Zimne rączki u niemowlaka – należy skontaktować się z lekarzem?

Dziecięca rączka
Kohei Hara/Getty Images
Źródło: Stone RF
Każdy rodzic chce, aby jego dziecko było zdrowe i szczęśliwe. Dlatego w trosce o stan zdrowia malucha powinno się zwracać uwagę na wszystkie niepokojące symptomy. Warto jednak wiedzieć, że niektóre z nich, takie jak np. zimne rączki u niemowląt, są stanami fizjologicznymi.

Specjaliści uspokajają rodziców, że zimne rączki i nóżki u niemowlaka nie powinny być powodem do niepokoju. Stan ten wynika z niedojrzałości układu krążenia maluszka. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach mogą być one symptomem schorzenia – sprawdź, kiedy warto udać się z niemowlakiem do lekarza.

Nie­mowlę ma zimne rączki. Czy jest mu zbyt chłodno?

W opiece nad małym dziec­kiem nie­zwy­kle ważne jest ubieranie go sto­sow­nie do warun­ków ter­micz­nych, ponie­waż ze względu na słabo dzia­ła­jący układ ter­mo­re­gu­la­cji i małą powierzch­nię ciała jego orga­ni­zm bar­dzo szybko traci cie­pło. Nowo­rodki i niemowlęta powinny być ubierane cieplej niż doro­śli. Warto jed­nak wie­dzieć, że zimne rączki u tak małego dziecka nie świad­czą o wyzię­bie­niu orga­ni­zmu. Dzieje się tak tylko u osób doro­słych. Aby spraw­dzić, czy malu­chowi nie jest zbyt zimno, należy dotknąć jego skóry na karku. Gdy jest przy­jem­nie cie­pła, malusz­kowi jest dobrze, zimna zaś suge­ruje, że dziecku jest zbyt chłodno.

Kiedy zimne rączki nie­mow­laka powinny zanie­po­koić rodzi­ców?

Jak wspo­mi­na­li­śmy wcze­śniej, zimne rączki u nie­mow­laka są sta­nem fizjo­lo­gicz­nym i nie świad­czą o tym, że malusz­kowi jest zbyt zimno. Warto jed­nak wie­dzieć, że gdy zostaną zaob­ser­wo­wane wraz z innymi obja­wami, należy zwró­cić uwagę na stan zdro­wia dziecka i udać się z nim do spe­cja­li­sty. Jed­nym z czę­ściej poja­wia­ją­cych się doda­nych symptomów jest zasi­nie­nie koń­czyn. Świad­czą one o roz­po­czy­na­ją­cej się cen­tra­li­za­cji krą­że­nia. Polega ona na prze­nie­sie­niu krą­że­nia w oko­lice narzą­dów chro­nio­nych, takich jak: mózg, serce, nerki, płuca itp. Ogra­ni­czony jest dopływ krwi do narzą­dów obwo­do­wych, czyli koń­czyn. Centralizacja krą­że­nia jest poprze­dzona spad­kiem ciśnie­nia i utratą około ¼ krwi. Może ona dopro­wa­dzić do wstrząsu, będącego zagrożeniem zdro­wia i życia nie­mow­lę­cia. Stan ten może być także zwią­zany z innymi nie­praw­idłowo­ściami w ukła­dzie ser­co­wo­-na­czy­nio­wym dziecka. Warto także zwró­cić uwagę, czy zimnym rączkom nie towa­rzy­szy gorączka. Objawy te mogą wska­zy­wać na zapa­le­nie opon mózgowo-rdzeniowych, które nieleczone może dopro­wa­dzić do bar­dzo poważ­nych powi­kłań, takich jak np. padaczka czy obrzęk mózgu. Warto także wie­dzieć, że nie­bez­pieczne jest ozię­bie­nie tylko jed­nej koń­czyny lub np. tylko rączek. Może to świad­czyć o zabu­rze­niach dopływu krwi do danej par­tii ciała.

Zimne rączki i stópki u nie­mow­laka mogą być symptomem objawu Ray­nauda

Zarówno u dzieci, jak i u doro­słych może poja­wić się objaw Ray­nauda. Wyróż­niamy pier­wot­nie poja­wia­jącą się cho­robę Ray­nauda oraz zespół Ray­nauda spo­wo­do­wany innymi scho­rze­niami, np. bia­łaczką, cho­robą Behçeta lub tocz­niem rumie­nio­wa­tym ukła­do­wym. Wywo­ły­wany jest on na sku­tek nadmier­nego skur­czu naczyń krwio­no­śnych – najczę­ściej docho­dzi do niego w efek­cie dzia­ła­nia stresu lub obni­żo­nej tem­pe­ra­tury oto­cze­nia. U malusz­ków może być rów­nież zwią­zany z zabu­rze­niami dzia­ła­nia tęt­nic. Najczę­ściej poja­wia się mię­dzy 15. a 45. rokiem życia, jed­nak warto wie­dzieć, że może doskwie­rać także dużo młod­szym oso­bom. Zazwy­czaj objawia się ochło­dze­niem, blednię­ciem i sinicą jed­nego lub kilku pal­ców. Roz­po­zna­nie cho­roby może być sto­sun­kowo trudne, zwłasz­cza u malusz­ków nie­bę­dą­cych w gru­pie podwyż­szo­nego zacho­ro­wa­nia. Zazwy­czaj nie wdraża się lecze­nia cho­roby Ray­nauda, a jedy­nie scho­rzeń, które wywo­łują zespół Ray­nauda.

Zimne rączki i nóżki u nowo­rodka – kiedy udać się do spe­cja­li­sty?

Wszyst­kie wymie­nione wyżej przy­padki należy nie­zwłocz­nie skon­sul­to­wać ze spe­cja­li­stą. Szybko wykryte zabu­rze­nia w pracy układu ser­co­wo­-na­czy­nio­wego maluszka, a także zapa­le­nie opon mózgo­wych można wyle­czyć, uni­kając trwa­łego uszczerbku na zdro­wiu dziecka. Warto także odwie­dzić spe­cja­li­stę, gdy zimne rączki lub nóżki u dziecka utrzy­mują się zbyt długo. Każde wzbu­dza­jące nie­po­kój rodzi­ców objawy zwią­zane z zim­nymi rącz­kami u nie­mow­laka lub nie­mow­lę­cia powinny być skon­sul­to­wane z leka­rzem. Nowo­rodki i nie­mow­lęta są bar­dzo kru­chymi, podat­nymi na scho­rze­nia isto­tami. Należy szcze­gól­nie dbać o ich zdro­wie i kontrolować je.

Zobacz też:

Poduszki dla niemowląt - jaką wybrać?

Rytm snu u niemowlaka. Jak ułatwić dziecku zasypianie?

Kołdra sensoryczna. Czym jest i kto powinien z niej skorzystać?

Co chcą nam powiedzieć niemowlęta? Zobacz wideo:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Stone RF

podziel się:

Pozostałe wiadomości