Ulga mieszkaniowa 2023 - kto może z niej skorzystać?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
iwop.pl/gov.pl/businessinsider.pl
Polskie pieniądze

Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Część osób może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która umożliwia niepłacenie tego podatku. Czym jest i jak z niej można skorzystać? 

Ulga mieszkaniowa - co to?

Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana przed upływem pięciu lat od jej nabycia, to nie można skorzystać z ulgi. Pozwala ona na zmniejszenie podstawy podatku o koszty własnych celów mieszkaniowych. Aby z niej skorzystać, należy złożyć PIT-39. Deklaracja składana jest przez osoby fizyczne w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Dla kogo ulga mieszkaniowa?

Aby uniknąć płacenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem nieruchomości, można wydać uzyskane środki na tzw. własne cele mieszkaniowe. Zalicza się do nich zakup domu, mieszkania lub działki budowlanej, budowa, przebudowa bądź adaptacja budynku mieszkalnego, a także spłata kredytów mieszkaniowych. Ponadto podatek w wysokości 19% nie jest naliczany, jeśli "odpłatne zbycie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie". 

PIT-39 a ulga podatkowa

PIT-39 to formularz deklaracji podatkowej. Muszą go uzupełnić podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia:

  • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wytyczne te obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane, a także nie minęło od tego czasu 5 lat. 

Zasady korzystana z ulgi mieszkaniowej

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest złożenie PIT-39. Ponadto należy spełnić odpowiednie warunki, aby móc nie płacić podatku. Jak podaje portal podatki.gov.pl z ulgi mieszkaniowej można skorzystać na następujących zasadach:

  • Darowizna pieniężna lub rzeczowa otrzymana przez osobę z I grupy podatkowej o wartości, która nie przekracza kwoty 10 434 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 20 868 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jest zwolniona z podatku jeżeli obdarowany przeznaczy ją w ciągu 12 miesięcy od otrzymania na: wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami,
  • Odziedziczone prawa do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę z I lub II grupy podatkowej są zwolnione z podatku, jeżeli spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez co najmniej 5 lat od jego ustanowienia. Warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę,
  • W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nierucho­mość, spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie: w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby z I grupy podatkowej; w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby z II grupy podatkowej; w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby z III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

- do podstawy opodatkowania nie wlicza się ich wartości do łącznej wysokości, która nie przekracza 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału - czytamy na portalu podatki.gov.pl.

Ulga mieszkaniowa - co można odliczyć?

Zgodnie z art. 21, ust. 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są "dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30 e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych". 

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: iwop.pl/gov.pl/businessinsider.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kinga Krzeminska/Getty Images

Pozostałe wiadomości