Iława – atrak­cje tury­styczne dla dzieci i doro­słych

Iława
ewg3D/Getty Images
Jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­ków tury­stycz­nych woje­wódz­twa war­miń­sko-mazur­skiego jest Iława. Atrak­cje i zabytki mia­sta spra­wiają, że jest ono nie­wąt­pli­wie mia­stem war­tym odwie­dze­nia. Co warto zoba­czyć w Iła­wie i w jej oko­licach?

Iława jest nie­wiel­kim mia­stem poło­żo­nym nad naj­dłuż­szym jezio­rem w Pol­sce – Jezio­ra­kiem. Prze­pły­wa przez nią Iławka, która sta­no­wi ważny ele­ment pięk­nej pano­ramy mia­sta. Od pół­nocy mia­sto ota­cza Park Kra­jo­bra­zowy Poje­zie­rza Iław­skiego, który stanowi idealne miejsce na piesze wędrówki wśród zjawiskowej przyrody. W mieście jest wiele historycznych budowli i elementów architektury, a oprócz naj­waż­niej­szych zabyt­ków i muzeów w mie­ście znaj­dują się liczne atrak­cje dla dzieci, co spra­wia, że Iława to miej­sce ide­alne na waka­cje lub week­end w rodzin­nym gro­nie. Miasto pochwalić się może także rozbudowaną bazą noclegową i gastronomiczną.

Naj­waż­niej­sze zabytki w Iła­wie

Co warto zwie­dzić w Iła­wie? Przede wszyst­kim liczne zabytki, któ­rych – jak na tak małe mia­sto – jest wyjąt­kowo dużo. Na liście zabyt­ków Iławy zna­leźć można mię­dzy innymi:

 • neoba­ro­kowy ratusz z XIX wieku,
  • kościół Nie­po­ka­la­nego Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Panny z 1933 roku,
   • kościół Prze­mie­nie­nia Pań­skiego z pierw­szej połowy XIV wieku,
    • zabyt­kowy budy­nek dworca kole­jo­wego z 1905 roku,
     • pięk­nie zdo­bioną kamie­nicę przy ulicy Kościuszki 6,
      • XIX-wieczną byłą stajnię przy ulicy Jana III Sobieskiego,
       • pom­nik Ste­fana Żerom­skiego,
        • neokla­sy­cy­styczny-sece­syjny pała­cyk na ulicy Kościuszki,
         • trzy zabyt­kowe wieże ciśnień powstałe z począt­kiem XX wieku,
          • pozo­sta­ło­ści po fosie i murach miej­skich.

           Spa­ce­ru­jąc po Iła­wie, można także dostrzec wiele cie­ka­wych archi­tek­to­nicz­nie kamie­nic i willi, które przetrwały II wojnę świa­to­wą, przez co do dziś można podzi­wiać ich pier­wotny wygląd. W reje­strze pol­skich zabyt­ków nie­ru­cho­mych zna­lazł się także sam układ urba­ni­styczny Iławy (z początku XIV wieku), który jest regularny, harmonijny, z niemal kwadratowym rynkiem i ratuszem w centralnej jego części oraz głównymi ulicami przelotowymi prowadzącymi na wschód i zachód. Miasto dwukrotnie zostało niemal całkowicie zniszczone, w wyniku pożaru na początku XVIII wieku i podczas II wojny światowej, ale podczas odbudowy za każdym razem dbano o to, by zachować dawny charakter Iławy. W efekcie układ urbanistyczny miasta jest wyjątkowy.

