

Leżące pomię­dzy Europą, Afryką i Azją Morze Śró­dziemne mie­rzy aż 2,5 mln km². Jest to siódme co do wiel­ko­ści morze na świe­cie. Gra­ni­czą z nim aż 22 państwa, a więk­szość z nich wcho­dzi w skład Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, mają­cego na celu współ­pracę w trzech róż­nych dzie­dzi­nach: bez­pie­czeń­stwie, gospo­darce i kul­tu­rze. Ota­cza­jące Morze Śró­dziemne kraje to jed­nak przede wszyst­kim popu­larne, tury­styczne kie­runki. Podróż­nych przy­cią­gają wspa­niałe kra­jo­brazy, tem­pe­ra­tura wody, cie­kawa roślin­ność oraz zamiesz­ku­jące Morze Śró­dziemne zwie­rzęta .

Morze Śró­dziemne – pod­sta­wowe infor­ma­cje

Mię­dzy­kon­ty­nen­talne Morze Śró­dziemne peł­niło ważną rolę już na kilka tysięcy lat przed naszą erą. Przede wszyst­kim sta­no­wiło ważny ośro­dek żeglugi i han­dlu oraz miej­sce roz­woju rol­nic­twa i rze­mio­sła. Kwi­tły tu także kul­tura i nauka. Leżące nad Morzem Śró­dziem­nym pań­stwa bogate są w liczne pamiątki po sta­rych cywi­li­za­cjach – zabytki, ruiny, wyroby rze­mieśl­ni­cze, dzieła sztuki oraz pozo­sta­ło­ści po wsiach i mia­stach. Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują rów­nież jego poło­że­nie oraz cechy geo­lo­giczne. Morze Śród­ziemne jest czę­ścią Oce­anu Atlan­tyc­kiego , z któ­rym w zachod­niej swo­jej czę­ści połą­czone jest Cie­śniną Gibral­tar­ską. Na wscho­dzie zaś poprzez cie­śninę Dar­da­nele łączy się z małym morzem Mar­mara, a następ­nie cie­śniną Bos­for z Morzem Czar­nym. Głę­bo­kość Morza Śró­dziemnego sięga aż 5121 metrów (Rów Helleński), a śred­nie zaso­le­nie wynosi około 35%.

Wyspy Morza Śró­dziemnego

Jedną z cech cha­rak­te­ry­stycz­nych Morza Śró­dziemnego jest liczba znaj­du­ją­cych się w jego obrę­bie wysp. Na jego tere­nie leży bowiem aż 159 wysp i wyse­pek poli­tycz­nie będących częścią dzie­się­ciu róż­nych państw. Do naj­waż­niej­szych należą m.in.: będąca naj­więk­szą wyspą śród­ziem­no­mor­ską Sycy­lia (Wło­chy), Sar­dy­nia (Wło­chy), Kor­syka (Fran­cja), Kreta (Gre­cja), Majorka (Hisz­pa­nia), Mar­mara (Tur­cja), Dżerba (Tune­zja) czy Cres (Chor­wa­cja). Morze Śró­dziemne sta­nowi rów­nież loka­li­za­cję dwóch państw wyspiar­skich: Cypru i Malty. Każde z nich cechuje się inną kulturą i tradycjami. Łączą je piękne plaże, zabytki oraz niepowtarzalna atmosfera małych wyspiarskich miejscowości.

Zobacz też: Turecka Antalya – wspaniałe zabytki i piękne plaże >>> 

Morze Śró­dziemne jako ośro­dek tury­styczny

Zarówno wszyst­kie kraje, jak i wyspy Morza Śró­dziemnego przy­cią­gają co roku rze­sze tury­stów z całego świata. Choć cha­rak­te­ry­zuje je róż­no­rod­ność i uni­ka­to­wość, to łączą sąsiedz­two morza boga­tego we wspa­niałą faunę i florę oraz warunki kli­matyczne. Kli­mat Morza Śró­dziemnego cechują cie­płe, suche lata oraz łagodne zimy. Sprzyja to roz­wo­jowi tury­styki, jako że tem­pe­ra­tura rzadko kiedy spada poni­żej zera. Cie­pła jest także woda. Tem­pe­ra­tura Morza Śró­dziemnego w lecie sięga nawet 28℃. Jego wody to rów­nież dom dla ponad 5000 róż­nych gatun­ków zwie­rząt. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje przede wszyst­kim świat podwodny, który przy­ciąga licz­nych pasjo­na­tów nur­ko­wa­nia. Zamiesz­ku­jące Morze Śró­dziemne ryby, sko­ru­piaki i szkar­łup­nie two­rzą ist­nie baj­kowy świat. Naj­lep­szymi miej­scami do scu­ba­ di­vingu i snorkelingu są nadmor­skie tereny Włoch, Hisz­pa­nii, Fran­cji, Cypru i Malty. Ota­cza­jąca Morze Śró­dziemne roślin­ność zwana jest „wiecz­nie zie­loną”, jako że ni­gdy nie traci liści czy koloru (chyba że od słońca). Cha­rak­te­ry­styczną dla obszaru śród­ziem­no­mor­skiego for­ma­cją roślinną jest makia, czyli gęste krzewy z poje­dyn­czymi drze­wami. Roślin­ność ta wraz z cie­ka­wym ukształ­to­wa­niem terenu two­rzą uro­kliwe kra­jo­brazy. Kli­mat i niezapomniane widoki oraz fauna i flora nie są jedynymi czyn­nikami, które przy­cią­gają tury­stów nad Morze Śró­dziemne. Atrak­cje tury­styczne można tu bowiem spo­tkać na każ­dym kroku. Przede wszyst­kim pobyt w tej czę­ści świata pozwala na pozna­nie kul­tury minio­nych cywi­li­za­cji. Mia­sta pełne są cie­ka­wych zabyt­ków i muzeów, a wsie i mia­steczka do dziś zacho­wały swoje uni­ka­towe tra­dy­cje.

Zobacz też:  Wakacje? Tylko w Bułgarii! Kurorty, zabytki i inne atrakcje >>> 

Co sądzisz o tym artykule?
56
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0