Profilaktyka zdrowia

Uważajmy na słońce. Jak się chronić przed czerniakiem?

Profilaktyka zdrowia

Aktualizacja:

Wakacje to czas, kiedy chętnie wystawiamy się na słońce. Warto jednak pamiętać o zasadach bezpiecznego opalania, bo profilaktyka to najważniejsza broń w walce z czerniakiem. Jest on jednym z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. Co warto o nim wiedzieć?

Czerniak to jeden z najbardziej złośliwych nowotworów skóry. Kto jest na niego najbardziej narażony?

 • osoby o jasnej karnacji, jasnych lub rudych włosach i niebieskich oczach
 • osoby, które doznały – szczególnie w dzieciństwie – poparzeń słonecznych
 • osoby z dużą ilością znamion
 • wszyscy korzystający z solarium.

Czerniak - co warto o nim wiedzieć?

Czerniak powstaje z melanocytów, czyli komórek barwnikowych w skórze, odpowiedzialnych za wytwarzanie melaniny. Zazwyczaj tworzy się na skórze, ale może też powstać na błonach śluzowych lub gałce ocznej.

Czerniak - jak się uchronić

W walce z czerniakiem najważniejsza jest profilaktyka. Jak się przed nim strzec?

 • nie opalać się w godz. 11:00-16:00
 • nakładać krem z filtrami UVA i UVB, najlepiej z SPF powyżej 20
 • powtórnie nakładać filtry po 2 godzinach albo po wyjściu z wody
 • nosić nakrycie głowy
 • zakładać okulary z filtrem UV
 • pic dużo wody.

Czerniak - zachorowania

Ryzyko czerniaka rośnie z wiekiem. Jednak to nie znaczy, że choroba zupełnie pomija ludzi młodych i dzieci. Maluchy do 3. roku życia w ogóle powinny unikać opalania.

Obecnie w naszym kraju wykrywa się ok. 3 tys. nowych zachorowań rocznie. Na świecie to ok. 160 tys. przypadków.

Raz w roku, najlepiej jesienią lub zimą, warto sprawdzić znamiona i pieprzyki u dermatologa. Wcześnie wykryty czerniak jest uleczalny.

Der­ma­to­sko­pia jest bez­bo­le­snym i nie­in­wa­zyj­nym bada­niem. Mimo że ma wiele zastosowań, jej głów­nym celem jest wcze­sna dia­gno­styka czer­niaka, czyli zło­śli­wego nowo­tworu skóry. Szybko wykryty daje szanse na cał­ko­wite wyle­cze­nie. Warto wie­dzieć, że współ­czyn­nik zachorowalności na niego wzrósł pra­wie 3-krot­nie w ciągu ostat­nich 30 lat, dla­tego warto prze­pro­wa­dzić kon­trolę swo­ich pie­przy­ków i zna­mion za pomocą dermatoskopu.

Der­ma­to­sko­pia – co to jest?

Der­ma­to­sko­pia jest cał­ko­wi­cie nie­in­wa­zyj­nym i bez­bo­le­snym bada­niem polegającym na obserwacji znamion i pieprzyków, wyko­ny­wa­nym przez dermatologa za pomocą der­ma­to­skopu. Nie wymaga ono wcześniejszego przy­go­to­wa­nia się pacjenta. Trwa od kilku do kil­ku­na­stu minut i odbywa się w gabi­ne­cie dermatologicznym. Prze­pro­wa­dzona może być zarówno kla­syczna dermatoskopia, jak i der­ma­to­sko­pia cyfrowa.

Wynik bada­nia przed­sta­wiony jest w for­mie opisu spo­rzą­dzo­nego na pod­sta­wie 5 cech:

 • syme­tria zna­mie­nia,
 • rów­ność brze­gów zna­mie­nia,
 • jed­no­li­to­ść koloru zna­mie­nia,
 • powięk­sza­nie się zna­mie­nia,
 • wznie­sie­nie zna­mie­nia ponad powierzch­nię skóry.

Jak działa der­ma­to­skop?

Der­ma­to­skop jest urzą­dze­niem optycz­nym pozwa­la­ją­cym na kil­ku­na­sto­krotne powiększenie obszaru bada­nego przez specjalistę. Gło­wica przy­kła­dana jest do zmiany skór­nej, która wymaga ana­lizy. Dermatoskop przy­po­mina lupę połą­czoną z latarką. Jego kon­struk­cja pozwala więc nie tylko na powięk­sze­nie, lecz także odpo­wied­nie pod­świe­tlenie znamienia lub pieprzyka, dzięki czemu możliwe jest uwydatnienie głęb­szych struk­tur oglą­da­nej zmiany. Urządzenie wypo­sa­żone jest w dwa cylin­dry kon­tak­towe pozwa­la­jące na bada­nie zarówno nie­rów­nych i trudno dostępnych miejsc, jak i gład­kich, dużych powierzchni skóry.

Warto jed­nak zazna­czyć, że dia­gno­styka czer­niaka nie opiera się jedy­nie na der­ma­to­sko­pii. Ważny jest także wywiad lekar­ski polegający na roz­mowie doty­czą­cej zna­mion: dla­czego wzbudzają nie­po­kój, czy pacjent znaj­duje się w gru­pie zwięk­szo­nego ryzyka zacho­ro­wa­nia na czer­niaka skóry itp.

Zobacz też:

Sposoby na oparzenia słoneczne – kiedy stosować? Czy kefir i aloes są dobre na oparzenia słoneczne?

Na czym polega der­ma­to­sko­pia – bada­nie, które może ura­to­wać ci życie?

Hiperpigmentacja – pozapalna, hormonalna. Leczenie przebarwień

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: x-news

Pozostałe wiadomości