           Najpopularniejsze atrak­cje tury­styczne Iławy

           Główną atrak­cją Iławy jest sąsia­du­jące z nią jezioro Jezio­rak, które napę­dza ruch tury­styczny w mie­ście. Przy­ciąga ono przede wszyst­kim pasjo­na­tów spor­tów wod­nych, głów­nie żeglar­stwa, kaja­kar­stwa i wind­sur­fingu. Na jego brzegu znaj­duje się też wiele wypo­ży­czalni sprzętu, a także keji i przy­stani, które sta­no­wią nie­od­łączny ele­ment nad­je­zior­nego kra­jo­brazu. W samej Iła­wie jest także kilka spe­cjal­nie wyzna­czo­nych kąpie­lisk z piasz­czy­stymi pla­żami. Na środku jeziora leży spo­rych roz­mia­rów wyspa Wielka Żuława. Na jej połu­dniowo-wschod­nim brzegu znaj­dują się relikty śre­dnio­wiecz­nego gródka krzy­żac­kiego, który w XIII wieku peł­nił funk­cję straż­nicy obron­nej. Na wyspie zna­leźć można kilka ośrod­ków wypo­czyn­ko­wych, ale znaczna jej część zacho­wała swój dzie­wi­czy cha­rak­ter, co spra­wia, że jest ide­al­nym miej­scem na pie­sze wędrówki. Ama­to­rzy aktyw­nego spę­dza­nia czasu mogą wybrać się także do iław­skiego Cen­trum Tury­styczno-Rekre­acyj­nego. Są tam dostępne dwa duże baseny, sauny, grota solna, siłow­nia oraz krę­giel­nia.

           Park Kra­jo­bra­zowy Poje­zie­rza Iław­skiego

           Tym, co warto zoba­czyć, będąc w Iła­wie, jest przy­le­ga­jący do niej Park Kra­jo­bra­zowy Poje­zie­rza Iław­skiego. Jego dębowo-sosnowe lasy, toro­wi­ska oraz tereny przy­je­ziorne sta­no­wią ide­alne miej­sce na pie­sze wędrówki, pod­czas któ­rych obser­wo­wać można bogatą faunę i florę parku. Znaj­dują się tam liczne szlaki tury­styczne, ścieżki edu­ka­cyjne oraz wieże wido­kowe, z któ­rych roz­po­ściera się wspa­niała pano­rama poje­zie­rza. Jedną z naj­waż­niej­szych atrak­cji parku jest poło­żony nad jezio­rem Motława Wielka zamek w Prze­zmarku.

           Atrak­cje oko­lic Iławy

           Spę­dza­jąc urlop w Iła­wie, warto poznać także atrak­cje jej oko­lic. W pobli­skiej Kisie­li­cach zwie­dzić można zja­wi­skowy kościół gotycki z XIV wieku, w Szym­barku zaś ruiny XIV-wiecz­nego zamku, będą­cego jedną z naj­waż­niej­szych atrak­cji regionu. Zamek znaj­duje się także w odda­lo­nej od Iławy o 30 kilo­me­trów Ostró­dzie. Obec­nie znaj­duje się tam cen­trum kul­tury i muzeum, które orga­ni­zują liczne festi­wale, imprezy i warsz­taty. Będąc w Ostró­dzie, warto zawi­tać także nad malow­ni­czy kana­ł elblą­ski­ o­raz nad co najmniej jed­no z pięciu ostródz­kich jezior (Drwęc­kie, Smordy, Puzy, Saj­mino i jezioro Per­skie). 60 kilo­me­trów od Iławy leży Gru­dziądz. Piękna, zabyt­kowa archi­tek­tura sprzyja tam spa­ce­rom po sta­rym mie­ście lub wzdłuż Wisły.

           Warmiński azyl Jerzego Bończaka:

           Zobacz także:

           Pikutkowo, Zimna Wódka, Pupki i Koniec Świata. Niezwykła podróż po Polsce śladami nietypowych nazw miejscowości

           Niepełnosprawna młodzież zdobyła 28 polskich szczytów. "Niejednokrotnie były to dla nich Everesty"

           Jak zaplanować wycieczkę nad Wodospad Siklawa? Praktyczne porady i najciekawsze szlaki

           Autor: Adrian Adamczyk

           podziel się:

           Pozostałe wiadomości